Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut i bleidleisio

Yn y DU, mae tair ffordd wahanol y gallwch bleidleisio:

  • Yn bersonol yn yr orsaf bleidleisio
  • Drwy’r post
  • Drwy ddirprwy (rhywun arall yn pleidleisio ar eich rhan)

Chi sy’n dewis sut ydych chi’n pleidleisio. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio yn yr orsaf bleidleisio. Fodd bynnag os nad ydych yn gallu mynd i’r orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio, gallwch neud gais i bleidleisio drwy’r post neu ddirprwy.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i bleidleisio, neu i wneud cais am bleidlais bost neu drwy ddirprwy, ewch i Dy bleidlais di.

Cardiau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio

Os ydych wedi’ch cofrestru i bleidleisio byddwch yn derbyn eich cerdyn pleidleisio cyn yr etholiad yn dweud wrthych pryd i bleidleisio a ble mae eich gorsaf bleidleisio.

Gwybodaeth i bleidleiswyr anabl

Mae gan bawb yr hawl i bleidleisio’n annibynnol ac yn gyfrinachol. Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio neu fod rhywun wedi gofyn i chi bleidleisio ar eu rhan (fel eu dirprwy), gall neb eich rhwystro rhag pleidleisio oherwydd anallu meddyliol neu gorfforol.

Gall pleidleiswyr anabl:

  • Ofyn i’r person sy’n gyfrifol yn yr orsaf bleidleisio (Y Swyddog Llywyddu), i farcio’r papur pleidleisio ar eu rhan
  • Ddod â rhywun gyda nhw i’r orsaf bleidleisio i’w helpu i bleidleisio (mae’n rhaid i’r person yma fod yn aelod o’r teulu agos dros 18 oed, neu’n rhywun arall sydd wedi cofrestru i bleidleisio)
  • Ddefnyddio dyfais blastig sy’n cael ei atodi i’r papur pleidleisio i’w helpu i bleidleisio
  • Gweld fersiwn print bras o’r papur pleidleisio

Helpu pobl i gael mynediad i’r orsaf bleidleisio

Cynghorau sy’n penderfynu ble i osod gorsafoedd pleidleisio yn eu hardal nhw. Wrth wneud hyn mae angen iddyn nhw ystyried hygyrchedd i bleidleiswyr anabl. Os na all rhywun fynd i mewn i’r orsaf bleidleisio oherwydd anabledd corfforol, gall y Swyddog Llywyddu fynd â’r papur pleidleisio atyn nhw.

Pleidleisiwr