Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau ar gofrestru a chynnal plaid

Rydym yn rheoleiddio cyllid pleidiau gwleidyddol ac yn cynnal cofrestrau o bleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i gofrestru cyn etholiadau Mai 2018

Ceisadau i gofrestru plaid wleidyddol newydd, newid enw plaid, newid neu ychwanegu arwyddlun neu ychwanegu disgrifiad

Er mwyn ei bod hi'n debygol eich bod cael penderfyniad gan y Comisiwn ar geisiadau i'w defnyddio ar bapurau  pleidleisio  Mae'r dyddiad cau bellach wedi pasio. Mae'n annhebygol y bydd unrhyw gais cofrestru a dderbynnir nawr yn cael penderfyniad mewn pryd i'w gynnwys ar bapur pleidleisio ar gyfer etholiadau Mai 2018.

Nid yw peidio â bod yn blaid wleidyddol gofrestredig yn rhwystro plaid rhag ymgyrchu cyn etholiadau Mai 2018.  Nid yw chwaith yn rhwystro unigolyn rhag sefyll fel ymgeisydd.  Fodd bynnag ni fydd unrhyw ymgeisydd yn gallu defnyddio enw na nodweddion adnabod y blaid anghofrestredig ar bapurau pleidleisio, ond yn hytrach gallant ddewis defnyddio'r gair 'Annibynnol' a/neu 'Independent' ar eu papurau pleidleisio.

Rydym yn ceisio prosesu ceisiadau cofrestru cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r ni asesu ceisiadau yn erbyn y meini prawf a nodir yn y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Gall y broses yma gymryd peth amser er mwyn sicrhau ein bod ni yn dod i benderfyniad teg o fewn y gofynion deddfwriaethol.

Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi i wneud cais.

Ceisiadau i gyfnewid neu dynnu disgrifiad

Nodwch fod rheolau penodol yn berthnasol i geisiadau i gyfnewid neu dynnu disgrifiad. Oherwydd y cyfyngiad amser, mae'n annhebygol y bydd unrhyw gais cofrestru a dderbynnir nawr yn cael penderfyniad mewn pryd i'w gynnwys ar bapur pleidleisio ar gyfer etholiadau Mai 2018.

Os caiff cais i i gyfnewid neu dynnu disgrifiad ei ganiatáu ar unrhyw adeg rhwng:

  • dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad o etholiad (gan gynnwys dyddiad y cyhoeddi) mewn etholiad lle mae un neu fwy o ymgeiswyr yn sefyll yn enw'r blaid, a
  • y diwrnod pleidleisio

ni fydd y newid yn dod i rym nes y diwrnod ar ôl yr etholiad.

Mae hyn yn golygu lle bo penderfyniad yn cael ei roi ar gais i gyfnewid neu dynnu disgrifiad ar y diwrnod y cyhoeddir hysbysiad o etholiad neu ar ôl hynny, ni fydd yn weithredol o ran beth all ymddangos ar y papur pleidleisio ar gyfer yr etholiad hwnnw. Nodwch fod yn rhaid cyhoeddi'r hysbysiad o etholiad ar gyfer yr etholiadau lleol yn Lloegr ar 3 Mai 2018 heb fod yn hwyrach na 27 Mawrth 2018. Fodd bynnag, gall awdurdodau lleol ddewis cyhoeddi'r hysbysiad cyn hynny.

Rydym yn ceisio prosesu ceisiadau cofrestru cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r ni asesu ceisiadau yn erbyn y meini prawf a nodir yn y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Gall y broses yma gymryd peth amser er mwyn sicrhau ein bod ni yn dod i benderfyniad teg o fewn y gofynion deddfwriaethol.

Nodwch na ellir ad-dalu'r ffi i wneud cais.


Pa fath o blaid hoffech ei chofrestru?

Rydym yn cofrestru dwy fath o blaid: plaid wleidyddol gofrestredig a phlaid lai.

Cliciwch yma os nad ydych yn siŵr pa fath o blaid i'w chofrestru

Cofrestru plaid wleidyddol

Gall plaid wleidyddol gofrestredig wneud cais i gael ei chofrestru ar gofrestr Prydain Fawr, cofrestr Gogledd Iwerddon, neu'r ddwy. Mae pleidiau ar gofrestr Prydain Fawr hefyd yn dewis ym mha ran o Brydain Fawr y maent am gael eu cofrestru. Gall pleidiau ddewis o gyfuniad o Gymru, yr Alban a Lloegr.

Cofrestru plaid lai

Caiff plaid lai ei chofrestru ar gofrestru Prydain Fawr, ond dim ond mewn etholiadau cyngor plwyf yn Lloegr ac etholiadau cyngor cymunedol Cymru gall gystadlu. Os ydych yn cychwyn plaid lai ni fydd angen i chi gyflwyno cymaint o wybodaeth i ni wrth wneud cais i gofrestru, na bod yn destun i reoliadau ariannol o'r un graddau, o'i gymharu â phlaid wleidyddol gofrestredig.

Gwneud cais i gofrestru ar-lein?

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau CPE Ar-lein i wneud popeth o gofrestru eich plaid, cyflwyno eich datganiadau statudol ar-lein i ddweud wrthym eich bod am ddadgofrestru eich plaid. Bydd angen i chi gofrestru fel defnyddiwr ar-lein a gallwch wneud hyn drwy e-bostio pef@electoralcommission.org.uk, ffonio ein rhif newydd 0333 103 1929 neu ein hen rif 020 7271 0616 neu drwy ddilyn y ddolen hon:CPE Ar-lein - Cychwyn Arni

Cyflwyniad

Cyflwyniad i gofrestru plaid wleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i’r Comisiwn Etholiadol
  • Cofrestr o bleidiau gwleidyddol
  • Pwy all sefyll mewn etholiad
  • Rolau swyddogol o fewn plaid neu grŵp
  • Cofrestru plaid

Cyflwyniad i gofrestru plaid wleidyddol (PDF)

Golwg Gyffredinol

Trosolwg o gynnal manylion plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i nodau adnabod plaid
  • Ymhle y cofnodir nodau adnabod
  • Enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau pleidiau


Trosolwg o gynnal manylion plaid (PDF)

Plaid neu ymgyrchydd