Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Winter Tracker

Mae 'Traciwr y Gaeaf' yn arolwg blynyddol ledled y DU wedi'i greu i roi trosolwg o ymdeimlad y cyhoedd tuag at y broses o bleidleisio a democratiaeth yn y DU.  Mae'n cynnwys nifer o faterion etholiadol gan gynnwys pleidleisio a'r broses gofrestru, cyllid pleidiau a thwyll etholiadol.

I weld adroddiadau hanesyddol a data, gweler ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Testun ar gyfer y We – diweddarwyd ar gyfer 2019

Traciwr y Gaeaf

Arolwg blynyddol a gynhelir ledled y DU gyfan yw 'Traciwr y Gaeaf', sydd wedi'i gynllunio i roi trosolwg o farn y cyhoedd am y broses bleidleisio a democratiaeth yn y DU. Mae'n cynnwys amrywiaeth o faterion etholiadol gan gynnwys y broses o bleidleisio a chofrestru, cyllid pleidiau a thwyll etholiadol.

Er mwyn cael gafael ar adroddiadau a data hanesyddol, ewch i'n llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Traciwr y Gaeaf 2019

Prif ganfyddiadau

Yn 2019, roedd bron i saith o bob deg etholwr (69%) yn hyderus bod etholiadau yn cael eu cynnal yn dda ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Mae hyn ychydig yn is nag arolwg blaenorol Traciwr y Gaeaf (71%) a chanlyniad 2016 pan oedd 76% o etholwyr yn hyderus bod etholiadau yn cael eu cynnal yn dda. Roedd lefel yr hyder yn 2016 ar ei huchaf ers i Draciwr y Gaeaf ddechrau cofnodi'r mesur hwn – cyfnod o 9 mlynedd – ac mae'n bosibl bod hyn yn gysylltiedig â'r lefelau uchel o ymgysylltu a gafwyd yn 2016, pan ddenodd y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd lawer o bobl i bleidleisio.

Roedd hyder bod etholiadau yn cael eu cynnal yn dda yn amrywio ymhlith grwpiau oedran, gyda phobl dros 55 oed yn fwyaf tebygol o fynegi hyder (79%) tra pobl o dan 24 oed oedd y lleiaf tebygol o wneud hynny (59%).

Rydym wedi bod yn monitro boddhad y cyhoedd â'r broses o gofrestru i bleidleisio a'r broses o bleidleisio ei hun.  Mae boddhad cyffredinol yn weddol gyson.

Mae amrywiadau yn y canlyniadau yn dueddol o adlewyrchu ei gilydd, gyda gostyngiad neu gynnydd fel arfer yn digwydd yn y ddau fesur.  Mae boddhad â'r broses o gofrestru i bleidleisio yn gyson uwch nag ar gyfer y broses o bleidleisio.   Ar gyfartaledd, mae'r mesurau dros 80% o foddhad â'r broses o gofrestru, a dros 70% â'r broses o bleidleisio.  Yn 2019, roedd lefelau boddhad yn uwch na'r cyfartaledd hwn ar gyfer y ddwy broses, gydag 83% ar gyfer y broses o gofrestru a 76% ar gyfer y broses o bleidleisio.

Noder: Cafodd y gwaith maes ei symud o fis Rhagfyr i fis Ionawr ar gyfer Traciwr 2017 ymlaen

Mae Traciwr y Gaeaf wedi tracio agweddau at bleidleisio yn etholiadau cyffredinol senedd y DU yn gyson, ac mae'r rhain wedi aros yn sefydlog ers 2016, gyda thua thri chwarter y bobl yn nodi eu bod yn pleidleisio bob amser (73%) ac 16% yn nodi eu bod yn pleidleisio weithiau. Roedd hyn yn dra gwahanol i agweddau at etholiadau llywodraeth leol, lle nododd 62% eu bod yn pleidleisio bob amser, a 24% yn nodi eu bod yn pleidleisio weithiau.  Mae ein hadroddiad Pleidleisio yn 2017 yn ystyried yn fanylach y gwahaniaethau sydd rhwng ymgysylltu mewn etholiadau lleol ac etholiadau cyffredinol.

Roedd hefyd amrywiad ymhlith grwpiau oedran o ran agweddau at bleidleisio, gyda 54% o bobl o dan 24 oed yn nodi eu bod bob amser yn pleidleisio mewn etholiadau cyffredinol, o gymharu â 90% o bobl 55 oed a throsodd. Caiff yr un patrwm ei weld mewn etholiadau llywodraeth leol, lle pobl 55 oed a throsodd oedd fwyaf tebygol o nodi eu bod bob amser yn pleidleisio yn yr etholiadau hyn (78%) o gymharu â'r rheini o dan 24 oed (47%), 25-34 oed (47% hefyd) a 35-54 oed (56%).


Yn gyffredinol, mae etholwyr o'r farn bod y broses o bleidleisio yn ddiogel rhag twyll a chamddefnydd, gydag 88% (cynnydd ar 84% yn 2018) yn nodi eu bod yn teimlo bod y broses o bleidleisio naill ai'n ddiogel iawn neu'n eithaf diogel. Mae pobl yn parhau i fynegi mwy o hyder yn niogelwch pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio (90%) na phleidleisio drwy'r post (68%).  Mae hyn ychydig yn uwch na 2018 o ran hyder yn niogelwch pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio ac mae ychydig yn is o ran pleidleisio drwy'r post.

Gwnaed gwaith maes gan BMG Research a gynhaliodd 1,731 o gyfweliadau ar-lein rhwng 14 Ionawr a 1 Chwefror 2019. Mwy o fanylion am y fethodoleg a chanlyniadau llawn yr arolwg.

Er mwyn cael gafael ar adroddiadau a data hanesyddol, ewch i'n llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Ymchwil