Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau ar gyfer y cyfryngau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys nifer o adnoddau yr ydym wedi eu cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau

Llawlyfrau bleidlais

Etholiadau 2017

Briffiadau cefndir y cyfryngau


Llawlyfrau bleidlais blaenorol

Refferendwm yr EU

Etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2015

Etholiadau Senedd Ewrop 22 Mai 2014

Etholiadau lleol 2 Mai 2013

Isod mae nifer o friffiau a roddwyd i'r cyfryngau i roi mwy o fanylion am yr etholiadau lleol a gynhaliwyd ddydd Iau 2 Mai 2013.

Llawlyfrau ar gyfer pleidleisiau blaenorol


Delweddau i'w lawrlwytho

Mae gennym ddewis o ddelweddau y gellid eu defnyddio gan y wasg, sydd ar gael ar einsafle flickr.Mae'r delweddau hyn wedi'u hamddiffyn o dan hawlfraint ac ni ellir eu defnyddio na'u gosod i'r cyhoedd yn ddigidol heb gydsyniad ysgrifenedig. Ni ddylid defnyddio'r delweddau at ddibenion plaid wleidyddol.I gael caniatâd i ddefnyddio unrhyw rai o'r delweddau, lawrlwythwch y ffurflen ganiatâd isod a'i dychwelyd at

publications@electoralcommission.org.ukneu gallwch ffonio'r Tîm Cyswllt y Cyfryngau ar 020 7271 0704.

Ffurflen ganiatâd defnyddio delweddau (DOC)

Newyddiadurwr