Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

llyfrgell adroddiadau ymchwil cofrestru etholiadol

Mae’r llyfrgell ymchwil yma’n cynnwys ein hymchwil diweddar ar:

Mae gyda ni gopïau o’n holl adroddiadau a data blaenorol. Os ydych yn chwilio am y wybodaeth hon, gallwch anfon e-bost at research@electoralcommission.org.uk a gallwn eich helpu chi.

Ymchwil cofrestru etholiadol

Rydym wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau yn edrych ar wahanol faterion o ran cofrestru etholiadol.

Mae'r rhain isod.

I weld delweddau a dadansoddiad o’r wybodaeth, ewch i dudalen ymchwil Cofrestru Etholiadol.

Cliciwch I weld yr holl adroddiadau cofrestru etholiadol

Adroddiadau ar y cofrestrau etholiadol

Teitl yr adroddiad

Set ddata

Cofrestr (dyddiad cyhoeddi)

Dyddiadcyhoeddi

Dadansoddiad o gofrestrau etholiadol Rhagfyr 2016 yn y Deyrnas Unedig (PDF) 2016 Data'r cofrestru etholiadol (XLS) Rhagfyr 2016 Mawrth 2017

Cywirdeb a chyfanrwydd y cofrestrau

Rydym yn mesur ansawdd cofrestrau etholiadol Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn rheolaidd i asesu sut mae hyn yn newid mewn ymateb i ddatblygiadau deddfwriaethol, gweinyddol a newidiadau i'r boblogaeth. Mae dau faen prawf i fesur ansawdd y cofrestrau:

  • Mae Cywirdeb yn cyfeirio at y gyfran o gofnodion ar y gofrestr sy'n cyfeirio'n gywir at y bobl sy'n gymwys i'w cofrestru ac sy'n preswylio yn y cyfeiriad y mae'r cofnod yn cyfeirio ato.
  • Mae cyfanrwydd yn cyfeirio at y gyfran o bobl gymwys sydd wedi cofrestru yn eu cyfeiriad presennol.

Mae gan Brydain Fawr a Gogledd Iwerddon ddwy system gofrestru wahanol ac felly mae'r astudiaethau wedi eu gwneud ar wahân.

Teitl yr adroddiad

Ardal

Cofrestr (dyddiad cyhoeddi)

Dyddiadcyhoeddi

Cofrestrau etholiadol Rhagfyr 2015 ym Mhrydain Fawr (PDF)

Atodiadau (PDF)

Taflen ffeithiau

Darllenwch ein taflen ffeithiau ar gofrestrau etholiadol Rhagfyr 2015:

Cymraeg (PDF)

Prydain Fawr

Rhagfyr 2015

Gorffennaf 2016

Ansawdd cofrestrau etholiadol 2014 ym Mhrydain Fawr (PDF)

Prydain Fawr

Chwefror/Mawrth 2014

Gorffennaf 2014


Cynlluniau peilot

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni werthuso cynlluniau peilot sy’n profi newidiadau i sut mae cofrestru etholiadol yn gweithio ym Mhrydain Fawr.

Diwygio’r canfas blynyddol: gwerthusiad o’r cynlluniau peilot - Mehefin 2018 (PDF)

Arolygon barn y cyhoedd

Winter tracker research

Unwaith y flwyddyn rydym yn cynnal arolwg ledled y DU i ddarganfod barn y cyhoedd ar faterion etholiadol megis pleidleisio a'r broses gofrestru, cyllid pleidiau a thwyll etholiadol.

Mae'r pedwar arolwg diweddaraf ar gael isod. Mae ein hymchwil yn 2012 hefyd yn cynnwys elfen hwb grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME).

Gweld ein tudalen traciwr y Gaeaf i weld ein prif ganfyddiadau

Arolygon ôl-etholiadol

Rydym hefyd yn cynnal arolygon barn y cyhoedd yn dilyn etholiadau.

Ewch i’n tudalen arolwg ôl-etholiad i weld ein prif ganfyddiadau

Adroddiadau a data arolygon ôl-etholiad

Rydym hefyd yn cynnal arolygon barn y cyhoedd yn dilyn etholiadau.

Etholiad Cyffredinol - June 2017

Etholiadau cynghorau lleol Cymru - Mai 2017

Data etholiadol

Mae'r data yn cynnwys amryw o feysydd gan gynnwys etholaethau, nifer a bleidleisiodd, papurau pleidleisio a wrthodwyd a ffigyrau pleidleisio post.

Gellir dod o hyd i ganlyniadau etholiadau ar ein tudalen canlyniadau etholiadol.

Isod gallwch ddod o hyd i'n hadroddiadau a'r data llawn ar gyfer digwyddiadau etholiadol diweddar. Mae'r adroddiadau yn ddadansoddiad diddorol o'r data etholiadol yr ydym yn ei gasglu.

Data etholiadol ac adroddiadau cyfatebol

Etholiad Cyffredinol - June 2017

Etholiadau cynghorau lleol Cymru – Mai 2017

Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru  - Mai 2016

Etholiadau Senedd yr Alban – Mai 2016

Etholiadau Llundain maer a Llundain Fwyaf – Mai 2016

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCC) – Mai 2016

Etholiadau English Cyngor lleol - Mai 2016

Etholiad Cyffredinol 2015

Mae'r adroddiad isod yn ddadansoddiad o gyfranogiad a gweinyddiaeth yr etholiad cyffredinol ac mae'n cynnwys gwybodaeth ar faint etholaeth, nifer sy'n pleidleisio, pleidleisiau a wrthodwyd a phleidleisiau post.

Adroddiad Prifysgol Plymouth ar Etholiad Cyffredinol 2015 (PDF)

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCC) – Tachwedd 2012

Etholiadau cynghorau lleol Cymru – Mai 2012

Etholiadau cynghorau lleol yr Alban – Mai 2012

Etholiad maer Llundain – Mai 2010

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru  - Mai 2011

Etholiadau Senedd yr Alban – Mai 2011

Etholiadau i Senedd Ewrop – Mehefin 2009

Profi cwestiwn refferendwm

Mae gofyn i ni yn gyfreithiol i wneud sylwadau ar eglurdeb cwestiynau refferendwm y DU, cenedlaethol a rhanbarthol, a rhai cwestiynau refferendwm llywodraeth leol.

Rydym yn cynnal ymchwil, gan gynnwys profi'r cwestiynau gyda'r cyhoedd, i asesu'r cwestiynau refferendwm arfaethedig.

Ymchwil