Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gweithio yma

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am weithio gyda ni, sy’n cynnwys:

  • Ein hamgylchedd gwaith
  • Dysgu a datblygu
  • Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Ein hamgylchedd gwaith

Rydym yn hyrwyddo gweithle perfformiad uchel, lle caiff staff eu gwerthfawrogi a’u gwobrwyo fel arbenigwyr yn eu maes.
Cyflawnir llawer o’n gwaith drwy raglenni traws-sefydliadol a phrosiectau cysylltiedig. Mae hyn yn ein helpu ni i sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion corfforaethol mewn modd effeithiol ac effeithlon.

Lleoliadau

Rydym yn cyflogi oddeutu 130 o staff ledled y Deyrnas Unedig. Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd, Belfast, Caeredin a Llundain, yn ogystal â phobl yn gweithio ar draws Lloegr.

Dysgu a datblygu

Mae datblygu ein staff yn rhan bwysig o’r ffordd yr ydym yn gweithio. O’r eiliad yr ymunwch â ni, byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun datblygu personol sydd wedi’i gynllunio i roi cyflwyniad i chi i bopeth sydd angen i chi ei wybod.
Drwy ein cynllun rheoli perfformiad a datblygu, rydym yn annog dysgu parhaus ac yn hyrwyddo datblygiadau proffesiynol.
Mae hyn yn cynnwys popeth o hyfforddiant mewn swydd a set gynhwysfawr o gyrsiau hyfforddi mewnol i ddysg ar-lein a chyrsiau allanol. Rydym hefyd yn cefnogi staff i astudio ar gyfer cymwysterau proffesiynol perthnasol.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

I ni, nid polisi mewnol yn unig ar gyfer staff yw amrywiaeth. Mae’n ffurfio rhan annatod o’r gwaith yr ydym yn ei wneud gyda rhanddeiliaid ac ar ran pleidleiswyr.

Swyddi