Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gwobrau a buddion

Ar y dudalen hon cewch yr holl wybodaeth ynghylch gwobrau a buddion yr ydym yn eu cynnig i'n staff.

Cyflog

Tanateigr cyflog gan ein cynllun gwerthuso swyddi, sy'n golygu fod ein system gyflogau yn deg a thrylowy. Mae'r mwyafrif o gychwynnwyr newidd yn cychwyn ar y cyfradd a hysbysebwyd ar gyfer y swydd, ac yn cynyddu i'r cyfradd blwyddyn gyntaf flwyddyn union wedi eu penodiad.Adolygir y rhain yn flynyddol. Rydym hefyd yn cynnig cynllun bonws a thalebau ar gyfer perfformiad gwych.

Pensiynau

Mae gan staff newydd ddewis i ymuno â'r cynllun pensiwn Gwasanaeth Sifil a'r buddion cysylltiedig neu bensiwn rhanddeiliaid.

Gwyliau

Rydym yn cynnig gwyliau yn cychwyn gyda 27.5 diwrnod (a gwyliau cyhoeddus) gan godi i 30 diwrnod. Mae absenoldeb arbennig gyda, a heb dâl ar gael mewn rhai amgylchiadau fel trefniadau teuluol, argyfyngau'r cartref, gwirfoddoli ayb.

Gweithio'n hyblyg

Rydym yn cynnig amryw batrymau gweithio, yn ddibynnol ar angen busnes, gan gynnwys rhan amser a rhannu swyddi. Rydym yn gweithredu o dan gynllun oriau gweithio hyblyg. Mae ein swyddfa yn Llundain yn gweithredu cynllun rhannu desgiau hyblyg i dimau, mewn amgylchedd agored, gyda mannau tawel, ystafelloedd cyfarfod ac ardaloedd gwaith prosiect.

Iechyd a lles

Mae gan bawb fynediad at gyngor, cefnogaeth a chwnsela annibynnol a chyfrinachol, drwy ein Rhaglen Cynorthwyo'r Gweithiwr. Rydym hefyd yn cynnig brechiad ffliw blynyddol ac yn talu am brofion llygaid rheolaidd. Byddwch yn ymuno gyda chynllun gofal iechyd Benenden heb gost i chi.

Mae buddion eraill yn cynnwys:

  • Talebau gofal plant
  • Rhoi wrth ennill
  • Benthyciad di-log i brynnu tocyn tymor
  • Nawdd astudio
  • Dewisiadau buddion hyblyg - sgrinio iechyd, cynllun dannedd a rhoi i elusennau
  • Amser i ffwrdd o'r gwaith gyda thâl i roi gwaed, apwyntiadau meddygol a phleidleisio
  • Goramser â thal

Swyddi