Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut i bleidleisio

Yn y DU, mae tair ffordd wahanol y gallwch bleidleisio:

  • Yn bersonol yn yr orsaf bleidleisio
  • Drwy’r post
  • Drwy ddirprwy (rhywun arall yn pleidleisio ar eich rhan)

Chi sy’n dewis sut ydych chi’n pleidleisio. Gallai ddibynnu ar beth sydd haws neu’n fwy cyfleus. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio yn yr orsaf bleidleisio. Fodd bynnag os nad ydych yn gallu mynd i’r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio, gallwch neud gais i bleidleisio drwy’r post neu ddirprwy.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i bleidleisio, neu i wneud cais am bleidlais bost neu drwy ddirprwy, ewch i Dy bleidlais di

Mae gwahanol etholiadau yn y DU yn defnyddio gwahanol systemau pleidleisio.

Rhagor o wybodaeth am y systemau a ddefnyddir ymhob etholiad

Cardiau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio

Os ydych wedi’ch cofrestru i bleidleisio byddwch yn derbyn eich cerdyn pleidleisio cyn yr etholiad yn dweud wrthych pryd i bleidleisio a ble mae eich gorsaf bleidleisio. Gallwch bleidleisio hyd yn oed os ydych yn colli’ch cerdyn pleidleisio - gall eich awdurdod lleol ddweud wrthych ble mae’ch gorsaf bleidleisio. Rhowch eich cod post ar wefan Dy bleidlais di i ddarganfod y manylion cyswllt perthnasol.

Mae’n rhaid i awdurdodau lleol adolygu’r ardaloedd neu’r adeiladau a ddefnyddir fel gorsafoedd pleidleisio bob pum mlynedd. Gall rhai pobl apelio’r adolygiadau hyn drwy gysylltu â ni.

Darllen mwy am sut i apelio

Gwybodaeth i bleidleiswyr anabl

Mae gan bob pleidleisiwr hawl i bleidleisio’n annibynnol ac yn gyfrinachol. Mae’n rhaid i awdurdodau lleol ym Mhrydain Fawr gymryd camau rhagweithiol i sicrhau nad yw gorsafoedd pleidleisio yn anfanteisio pobl anabl. Mae trefniadau tebyg ar waith yng Ngogledd Iwerddon, ond cyfrifoldeb y Swyddfa Etholiadol ar gyfer Gogledd Iwerddon yw hyn.

Darllen mwy am hawliau pleidleisio pobl anabl (PDF)

Pleidleisiwr