Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ein rôl fel rheoleiddiwr cyllid pleidiau gwleidyddol

Rydym yn rheoleiddio cyllid a gwariant gwleidyddol. Rydym yn:

 • sicrhau bod pobl yn deall y rheolau a cheisio rhwystro pobl rhag eu torri.
 • gallu ymchwilio a chosbi pan fo pobl yn torri'r rheolau
 • cyhoeddi data ar gyllid a gwariant gwleidyddol

Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) yn gosod rheolau ynghylch:

 • o ble gall pleidiau gwleidyddol a grwpiau ac unigolion eraill a reoleiddir dderbyn arian
 • faint gallant ei wario ar ymgyrchu mewn etholiadau penodol
 • tryloywder ein system wleidyddol

Rydym yn gweithio i sicrhau fod pobl yn cydymffurfio â'r rheolau hyn drwy:

 • roi cyngor a chanllawiau i helpu pobl i ddeall y rheolau
 • derbyn, dadansoddi a chyhoeddi gwybodaeth am roddion i bleidiau a gwariant ymgyrch
 • monitro pa mor dda y dilynir y rheolau
 • cynghori llywodraethau ar newidiadau i'r rheolau a gwneud argymhellion ar newidiadau
 • delio gyda thor-rheolau

Rydym yn gweithredu gydag ymdriniaeth gymesur i sicrhau fod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn cyflawni ein hamcanion. Rydym yn:

 • targedu ein hadnoddau lle y cânt yr effaith fwyaf, ac
 • yn osgoi gosod beichiau diangen ar y rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio

Mae hefyd rheolau ar gyfer ymgeiswyr, asiantiaid ac ymgyrchwyr eraill yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (RPA)

Cyngor a chanllawiau

Rydym yn cyhoeddi canllawiau i bleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr a'u hasiantiaid, ymgyrchwyr a sefydliadau ac unigolion eraill sydd â chyfrifoldebau o dan PPERA.

Mae ein canllawiau yma i helpu'r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio i gydymffurfio â'r rheolau. Rydym yn cynnig cyngor yn ogystal, ac yn hapus i ateb cwestiynau ynghylch y rheolau.

Rydym yma i'ch helpu, felly cysylltwch â ni. Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0333 103 1929 neu e-bostio pef@electoralcommission.org.uk.

Datblygu polisi

Rydym yn cynghori llywodraethau ar newidiadau arfaethedig i'r rheolau ac yn gwneud argymhellion i newid lle credwn y byddai'r newid yn gwella'r system.

Ym mis Gorffennaf, yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o system bresennol y DU o reoliadau cyllid pleidiau ac etholiadau, fe gyhoeddom adroddiad o'n canfyddiadau, gan wneud argymhellion i'r Llywodraeth i ddiweddaru'r gyfraith ynghylch pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill. Bydd y newidiadau hyn yn gwella'r wybodaeth sydd ar gael i bleidleiswyr, yn gwella effeithiolrwydd y rheolau a gwneud y rhwymedigaethau yn fwy cymesur o ran y rheiny y mae'r Comisiwn yn eu rheoleiddio.

Cyhoeddi gwybodaeth ynghylch rhoddion, cyfrifon pleidiau a gwariant

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ynghylch y rhoddion a'r benthyciadau, cyfrifon blynyddol a gwariant etholiadol y mae gofyn i bleidiau ac eraill adrodd amdanynt i ni:

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth a dadansoddiad cryno o adroddiadau rhoddion chwarterol a chyfrifon blynyddol pleidiau:

Monitro cydymffurfiaeth

Rydym yn gwirio'r wybodaeth sy'n cael ei gyflwyno gan bleidiau, ac yn gwerthuso risg y rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio i flaenoriaethu ein monitro. Cyn etholiadau a refferenda mawr/pwysig rydym hefyd yn monitro ymgyrchoedd targed i sicrhau bod pobl yn cydymffurfio gyda'r rheolau ar wariant a rhoddion.

Torri'r rheolau

Mae gennym bwerau gorfodi i ymchwilio yn rhagweithiol i honiadau fod rheolau wedi'u torri, yn ogystal â cham-bersonadu. Os ydym yn darganfod bod torri rheolau wedi digwydd, mae gennym bwerau i gyflwyno cosbau amrywiol. Os credwn y gallai'r tor-rheol gael effaith sylweddol ar dryloywder a chywirdeb cyllid pleidiau ac etholiadau, gallwn basio'r mater i'r heddlu neu'r awdurdod perthnasol sy'n erlyn.
Rydym yn cyhoeddi crynodebau o ganlyniadau ein holl waith achos. Fel arfer mae'r rhain yn fyr, ond weithiau byddwn yn cyhoeddi crynodeb fanylach.

Rolau a chyfrifoldebau