Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Post-poll public opinion

Ry'n ni'n cynnal ymchwil barn y cyhoedd ar ôl etholiadau. Bwriad y rhain yw mesur agweddau tuag at bleidleisio a monitro a deall profiad y cyhoedd o bleidleisio ym mhob etholiad.

I gael y canlyniadau llawn a'r setiau data ar gyfer ein holl ymchwil, cyfeiriwch at ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Mai 2016 a Refferendwm yr UE

Yn 2016 fe wnaethom gynnal arolwg barn y cyhoedd yn dilyn etholiad Mai 2016 ac yn dilyn Refferendwm mis Mehefin ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Methodoleg

Dyddiadau gwaith maes: mae ein harolygon ar ôl y bleidlais wedi'u creu i gipio barn yn syth ar ôl digwyddiad etholiadol. Cynhaliwyd pleidleisiau ar 5 Mai, rhedodd y gwaith maes o 6 Mai i 28 Mai. Ym mis Mehefin, cychwynnodd gwaith maes ar 24 Mehefin, y diwrnod ar ôl y bleidlais, ac fe'i cwblhawyd ar 14 Gorffennaf.

Dull: Cynhaliwyd yr arolygon ym mis Mai a Mehefin dros y ffôn. Roedd rhifau ffôn llinell tir a ffonau symudol yn y sampl.

Prif ganfyddiadau

Mae boddhad gyda'r system gofrestru yn uchel gyda bron i 9 o bob 10 yn dweud eu bod yn fodlon gyda'r broses o gael eu henw ar y gofrestru etholiadol. Roedd boddhad gyda'r broses gyffredinol o bleidleisio yn uchel yn yr un modd, ar y cyfan dywedodd 84% eu bod yn fodlon gyda'r weithdrefn o bleidleisio mewn etholiadau a referenda.

Agweddau ar ol y bleidlais o ddiogelwch etholiadol

Ar gyfer etholiadau 2016, dywedodd y mwyafrif llethol eu bod wedi ei chael hi'n hawdd cael gwybodaeth ar sut i fwrw pleidlais. Roedd gwybodaeth ar ymgeiswyr yn anoddach cael gafael arno, yn enwedig ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

% yn dweud ei bod hi’n hawdd cael gwybodaeth am... Sut i fwrw’ch pleidlais Ar gfyer beth oedd yr etholiadol Gwybodaeth ar yr ymgeiswyr oedd yn sefyll
Senedd yr Alban 93% 91% 81%
Cynulliad Gogledd Iwerddon 89% 87% 82%
Awdurdod Llundain Fwyaf 83% 84% 79%
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 81% 78% 75%
Etholiadau lleol Lloegr 80% 71% 61%
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu* 58% (+11) 38% (+8) 33% (+12)
Refferendwm yr UE 85% 82% -

*dangos newid o 2012 ar gyfer CHTh, data cymaradwy ddim ar gael ar gyfer yr etholiadau eraill

Ym mis Mehefin, nododd nifer ei bod hi'n anodd cael gafael ar 'ddigon o wybodaeth' ar beth fyddai'n digwydd yn achos pleidlais Aros neu Gadael, yn enwedig beth fyddai'n digwydd yn achos pleidlais Gadael. Yn ogystal, roedd dros hanner y rhai ymatebodd (53%)yn anghytuno bod yr ymgyrchoedd refferendwm wedi eu cynnal mewn modd teg a chytbwys.

Mae'r mwyafrif llethol yn credu bod pleidleisio yn ddiogel rhag twyll a cham-drin, yn benodol pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, lle dywedodd 89% ym mis Mai ac 85% ym mis Mehefin bod pleidleisio yn ddiogel. Mae'r canfyddiad bod pleidleisio drwy'r post yn parhau i fod yn agored i dwyll a chamdriniaeth yn parhau gyda 57% ym Mai a 61% ym Mehefin yn dweud eu bod yn meddwl ei fod yn ddiogel.

I gael y canlyniadau llawn a'r setiau data ar gyfer ein holl ymchwil, cyfeiriwch at ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Ymchwil