Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Winter Tracker

Mae 'Traciwr y Gaeaf' yn arolwg blynyddol ledled y DU wedi'i greu i roi trosolwg o ymdeimlad y cyhoedd tuag at y broses o bleidleisio a democratiaeth yn y DU.  Mae'n cynnwys nifer o faterion etholiadol gan gynnwys pleidleisio a'r broses gofrestru, cyllid pleidiau a thwyll etholiadol.

Mae ein blog ar y canfyddiadau.

I weld adroddiadau hanesyddol a data, gweler ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Traciwr y Gaeaf 2016

Prif ganfyddiadau

Mae boddhad gyda'r broses o bleidleisio mewn etholiadau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon wedi cynyddu gan 9 pwynt canrannol o 68% yn 2015 i 77% yn 2016. Mae hyn yn dychwelyd i'r lefelau uwch o foddhad oedd yn amlwg rhwng 2006 a 2010.

Mae hyder bod etholiadau wedi'u rhedeg yn dda ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon wedi gwella hefyd, gan gynyddu o 66% yn Rhagfyr 2015 i 76% yn 2016.

Boddhad a hyder yn y system etholiadol

Yn 2016 roedd ymatebwyr hefyd yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn fodlon gyda'r system o gofrestru i bleidleisio, gyda 80% yn dweud eu bod yn fodlon. Mae hyn yn gynnydd o 5 pwynt ers Rhagfyr 2015 nododd ddiwedd y pontio i IER. Yn ogystal, roedd tri chwarter (73%) yn hyderus bod y wybodaeth bersonol roedden nhw'n rhoi er mwyn cofrestru i bleidleisio yn cael ei gadw'n ddiogel.

Boddhad gyda'r system cofrestru i bleidleisio

Mae pleidleisio yn cael ei weld, yn gyffredinol, i fod yn ddiogel rhag twyll a chamddefnydd (73%), ac mae llai na 1 o bob 10 (8%) yn dweud eu bod yn credu bod twyll etholiadol yn gyffredin lle maent yn byw. Fodd bynnag mae lle i wella.

Pan ofynnwyd iddynt ystyried beth fyddai'r ffordd fwyaf effeithiol o rwystro twyll etholiadol, dywedodd 52% 'gofyn bod pobl yn dangos rhyw fath o gerdyn adnabod yn yr orsaf bleidleisio'.

Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno gyda'r datganiad canlynol

Gwnaed y gwaith maes gan ICM, wnaeth gynnal 1,202 o gyfweliadau ffôn rhwng 9 a 22 Rhagfyr. Mae mwy o wybodaeth ar y fethodoleg a chanlyniadau llawn yr arolwg ar gael ar ein gwefan.

Mae ein blog ar y canfyddiadau yma

I gael y canlyniadau llawn a'r setiau data ar gyfer ein holl ymchwil, cyfeiriwch at ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Ymchwil