Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ein cynllun cyhoeddi

Canllaw'r Comisiwn Etholiadol i Wybodaeth yw'r wybodaeth yr ydym yn ei chyhoeddi’n rheolaidd er mwyn bodloni'n rhwymedigaethau o ran adran 19 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi mabwysiadu cynllun cyhoeddi model y Comisiynydd Gwybodaeth ac mae'n dilyn y ddogfen diffiniad ar gyfer cyrff cyhoeddus anadrannol.

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn awdurdod cyhoeddus fel y diffinnir gan y Ddeddf, ac felly mae'n rhaid iddo gydymffurfio gyda gofynion y Ddeddf Rhydid Gwybodaeth.

Beth a sut ry'n ni'n ei wario

Gwybodaeth ariannol mewn perthynas ag incwm a gwariant a rhagamcangyfrifir a gwirioneddol, caffael, contractau ac archwilio ariannol

Pwy ydym ni a beth ry'n ni'n gwneud

Gwybodaeth sefydliadol, strwythurau, lleoliadau a chysylltiadau

Beth wy ein blaenoriaethau a sut ry'n ni'n gwneud

Strategaethau a chynlluniau, dynodyddion perfformiad, archwiliadau, ymchwiliadau ac adolygiadau

Sut ry'n ni'n gwneud penderfyniadau

Y broses gwneud penderfyniadau a chofnodion penderfyniadau

Ein polisïau a gweithdrefnau

Rhestrau a chofrestrau

Y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig

Ar gyfer pleidleiswyr

Ar gyfer gweinyddwyr etholiadol  (chwilio am ddigwyddiad gwleidyddol a dolenni perthnasol)

Ymgeisydd ac asiant (chwilio am ddigwyddiad gwleidyddol a dod o hyd i ddolenni perthnasol)

Ar gyfer plaid neu ymgeisydd

Ar gyfer newyddiadurwyr

Twyll etholiadol

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyron

Newyddion, deunyddiau a digwyddiadau

Set ddata Lleoliad
Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/find-information-by-subject/performance-standards/performance-in-running-elections-and-referendums
Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/find-information-by-subject/performance-standards/performance-in-running-electoral-registration
Data etholiadau (gan gynnwys datgan canlyniadau, Ffurflen K, data ychwanegol) http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/our-research/electoral-data
Data Cofrestru Etholiadol Unigol http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/our-research/electoral-registration-research
Arolygon barn y cyhoedd http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/our-research/public-opinion-surveys
Cofnodion Canolfan Cydlynu Heddlu yn Genedlaethol http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/find-information-by-subject/electoral-fraud/electoral-fraud-responsibilities#data
Rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol http://search.electoralcommission.org.uk/Cymraeg/Search
Rhoddion a benthyciadau derbynwyr a reoleiddir http://search.electoralcommission.org.uk/Cymraeg/Search
Cofrestr o Bleidiau gwleidyddol, Trydydd Partïon actif a Chyfranogwyr a Ganiateir mewn refferenda http://search.electoralcommission.org.uk/Cymraeg/Search
Gwariant ymgyrchu http://search.electoralcommission.org.uk/Cymraeg/Search
Adrodd rhoddion a benthyciadau cyn y bleidlais (Refferendwm 2014) http://search.electoralcommission.org.uk/Cymraeg/Search 
Datganiad o Gyfrifon http://search.electoralcommission.org.uk/Cymraeg/Search 
Grantiau Datblygu Polisi   http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/find-information-by-subject/political-parties-campaigning-and-donations/public-funding-for-parties?

Ein cynllun cyhoeddi