Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

2019 elections


Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop y disgwylir iddynt gael eu cynnal ar 23 Mai 2019.

Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal mewn aelod-wladwriaethau'r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Bydd y cyfnod a reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn ymestyn yn ôl i 23 Ionawr 2019.


Ar 10 Ebrill 2019, daeth gorchymyn i rym yn nodi y cynhelir etholiadau Senedd Ewrop yn y DU ar 23 Mai 2019.

Os ydych yn unigolyn neu'n sefydliad sy'n gwario arian ar ymgyrchu yn ystod y cyfnod cyn etholiadau Senedd Ewrop, ond nad ydych yn sefyll fel plaid wleidyddol nac ymgeisydd, yna efallai y bydd angen i chi gofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid.

Mae'n rhaid i chi gofrestru â ni fel ymgyrchydd nad yw'n blaid os ydych yn gwario, neu'n bwriadu gwario, mwy nag £20,000 yn Lloegr neu £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon ar 'weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir' yn ystod y cyfnod a reoleiddir. Yn ystod y cyfnod a reoleiddir mae rheolau ynghylch faint y gall ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ei wario ar 'weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir'.

Ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop 2019, dechreuodd y cyfnod a reoleiddir ar 23 Ionawr 2019, a daw i ben ar y diwrnod pleidleisio (h.y. 23 Mai). Mae'r cyfnod a reoleiddir yn gymwys yn ôl-weithredol.

Os nad ydych yn siŵr p'un a ydych wedi gwario arian ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir, yna cyfeiriwch at y canllawiau isod. Gallwch hefyd gysylltu â ni os bydd gennych unrhyw gwestiynau.

Er ein bod yn prosesu pob cais i gofrestru mor gyflym â phosibl, mae ein proses asesu angenrheidiol yn golygu na wneir penderfyniad ar unwaith. Os bydd gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom, fel arfer bydd yn cymryd tua wythnos, ar gyfartaledd, i wneud penderfyniad. Dylech sicrhau eich bod yn cyflwyno eich cais i ni mewn da bryd i gynnal yr asesiad hwn cyn i chi wario mwy na'r trothwy cofrestru.

Gallwch ddod o hyd i ddolenni i ganllawiau pellach ar y gofynion ar gyfer cofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid cyn etholiadau Senedd Ewrop, yn ogystal â'r rheolau gwario, isod.


Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Cofrestru gyda ni

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • who can register as a non-party campaigner
  • when you must register as a non-party campaigner
  • how to apply to register
  • what happens after registration

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: Cofrestru gyda ni (PDF)

Plaid neu ymgyrchydd