Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cofrestru i bleidleisio

I bleidleisio mewn etholiad neu refferendwm, mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol.

Etholiad cyffredinol y DU - Dydd Iau 8 Mehefin

Pleidleiswyr yn byw yn y DU

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio oedd dydd Llun 22 Mai. Mae hi bellach yn rhy hwyr i gofrestru i bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin.

Os wnaethoch chi gofrestru i bleidleisio cyn y dyddiad cau, bydd eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol yn cysylltu â chi pan fyddwch wedi cofrestru neu os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

Pleidleiswyr yn byw tramor

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio fel etholwr tramor ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin bellach wedi pasio. Os nad ydych wedi cofrestru ac nad oeddech eisoes wedi cofrestru, mae hi bellach yn rhy hwyr.

Os oeddech wedi cofrestru eisoes ac wedi cael cais i adnewyddu eich cofrestriad ac nad ydych wedi gwneud eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cyn gynted â phosibl, neu efallai na fyddwch yn gallu pleidleisio.

Pwy all gofrestru i bleidleisio?

  • Yng Nghymru a Lloegr gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych yn 17 mlwydd oed (ac mewn rhai achosion os ydych yn 16 oed). Fodd bynnag, dim ond pan fyddwch yn 18 y gallwch bleidleisio. Yn yr Alban gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych yn 15 mlwydd oed (ac mewn rhai achosion os ydych yn 14 oed). Gallwch chi bleidleisio mewn etholiadau lleol ac i Senedd yr Alban pan ydych chi'n 16 ac etholiadau i Senedd y DU ac Ewrop pan ydych yn 18.
  • Dinasyddion Prydeinig neu sy’n gymwys o’r Gymanwlad. Mae hyn yn golygu dinasyddion y Gymanwlad sydd â chaniatâd i aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd arnynt.
  • Dinasyddion Gweriniaeth Iwerddon neu aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd.

Sut ydw i’n newid fy enw  ar y gofrestr etholiadol?

Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, bydd angen i chi gwblhau ffurflen newid enw a darparu prawf o'ch newid enw, er enghraifft, tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil, tystysgrif geni wedi newid neu weithred newid enw.

I gael mwy o wybodaeth dylech gysylltu â'ch swyddfa gofrestru leol. Gallwch ddod o hyd i’r manylion perthnasol drwy roi eich cod post ar Dy Bleidlais di

Sut ydw i’n newid fy nghyfeiriad ar y gofrestr etholiadol?

Pan yr ydych yn symud cartref mae'n rhaid i chi gofrestru yn eich cyfeiriad newydd. Os ydych am gofrestru i bleidleisio yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban gallwch gofrestru ar-lein unrhyw bryd yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Ydw i wedi cofrestru i bleidleisio?

Os ydych am ddarganfod os ydych wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi gysylltu â’ch Swyddog Cofrestru Etholiadol. Gallwch ddod o hyd i’r manylion perthnasol drwy roi eich cod post ar Dy bleidlais di

Chwilio’r gofrestr etholiadol

Nid ydym yn cadw copïau o’r gofrestr etholiadol.

Eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol sy’n dal y gofrestr etholiadol (neu swyddfa’r cyngor yng Nghymru a Lloegr). Mae’r gofrestr etholiadol gan y Swyddfa Etholiadol ar gyfer Gogledd Iwerddon yng Ngogledd Iwerddon.

Gallwch ddod o hyd i’r manylion perthnasol drwy roi eich cod post ar Dy bleidlais di

Cwestiynau eraill ynghylch cofrestru i bleidleisio

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ynghylch cofrestru i bleidleisio neu am y gofrestr etholiadol, gallwch ddod o hyd i’r ateb yn ein rhestr o gwestiynau ar Fy mhleidlais i.

Gweld ein cwestiynau ar gofrestru a phleidleisio

Neu gallwch ffonio 020 7271 0592 neu e-bostio info@electoralcommission.org.uk.

Pleidleisiwr