Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau i bleidiau gwleidyddol

Rydym yn rheoleiddio cyllid pleidiau gwleidyddol ac yn cynnal cofrestri pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Rhaid i bleidiau gwleidyddol ddilyn rheolau penodol a nodir yn y gyfraith.

Mae ein canllawiau yma i helpu pleidiau i gydymffurfio â'r rheolau. Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch hynny, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith.

Mae etholiad cyffredinol Senedd y DU wedi'i gyhoeddi. Cynhelir yr etholiad ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Mae ein canllawiau ar gael yma

Mae ein canllawiau yn cynnwys:

Chwilio am ffurflen?

Gallwch gyflwyno pob ffurflen ar-lein gan ddefnyddio CPE Ar-lein.

Neu mae rhestr lawn o'n ffurflenni ar gyfer pleidiau gwleidyddol yma - Ffurflen.

Dyddiadau allweddol ar gyfer 2019

Fel rhan o'r gwaith o reoleiddio cyllid plaid a chynnal tryloywder, rhaid i bleidiau gyflwyno adroddiadau ariannol ar roddion, benthyciadau a gwariant erbyn dyddiadau penodol. Hefyd, mae gan bleidiau ddyletswydd i gadarnhau eu manylion ac adnewyddu eu cofrestriad bob blwyddyn.

Nodir isod y dyddiadau cau ar gyfer y prif ofynion adrodd ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn 2019.

30 Ionawr 2019 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2018–31 Rhagfyr 2018)
30 Ebrill 2019 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 1 (1 Ionawr 2019–31 Mawrth 2019)

Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm a gwariant islaw £250k) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018 
2 Mai 2019Diwrnod pleidleisio etholiadau lleol yn Lloegr
7 Gorffenaf 2019 Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm neu wariant dros £250k) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018 
30 Gorffenaf 2019 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 2 (1 Ebrill 2019–30 Mehefin 2019)
30 Hydref 2019 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 3 (1 Gorffennaf 2019–30 Medi 2019)
30 Ionawr 2020 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2019–31 Rhagfyr 2019)

Plaid neu ymgyrchydd