Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Winter Tracker

Mae 'Traciwr y Gaeaf' yn arolwg blynyddol ledled y DU wedi'i greu i roi trosolwg o ymdeimlad y cyhoedd tuag at y broses o bleidleisio a democratiaeth yn y DU.  Mae'n cynnwys nifer o faterion etholiadol gan gynnwys pleidleisio a'r broses gofrestru, cyllid pleidiau a thwyll etholiadol.

I weld adroddiadau hanesyddol a data, gweler ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Traciwr y Gaeaf 2017/18

Prif ganfyddiadau

Yn 2018, roedd saith o bob deg etholwr (71%) yn hyderus bod etholiadau wedi'u rhedeg yn dda ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon? Mae hyn yn leihad bychan ers Traciwr y Gaeag diwethaf, pan roedd 76% o etholwyr yn hyderus bod etholiadau wedi'u rhedeg yn dda. Roedd lefel hyder y flwyddyn honno, 2016, yr uchaf ers cychwyn cofnodi'r mesur yma yn Nhraciwr y Gaeaf - cyfnod o 8 mlynned - ac efallai fod hynny oherwydd bod lefelau uchel o ymgysylltiad yn 2016, pan welodd refferendwm ar aelodath y DU o'r Undeb Ewropeaidd nifer fawr yn pleidleisio.

Mae'r lleihad yma'n dal i fod yn uwch na beth gofnodwyd yn 2015. Roedd amrywiaeth yn yr hyder bod etholiadau wedi'u cynnal yn dda ar gyfer y grwpriau oedran, gyda'r rhai dros 55 yn fwyaf tebygol o fod yn hyderus (76%), tra bod y rhai o dan 24 yn lleiaf tebygol (61%).

Ers y cyfnod pontio i gofrestru etholiadol unigol, ry'n ni wedi gweld cynydd yn y boddhad gyda'r system o gofrestru i bleidleisio. Mae hyn wedi parhau i 2018.  Mae lefelau o foddhad gyda'r system wedi cynyddu i 85% yn 2018 o 80% yn 2016 (y lefel yn 2015 oedd 75%).

Mae Traciwr y Gaeaf wedi traci agweddau tuag at bleidleisio mewn etholiad cyffredinol Senedd y DU yn gyson, ond 2018 oedd y tro cyntaf i etholwyr gael eu holi ynghylch agweddau at bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol. Mae agweddau at bleidleisio mewn etholiadau cyffredinol wedi bod yn sefydlog ers 2016, gyda thri-chwarter yn dweud eu bod wastad yn pleidleisio (74% yn erbyn 76% yn 2016) ac 17% yn dweud eu bod weithiau'n pleidleisio (16% yn 2016).  Roedd hyn yn wahanol iawn o agweddau i etholiadau llywodraeth leol, lle mae oddeutu 60% yn dweud eu bod wastad yn pleidleisio a 28% yn dweud ey bod yn pleidleisio weithiau.

Roedd hefyd amrywiaeth ar draws y grwpiau oedran o ran agweddau at bleidleisio, gyda 59% o rhai dan 24 yn dweud eu bod wastad yn pleidleisio mewn etholiadau cyfferdinol Sened y DU, i'w gymhar â 88% 55 oed a hŷn. Roedd yr un patrwm yn amlwg mewn etholiadau llywodraeth leol, lle'r oedd yrhia 55 oed a hŷn yn fwyaf tebygol o ddweud eu bod wastad yn pleidleisio yn yr etholiadau hyn (74%) o'i gymharu â'r rhai o dan 24 (37%), 25-34 (51%) a 35-54 (58%).


Yn gyffredinol, roedd etholwyr yn ystyried bod pleidleisio'n ddiogel rhag twyll a chamddefnydd gyda 84% yn nodi eu bod yn teimlo fod pleidleisio un ai yn ddiogel iawn neu'n gymahrol ddiogel. Mae pobl yn parhau i ddangos mwy o hyder yn niogelwch pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio (88%) na phleidleisio drwy'r post (73%).

GfK wnaeth y gwaith maes wnaeth gynnal 1,300 o gyfweliadau ar-lein rhwng 15 Ionawr a 5 Chwefror 2018.  Mae mwy o wybodaeth ar y fethodoleg a chanlyniadau llawn yr arolwg ar gael yma.
I weld adroddiadau hanesyddol a data, gweler ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Ymchwil