Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

llyfrgell adroddiadau ymchwil cofrestru etholiadol

Ymchwil cofrestru etholiadol

Rydym wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau yn edrych ar wahanol faterion o ran cofrestru etholiadol.

Mae'r rhain isod.

I weld delweddau a dadansoddiad o’r wybodaeth, ewch i dudalen ymchwil Cofrestru Etholiadol.

Mae data ac adroddiadau safonau perfformiad ar gael yn ein hadran Safonau perfformiad.

Cliciwch I weld yr holl adroddiadau cofrestru etholiadol

Adroddiadau ar y cofrestrau etholiadol

Teitl yr adroddiad

Set ddata

Cofrestr (dyddiad cyhoeddi)

Dyddiadcyhoeddi

Dadansoddiad o gofrestrau etholiadol Rhagfyr 2016 yn y Deyrnas Unedig (PDF) 2016 Data'r cofrestru etholiadol (XLS) Rhagfyr 2016 Mawrth 2017

Cywirdeb a chyfanrwydd y cofrestrau

Rydym yn mesur ansawdd cofrestrau etholiadol Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn rheolaidd i asesu sut mae hyn yn newid mewn ymateb i ddatblygiadau deddfwriaethol, gweinyddol a newidiadau i'r boblogaeth. Mae dau faen prawf i fesur ansawdd y cofrestrau:

  • Mae Cywirdeb yn cyfeirio at y gyfran o gofnodion ar y gofrestr sy'n cyfeirio'n gywir at y bobl sy'n gymwys i'w cofrestru ac sy'n preswylio yn y cyfeiriad y mae'r cofnod yn cyfeirio ato.
  • Mae cyfanrwydd yn cyfeirio at y gyfran o bobl gymwys sydd wedi cofrestru yn eu cyfeiriad presennol.

Mae gan Brydain Fawr a Gogledd Iwerddon ddwy system gofrestru wahanol ac felly mae'r astudiaethau wedi eu gwneud ar wahân.

Teitl yr adroddiad

Ardal

Cofrestr (dyddiad cyhoeddi)

Dyddiadcyhoeddi

Cofrestrau etholiadol Rhagfyr 2015 ym Mhrydain Fawr (PDF)

Atodiadau (PDF)

Taflen ffeithiau

Darllenwch ein taflen ffeithiau ar gofrestrau etholiadol Rhagfyr 2015:

Cymraeg (PDF)

Prydain Fawr

Rhagfyr 2015

Gorffennaf 2016

Ansawdd cofrestrau etholiadol 2014 ym Mhrydain Fawr (PDF)

Prydain Fawr

Chwefror/Mawrth 2014

Gorffennaf 2014

Cofrestru etholiadol yn 2011 (PDF)

Prydain Fawr

Rhagfyr 2010/Ebrill 2011

Gorffennaf 2014

Cofrestru etholiadol parhaus yng Ngogledd Iwerddon (PDF)

Gogledd Iwerddon

Ebrill 2012

Tachwedd 2012

Cofrestrau etholiadol Prydain Fawr (PDF)

Prydain Fawr

Ebrill 2011

18 Rhagfyr 2011

Cyfanrwydd a chywirdeb cofrestrau etholiadol ym Mhrydain Fawr (PDF)

Prydain Fawr

Rhagfyr 2010

Mawrth 2010

Cofrestru etholiadol yng Ngogledd Iwerddon: cywirdeb a chyfanrwydd (PDF)

Gogledd Iwerddon

Rhagfyr 2007

Medi 2008

Deall cofrestru etholiadol (PDF)

Cymru a Lloegr

Rhagfyr 2000

Medi 2005


Cofrestru Etholiadol Unigol (IER)

Fel rhan o'n rôl, rydym yn monitro'r cyfnod pontio i'r system newydd o Gofrestru Etholiadol Unigol (IER) trwy'r camau gwahanol.

Dewch i wybod mwy am ein rhaglen ymchwil i fonitro cyflwyno IER (PDF)

Isod mae ein holl adroddiadau a gyhoeddwyd ers cychwyn y cyfnod pontio ym Mehefin 2014.

Teitl yr adroddiad

Set ddata

Dyddiadcyhoeddi

Asesiad o gynnydd y pontio i Gofrestru Etholiadol Unigol Cofrestrau etholiadol Prydain Fawr Mai 2015 (PDF)

Data cofrestrau etholiadol Mai 2015 (XLS)

Mehefin 2015

Dadansoddi cofrestrau Mawrth 2015 yn yr Alban (PDF)

Ystadegau etholiadol 2014 (XLS)gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

Ebrill 2015

Dadansoddi cofrestrau Rhagfyr 2014 yng Nghymru a Lloegr (PDF)

Chwefror 2015

Arbrawf Cadarnhau Byw 2014 (CLR) yn yr Alban: adroddiad a dadansoddiad (PDF)

Canlyniadau awdurdod lleol a lefel ward (Ffeil Zip - XLS a CSV)

Tachwedd 2014

Arbrawf Cadarnhau Byw 2014 (CLR) yng Nghymru a Lloegr adroddiad a dadansoddiad (PDF)

Hydref 2014


Profi ffurflenni a llythyron

Fe wnaethom hefyd gynnal ymchwil ansoddol a phrofi gyda defnyddwyr ar ffurflenni, deunyddiau a llythyron a ddefnyddiwyd yn ystod y pontio i IER.

Dyluniadau ffurflenni IER: ymchwil ansoddol i brofi fersiynau'r Alban 2015 (PDF)

Dyluniadau ffurflenni IER: Ymchwil Ansoddol - ton 1 (PDF)

Dyluniadau ffurflenni IER: Ymchwil Ansoddol - ton 2 (PDF)

Profi llythyron IER: Ymchwil Ansoddol - Adroddiad (PDF)


Gwerthusiadau paru data

Arbrawf Cadarnhau 2013

Mae'r papur hwn yn cyflwyno canlyniadau'r arbrawf cadarnhau (CDR) a'r goblygiadau ar gyfer IER

Dadansoddi canlyniadau - Hydref 2013 (PDF)


Cynlluniau peilot

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni werthuso cynlluniau peilot sy’n profi newidiadau i sut mae cofrestru etholiadol yn gweithio ym Mhrydain Fawr.

Diwygio’r canfas blynyddol: gwerthusiad o’r cynlluniau peilot - Mehefin 2018 (PDF)

Peilot cloddio data: adroddiad gwerthuso - Gorffennaf 2013 (PDF)

Peilot cloddio data 2013: Tabl canlyniadau (XLS)

Peilot paru data: adroddiad gwerthuso proses cadarnhau - Ebrill 2013 (PDF)

Gwerthusiad interim o gadarnhau peilot paru data - Rhagfyr 2012 (PDF)

Cynlluniau paru data i wella cywirdeb a chyfanrwydd cofrestrau etholiadol: gwerthuso - Mawrth 2012 (PDF)

Arolygon barn y cyhoedd

Winter tracker research

Unwaith y flwyddyn rydym yn cynnal arolwg ledled y DU i ddarganfod barn y cyhoedd ar faterion etholiadol megis pleidleisio a'r broses gofrestru, cyllid pleidiau a thwyll etholiadol.

Mae'r pedwar arolwg diweddaraf ar gael isod. Mae ein hymchwil yn 2012 hefyd yn cynnwys elfen hwb grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME).

Gweld ein tudalen traciwr y Gaeaf i weld ein prif ganfyddiadau

Arolygon ôl-etholiadol

Rydym hefyd yn cynnal arolygon barn y cyhoedd yn dilyn etholiadau.

Ewch i’n tudalen arolwg ôl-etholiad i weld ein prif ganfyddiadau

Adroddiadau a data arolygon ôl-etholiad

Rydym hefyd yn cynnal arolygon barn y cyhoedd yn dilyn etholiadau.

Etholiad Cyffredinol - June 2017

Etholiadau cynghorau lleol Cymru - Mai 2017

Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd

Etholiadau Mai 2016

Etholiadau Mai 2015 - etholiad cyffredinol y DU, etholiadau lleol a maerol yn Lloegr

Etholiadau Mai 2013 – Cymru a Lloegr

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCC) Tachwedd 2012

Etholiadau Mai 2012 - Lloegr

Etholiadau Mai 2012 - Yr Alban

Etholiadau Mai 2012 - Cymru

Etholiadau Mai 2012 - Maer Llundain

Etholiadau Mai 2012 - refferenda Maer

Etholiadau a refferenda Mai 2011

Etholiadau Mai 2010

Etholiadau Mehefin 2009

Data etholiadol

Mae'r data yn cynnwys amryw o feysydd gan gynnwys etholaethau, nifer a bleidleisiodd, papurau pleidleisio a wrthodwyd a ffigyrau pleidleisio post.

Gellir dod o hyd i ganlyniadau etholiadau ar ein tudalen canlyniadau etholiadol.

Isod gallwch ddod o hyd i'n hadroddiadau a'r data llawn ar gyfer digwyddiadau etholiadol diweddar. Mae'r adroddiadau yn ddadansoddiad diddorol o'r data etholiadol yr ydym yn ei gasglu.

Data etholiadol ac adroddiadau cyfatebol

Etholiad Cyffredinol - June 2017

Etholiadau cynghorau lleol Cymru – Mai 2017

Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru  - Mai 2016

Etholiadau Senedd yr Alban – Mai 2016

Etholiadau Llundain maer a Llundain Fwyaf – Mai 2016

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCC) – Mai 2016

Etholiadau English Cyngor lleol - Mai 2016

Etholiad Cyffredinol 2015

Mae'r adroddiad isod yn ddadansoddiad o gyfranogiad a gweinyddiaeth yr etholiad cyffredinol ac mae'n cynnwys gwybodaeth ar faint etholaeth, nifer sy'n pleidleisio, pleidleisiau a wrthodwyd a phleidleisiau post.

Adroddiad Prifysgol Plymouth ar Etholiad Cyffredinol 2015 (PDF)

Etholiadau lleol ar Ynys Môn ac yn Lloegr – Mai 2013

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCC) – Tachwedd 2012

Etholiadau cynghorau lleol – Mai 2012

Etholiadau cynghorau lleol Cymru – Mai 2012

Etholiadau cynghorau lleol yr Alban – Mai 2012

Etholiad maer Llundain – Mai 2010

Refferendwm system bleidleisio seneddol y DU (UKPVS) – Mai 2011

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru  - Mai 2011

Etholiadau Senedd yr Alban – Mai 2011

Etholiad cyffredinol Senedd y DU – Mai 2010

Etholiadau i Senedd Ewrop – Mehefin 2009

Mwy o ymchwil

Ar y dudalen hon cewch hyd i ymchwil yr ydym wedi’i wneud yn y meysydd canlynol:

  • Gweinyddiaeth etholiadol
  • Nifer o bobl sy’n pleidleisiao ac ymgysylltu â’r cyhoedd
  • Twyll etholiadol
  • Y cyfryngau ac ymgyrchoedd
  • Ymgeiswyr ac asiantiaid
  • Cyllid pleidiau ac etholiadau

Mwy o ymchwil

Gweinyddiaeth Etholiadol

Candidates

Nifer o bobl sy’n pleidleisio ac ymgysylltu â’r cyhoedd

Twyll Etholiadol

Y cyfryngau ac ymgyrchoedd

Arolygon Ymgeiswyr ac Asiantiaid

Cyllid Pleidiau ac Etholiadau

Ymchwil