Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cwestiynau cyffredin ar gyfer newyddiadurwyr

Ar y dudalen hon cewch hyd i'r atebion i'r cwestiynau y mae newyddiadurwyd yn eu gofyn, gan gynnwys sut i ddod o hyd i wybodaeth ar ein cronfa ddata Cyllid Pleidiau ac Etholiadau (CPE) Ar-lein.

Gwybodaeth i newyddiadurwyr

Allaf i fod ar eich rhestr ddosbarthu datganiadau i'r wasg?

E-bostiwch dîm y wasg press@electoralcommission.org.uk a byddwn yn eich rhoi ar y rhestr.

Dod o hyd i wybodaeth ar gofrestrau CPE Ar-lein

Sut ydw i'n chwilio am roddion gan gwmni neu unigolion i blaid wleidyddol?

Darganfyddwch sut i chwilio am roddion gan roddwr penodol...
 1. Ewch i'n cronfa ddata ar-lein yma: https://pefonline.electoralcommission.org.uk/search/searchintro.aspx
 2. Ar yr ochr chwith, cliciwch ar 'Chwiliad syml am roddion'.
 3. O dan y pennawd 'enw endid' bydd cwymplen. Ar waelod y rhestr hon bydd blwch 'dewis/dad-ddewis y cwbl'. Dad-diciwch y blwch hwn, a dewiswch enw'r blaid sy'n berthnasol.
 4. I chwilio am roddion gan unigolyn neu sefydliad penodol, gallwch deipio'r enw i'r maes 'enw'r rhoddwr' (Nodwch: rydym yn adrodd enwau rhoddwyr fel y cânt eu hadrodd i ni, felly efallai yr hoffech geisio gwahanol opsiynau, h.y. 'Joe Bloggs', 'Mr Joe Bloggs' neu 'Mr J Bloggs’).
 5. Mae meysydd eraill y chwiliad yn caniatáu i chi arunigo yn ôl amser neu gyfanswm.
 6. Cliciwch 'ewch' i gael canlyniadau'r chwiliad.
 7. Gallwch glicio ar y testun coch o dan 'Rhif Cyfeirnod CE' yn y ffenestr chwilio i weld rhagor o fanylion am y rhoddion.
 8. Bydd clicio ar y penawdau yn y ffenestr chwilio n caniatáu i chi drefnu'r canlyniadau mewn trefn arbennig (h.y. yn cynyddu neu'n lleihau mewn gwerth ayb).
 9. O dan yr adran 'tabl crynodeb' (uwchben y ffenestr canlyniadau), gallwch ddefnyddio’r gwymplen i ddod o hyd i gyfansymiau rhoddion ar gyfer nifer o ddewisiadau (e.e. math o rodd, neu fath o roddwr).
 10. Ar waelod y dudalen mae dau fotwm: 'Allforio canlyniadau i ffeil CSV' ac 'Allforio canlyniadau ffeil PDF'. Gellir defnyddio'r rhain i greu ffeiliau Excel neu PDF i'w lawrlwytho o'r canlyniadau chwilio.

Sut alla i ddod o hyd i gyfrifon plaid?

Darganfyddwch sut i ddod o hyd i gyfrifon plaid...
 1. Ewch i'n cronfa ddata ar-lein yma: https://pefonline.electoralcommission.org.uk/search/searchintro.aspx
 2. Ar yr ochr chwith, cliciwch ar 'datganiad cyfrifon'.
 3. O dan 'enw'r blaid' defnyddiwch y gwymplen i ddewis eich plaid berthnasol. I ddewis un neu fwy, dad-diciwch 'dewis/dad-ddewis y cyfan' ar waelod y gwymplen, a thiciwch eich pleidiau dewisol.
 4. Yn y maes nesaf 'Adroddwyd gan (uned cyfrifo)', gallwch ddewis pleidiau lleol.
 5. Mae'r blwch 'Blwyddyn SOA' nesaf yn caniatáu i chi ddewis blwyddyn gyfrifo benodol, lle mae maes 'Band SOA' yn caniatáu i chi ddewis cyfrifon gan bleidiau sydd ag incwm/gwariant o £250k neu lai neu'r rheiny sydd ag incwm/gwariant dros £250k. Mae 'math o SOA' yn caniatau i chi ddewis 'cash' neu 'crynhoad'.
 6. Mae'r meysydd eraill ar y dudalen yn caniatau i chi gulhau’r cyfrifon yr ydych yn eu chwilio i'r rheiny sydd â lefelau incwm neu wariant penodol.
 7. Cliciwch 'ewch' i weld y canlyniadau.
 8. Gallwch glicio ar y testun coch o dan 'Rhif Cyfeirnod CE' yn y ffenestr chwilio i weld rhagor o fanylion am y cyfrifon unigol.
 9. Ar waelod y dudalen bydd botwm 'lawrlwytho'. Mae hyn yn caniatau i chi lawrlwytho PDF o gyfrifon y blaid honno.

Sut alla i ddarganfod beth wnaeth plaid wario yn ystod ymgyrch etholiad?

Darganfyddwch sut i ddod o hyd i beth wnaeth plaid wario ar ymgyrch etholiadol...
 1. Ewch i'n cronfa ddata ar-lein yma: search.electoralcommission.org.uk/cymraeg
 2. Ar yr ochr chwith, cliciwch ar 'chwilio gwariant ymgyrch'.
 3. O dan y maes 'math o endid' dewiswch eich sefydliad o'r gwymplen (e.e. plaid wleidyddol). I ddewis un neu fwy o sefydliadau, dad-diciwch 'dewis/dad-ddewis' y cyfan' ar waelod y gwymplen, a thiciwch eich sefydliadau dewisol.
 4. Mae'r maes 'etholiad' (i'r dde) yn caniatau i chi ddewis etholiad penodol, ac mae'r maes oddi tano 'enw endid' yn caniatau i chi ddewis plaid neu sefydliad penodol.
 5. Mae'r meysydd sy'n dilyn yn eich galluogi i gulhau i wahanol fathau o wariant (e.e. hysbysebu neu drafnidiaeth), yn ôl cyflenwr, faint a wariwyd a rhanbarth.
 6. Cliciwch 'ewch' i weld y canlyniadau.
 7. Gallwch glicio ar y testun coch o dan 'Rhif Cyfeirnod CE' yn y ffenestr chwilio i weld rhagor o fanylion.

Sut alla i ddarganfod os yw plaid wedi'i chofrestru gyda chi?

Darganfyddwch os yw plaid wedi'i chofrestru gyda ni...
 1. Ewch i'n cronfa ddata ar-lein yma: http://search.electoralcommission.org.uk/cymraeg
 2. Ar yr ochr chwith, cliciwch 'Chwiliad cofrestriadau'.
 3. O dan y maes 'math o endid' dewiswch 'plaid wleidyddol' o'r gwymplen.
 4. Os ydych chi'n gwybod cofnod pa sefydliad yr ydych am ei gweld, gallwch ddewis yr enw yn y maes 'enw endid'.
 5. Mae'r meysydd canlynol yn caniatau i chi gulhau eich chwiliad yn ôl swyddogion, rhanbarthau a dyddiadau cofrestredig.
 6. Cliciwch 'ewch' i weld y canlyniadau.
 7. Gallwch glicio ar y testun coch o dan 'Rhif Cyfeirnod CE' yn y ffenestr chwilio i weld rhagor o fanylion cofrestru.

Newyddiadurwr