Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Ar y dudalen hon cewch ganllawiau a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr.

Galwn yr unigolion a'r sefydliadau hyn yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Yn ôl cyfraith etholiadol, fe'u gelwir yn drydydd partïon.

Mae rheolau y mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau eu dilyn ar wariant ar ymgyrchu, rhoddion a chyflwyno adroddiadau. Rydym yn rheoleiddio'r rheolau hynny.

Yn y cyfnod cyn rhai etholiadau, bydd adeg benodol pan fydd y rheolau ar wariant a rhoddion yn gymwys. Gelwir hyn yn 'gyfnod a reoleiddir'. Bydd y rheolau'n amrywio yn dibynnu ar ba etholiad a gynhelir.


Mae llywodraeth y DU wedi newid y gyfraith ar y math o endidau all gofrestru gyda ni fel ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. O'r dyddiad y bydd y DU yn gadael yr UE, ni all y sefydliadau canlynol gofrestru:

  • Cwmnïau sydd wedi'u hymgorffori mewn aelod-wladwriaeth arall yr UE
  • Unigolion a sefydliadau yn Gibraltar

Gall unigolion a sefydliadau heb gofrestru wario hyd at £10,000 yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon neu hyd at £20,000 yn Lloegr ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn ystod cyfnod a reoleiddir.

Mae hi dal yn bosibl i lywodraeth y DU i ohirio, diddymu neu newid y cyfreithiau newydd hyn. Bydd rhaid i unrhyw un sy'n bwriadu cynnal gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn y DU wneud yn siŵr eu bod yn gwybod y sefyllfa ddiweddaraf cyn gwario mwy na'r terfyn cyfreithiol. Byddwn yn diweddaru ein gwefan cyn gynted â'n bod yn gwybod mwy.


Nodwch eich barn am ein canllawiau

Rydym yn gweithio ar ganllawiau newydd i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Treuliwch bum munud i gwblhau ein harolwg ac i nodi'r hyn y gallwn ei wella.


Etholiad Senedd Ewrop 2019 – hysbysiad o drefniadau prif ymgyrchwyr rhwng ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Ar 15 Mai 2019 cafodd y Comisiwn hysbysiad o drefniadau prif ymgyrchwyr yn cynnwys y manylion canlynol:

Ymgyrchydd arweiniol: Open Britain Ltd

Ymgyrchydd llai: European Movement of the United Kingdom Ltd.

Ymgyrchydd llai: Our Future Our Choice

Ymgyrchydd llai: For our Future’s Sakes

Ymgyrchydd llai: Cymru Dros Ewrop

Mae'r wybodaeth hon yn rhan o gofnod Open Britain ar y gofrestr o ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sydd ar gael yma.

Plaid neu ymgyrchydd