Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ein proses recriwtio

Ar y dudalen hon cewch hyd i'r holl wybodaeth angenrheidiol wrth wneud cais am swydd gyda ni.

Sut i wneud cais

Cais ar-lein

Dylech gyflwyno eich cais ar-lein. Byddwch yn gallu dilyn trywydd y cais. Bydd angen i chi gwblhau'r holl fanylion personol am eich cenedligrwydd, ethnigrwydd ac unrhyw anableddau, fydd yn cael ei gadw gan ein hadran Adnoddau Dynol, a ni fydd yn cael ei weld gan y panel dewis.

Byddwn yn cysylltu gydag ymgeiswyr llwyddiannus yn unig. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen pythefnos o’r dyddiad cau, mae hyn yn golygu nad ydych wedi bod yn llwyddiannus.

Disgrifiad swydd a manyleb person

Cyn i chi wneud cais, dylech lawrlwytho copi o'r disgrifiad swydd a'r manyleb person. Prif ran y broses yw lle gofynnir i chi ddarparu datganiad cefnogol sy'n rhoi esiampl sy'n berthnasol i’r sgiliau, ymddygiadau, gwybodaeth a phrofiad hanfodol sydd yn y manyleb person.

Gweithgarwch gwleidyddol

Mae rhai gweithgareddau gwleidyddol yn golygu na allwch weithio i ni. Gofynnir i bawb ddatgan gweithgarwch gwleidyddol fel rhan o'r broses gwneud cais ar-lein.

Darllen ein ffurflen gweithgarwch gwleidyddol

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb. Mae'n bwysig i chi roi gwybod i ni os oes gennych anabledd er mwyn i ni wneud addasiadau rhesymol ar eich cyfer.

Gweithio'n hyblyg

Bydd pob swydd yn nodi a ydynt yn llawn amser neu'n rhan amser. Gallai swyddi llawn amser fod yn addas ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud cais ar sail rhannu swydd.

Y rhestr fer a'r cyfweliad

Bydd y rhestr fer yn cael ei chreu cyn gynted â phosibl ar ôl y dyddiad cau, a bydd yn seiliedig ar y wybodaeth yr ydych wedi rhoi i ni yn eich datganiad cefnogol. Bydd cwestiynau’r cyfweliad yn seiliedig ar y wybodaeth, sgiliau, ymddygiadau a phrofiadau allweddol sydd yn y manyleb person. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, bydd angen i chi ddod â'r canlynol gyda chi:

Ymholiadau ac adborth

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu os hoffech gwyno am ein proses recriwtio gallwch gysylltu â’r tîm AD drwy e-bost neu gallwch ffonio 020 7271 0501. Efallai bod atebion i'ch cwestiynau yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

Rydym yn awyddus i wella'n proses recriwtio drwy'r amser, ac yn croesawu unrhyw adborth yr hoffech anfon atom.

Swyddi