Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cwestiynau Cyffredin recriwtio

Ar y dudalen hon cewch atebion i’r cwestiynnau cyffredin am recriwtio.

Alla i negodi fy nghyflog?

Mae ein cynllun gwerthuso swyddi yn rhoi sgôr o bwyntiau i bob swydd, sy'n cyfateb i werth ariannol. Mae hyn yn golygu na allwn negodi lefelau cyflog. Mae nifer fechan o swyddi, oherwydd eu set o sgiliau arbenigol, neu brinder ar y farchnad swyddi, sy'n denu cyflog cyfradd y farchnad sydd tu allan i'n cynllun gwerthuso swyddi. Pennir cyfraddau'r farchnad gan feincnodi allanol.

Fydda i dal yn was sifil?

Rydym yn gorff annibynnol ac nid ydym yn weision sifil - mae hyn yn golygu, os ydych yn ymuno â ni o'r gwasanaeth sifil, na fyddech bellach yn was sifil. Fodd bynnag, gallwch barhau i fod yn rhan o'r cynllun pensiwn gwasanaeth sifil a throsglwyddo gyda chofnod gwasanaeth pensiynadwy parhaus.

Alla i wneud cais os oes gan i record droseddol?

Cyn cyfweld, bydd angen i chi ddatgan unrhyw euogfarnau troseddol anhreuliedig. Byddwn yn ystyried unrhyw euogfarnau a ddatgelir yn unigol.

Alla i wneud cais drwy'r post?

Os na allwch gwblhau'n ffurflen ar-lein, rydym yn hapus i dderbyn eich cais drwy'r post. Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cynnwys eich CV, datganiad cefnogol a ffurflen datgan gweithgarwch gwleidyddol.

Fyddwch chi'n derbyn ceisiadau hwyr?

Na. Er tegwch i bawb, nid ydym yn estyn dyddiadau cau i ymgeiswyr unigol.

Beth ddylwn i ei gynnwys yn fy natganiad cefnogol?

Dylai eich datganiad cefnogol arddangos sut yr ydych yn bodloni gofynion y manyleb person. Rhowch esiamplau o sut yr ydych wedi defnyddio'r sgiliau a'r profiad angenrheidiol yn eich gwaith blaenorol.

Fydda i'n cael adborth ar fy nghais a'm cyfweliad?

Nid ydym fel arfer yn rhoi adborth ar geisiadau. Os hoffech adborth yn dilyn cyfweliad, cysylltwch â'r tîm Adnoddau Dynol.

Pryd fyddwch chi'n cysylltu â'm geirdaon?

Byddwn ni fel arfer yn gofyn am fanylion eich geirdaon yr un pryd â'r ail gyfweliad neu wrth gynnig y swydd. Byddwn yn gadael i chi wybod pryd yr ydym yn bwriadu cysylltu â'ch geirdaon.

Ble fydd fy nghyfweliad os yw’r swydd yn Llundain?

3 Bunhill Row
London
EC1Y 8YZ

Swyddi