Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cywirdeb a chyfanrwydd y cofrestrau etholiadol

Cywirdeb a chyfanrwydd y cofrestrau

Rydym yn mesur ansawdd y cofrestrau etholiadol yn rheolaidd i asesu sut mae hyn yn newid mewn ymateb i ddatblygiadau deddfwriaethol, gweinyddol a newidiadau i'r boblogaeth.

Cyhoeddwyd ein hymchwil diweddaraf ar y cofrestrau etholiadol ym Mhrydain Fawr ym mis Gorffennaf 2016, ac adroddiad ar y gofrestr etholiadol yng Ngogledd Iwerddon ym mis Medi 2016. Mae'r adroddiadau hyn, ynghyd â'n hastudiaethau blaenorol ar gael yn ein llyfrgell adroddiadau ymchwil cofrestru etholiadol.

Mae'r prif ganfyddiadau o'n hasesiad mwyaf diweddar o'r cofrestrau etholiadol wedi'u hamlinellu isod.

Mesur cywirdeb a chyfanrwydd

The quality of the registers is measured through two criteria:

  • Mae Cywirdeb yn cyfeirio at y gyfran o gofnodion ar y gofrestr sy'n cyfeirio'n gywir at y bobl sy'n gymwys i'w cofrestru ac sy'n preswylio yn y cyfeiriad y mae'r cofnod yn cyfeirio ato.
  • Mae Cyfanrwydd yn cyfeirio at y gyfran o bobl gymwys sydd wedi cofrestru yn eu cyfeiriad presennol.

Methodoleg

Mae ein gwerthusiad o gofrestrau etholiadol Rhagfyr 2015 yn seiliedig ar arolwg o dŷ i dŷ o 6,027 o gyfeiriadau mewn 116 o awdurdodau lleol, a gynhaliwyd gan gyfwelwyr profiadol gyda'r bwriad o gasglu gwybodaeth gan drigolion, a ellid wedyn ei wirio yn erbyn y manylion ar y cofrestrau.

Roedd y fethodoleg wedi'i adeiladu ar astudiaethau blaenorol a gynhaliwyd gan y Comisiwn ac mae wedi'i ddilysu gan y canfyddiadau o astudiaeth gan ddefnyddio data'r cyfrifiad a gyflwynir yn ein hadroddiad Cofrestru etholiadol yn 2011

Cofrestrau etholiadol Rhagfyr 2015

Yr ymchwil a gyhoeddwyd yn 2016 oedd y rhan olaf o'n rhaglen ymchwil a gynlluniwyd i fesur effaith y cyfnod pontio i Gofrestru Etholiadol Unigol (IER).

Cynhaliwyd yr astudiaeth gyntaf cyn y cyfnod pontio ac aseswyd y cofrestrau a gyhoeddwyd ym mis Chwefror/Mawrth 2014 ar ddiwedd y canfas diwethaf a gynhaliwyd yn unol â'r hen system cofrestru cartref. Cynhaliwyd yr ail astudiaeth ar gofrestrau Rhagfyr 2015 - y rhai a gyhoeddwyd ar ddiwedd y cyfnod pontio i IER.

Prif ganfyddiada

Mae'r data a gasglwyd o'r arolwg o dŷ i dŷ, a wiriwyd yn erbyn cofrestrau Rhagfyr 2015 yn nodi, ar y cyfan:

  • bod cofrestrau llywodraeth leol yn 91% cywir a 84% cyflawn
  • bod cofrestrau senedd y DU yn 91% cywir a 85% cyflawn

Mae hyn yn golygu, yn ystod y cyfnod pontio i IER rhwng 10 Mehefin 2014 ac 1 Rhagfyr 2015, bod cywirdeb ar y cyfan y cofrestrau wedi cynyddu (gan oddeutu pedwar pwynt canrannol). Mae cyfanrwydd yn ymddangos yn sefydlog ar y cyfan gyda chwymp o ychydig llai na un pwynt canrannol, nad yw'n ystadegol bwysig.

Noder: * Gwahaniaeth yn erbyn amcangyfrif 2014 ddim yn ystadegol bwysig

Mae'r amcangyfrifon yma ar gyfer Prydain Fawr fel cyfanrwydd; mae cywirdeb a chyfanrwydd y cofrestrau yn debygol o amrywio’n fawr ym mhob awdurdod lleol oherwydd demograffeg y boblogaeth leol, yn ogystal ag arferion cofrestru

Lleihad mewn cyfanrwydd

Er bod y newid mewn cyfanrwydd o 85% cyn IER i 84% ar ôl hynny yn fach ar y cyfan, mae lleihad mwy nodweddiadol i'w weld ar gyfer rhai grwpiau sosio-economaidd penodol. Mae ein hymchwil yn cadarnhau'r cysylltiad rhwng rhai demograffeg a lefelau is neu uwch o gyfanrwydd gydag oedran a symudedd yn ffactorau sydd â'r effaith mwyaf: mae'r ifanc a'r rheiny sy'n fwy tebygol o symud cartref yn llai tebygol o fod wedi cofrestru. Mae'r lleihad penodol yn awgrymu bod lleihad gwirioneddol ar y prif lefel

Symudedd poblogaeth

Mae ein hymchwil blaenorol i'r cofrestrau wedi dangos cysylltiad clir rhwng symud cartref a chyfanrwydd: gan fod y gofrestr yn ar gronfa ddata yn seiliedig ar eiddo, mae cysylltiad rhwng symudedd uwch a lefelau is o gyfanrwydd; tra bod yr hiraf y mae person wedi preswylio yn eu heiddo, y mwy tebygol y maent o ymddangos ar y gofrestru etholiadol. Mae'r patrymau hyn yn parhau i fod yn wir ar ôl symud i IER:

Noder: * Gwahaniaeth yn erbyn amcangyfrif 2014 ddim yn ystadegol bwysig

Ar ôl pontio i IER, mae effaith symudedd yn fwy amlwg ymysg rheiny sydd wedi byw yn eu cyfeiriad am lai na dwy flynedd, gyda chyfanrwydd yn syrthio ymysg y rhai sydd wedi symud yn fwyaf diweddar.

Oedran

Mae'r lefel uchaf o gyfanrwydd ar gyfer pobl 65+ (96%) a'r lefel isaf ar gyfer cyrhaeddwyr (pobl 16 ac 17 oed, 45%). Fel mae'r siart isod yn dangos mae lleihad wedi bod mewn cyfanrwydd ar gyfer y rheiny sydd o dan 45. Mae'r gwymp ymysg pobl 18-19 oed, 25-34 oed a 35-44 oed yn ystadegol bwysig.

Gallai'r newid yn y patrwm o gyfanrwydd yn ôl oedran fod o ganlyniad i gyflwyno IER. Yn ôl y darpariaethau blaenorol, gallai rhieni/gwarcheidwaid gofrestru eu plant oedd yn gymwys ac yn byw yn eu cyfeiriad, efallai yn esbonio'r lefelau uwch - er yn sylweddol is nac ar y cyfan - o gyfanrwydd ymysg pobl 18 ac 19 oed a'r cwymp yn dilyn cyflwyno IER.

Noder: * Gwahaniaeth yn erbyn amcangyfrif 2014 ddim yn ystadegol bwysig

Mae cydberthynas gref rhwng faint o amser mae unigolyn wedi byw yn eu cyfeiriad a'r tebygrwydd eu bod wedi cofrestru i bleidleisio. Mae lefelau is o gyfanrwydd ymysg pobl o dan 35 wedi'u cysylltu'n gryf â symudedd o fewn grwpiau oedran iau sy'n llawer mwy tebygol o fod wedi symud yn ddiweddar na grwpiau oed hŷn. Mae Data o'r English Housing Survey  2013-2014 yn dangos bod 55% o'r holl bobl sydd wedi symud yn ddiweddar o dan 34. Fodd bynnag, fel yr ydym wedi dadlau yn flaenorol, nid yw symudedd yn unig i'w gyfri am y lefelau is o gofrestru ymysg pobl ifanc. Mae lefelau is o ymgysylltu â gwleidyddiaeth a phleidleisio hefyd yn ffactorau perthnasol.

Daliadaeth

Mae cynnydd ystadegol bwysig wedi bod mewn cyfanrwydd ers ein hasesiad diweddaraf ymysg y rheiny sy'n berchen â'u heidio yn gyfan gwbl, gyda chynnydd o 94% i 95%. Yn gyferbyniad i hyn, mae'r gan y rheiny sy'n rhentu'n breifat y lefelau isaf o gyfanrwydd ac mae'r siart yn dangos bod lleihad ystadegol sylweddol wedi bod yn lefelau cofrestru ymysg y grŵp yma ar ôl pontio i IER.

Mae daliadaeth yn croestorri ag oedd a symudedd: mae gan y ddau effaith sylweddol ar gofrestru. Mae gan y sector rhentu preifat y proffil ifancaf o'r mathau o ddaliadaeth: yn ôl yr English Housing Survey 2014-2015, roedd 48% o rentwyr preifat rhwng 16 a 34. Mewn cyferbyniad mae 84% o'r rheiny sy'n berchen eu heiddo'n gyfan gwbl dros 55. Mae rhentwyr preifat hefyd yn tueddu i fyw yn y cyfeiriad am gyfnod byrrach na grwpiau daliadaeth eraill:


Cofrestrau Rhagfyr 205 mewn cyd-destun

Roedd cofrestrau Rhagfyr 2015, a gyhoeddwyd ar ddiwedd canfas hydref 2015 ac ar ddiwedd y cyfnod pontio i IER yn cynnwys 3% yn llai o gofnodion na'r cofrestrau a ddefnyddiwyd ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU Mai 2015 [ar ddiwedd y cyfnod pontio roedd unrhyw gofnod ar y gofrestr nad oedd wedi ei ddilysu yn erbyn cofnodion yr Adran Gwaith a Phensiynau, neu fod dynodyddion personol wedi eu darparu a'u dilysu, yn cael ei dynnu].

Maent hefyd cyn y newidiadau a wnaed i'r cofrestrau yn y cyfnod cyn etholiadau Mai 2016 a'r refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE a gynhaliwyd ym Mehefin 2016. Cynyddodd yr etholaeth gan tua 4-5% yn ystod y cyfnod yma. Mae'r amrywiaeth yn y cyfanswm o gofnodion ar y gofrestr wedi'i gynrychioli yn y diagram isod

Mae'r adroddiad llawn ar gywirdeb a chyfanrwydd cofrestrau Prydain Fawr ynghyd â'r adroddiad ar y gofrestr etholiadol yng Ngogledd Iwerddon, â'n hastudiaethau blaenorol ar gael yn ein llyfrgell adroddiadau ymchwil cofrestru etholiadol.


Ymchwil