Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gorfodi - honiadau a gwaith achos

Mae gennym nifer o rolau a chyfrifoldebau yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA), gan gynnwys dyletswydd i reoleiddio cyllid a gwariant gwleidyddol. Mae Adran 145 PPERA yn dweud fod 'rhaid i ni fonitro' a chymryd pob cam rhesymol posibl i sicrhau cydymffurfio gyda gwahanol agweddau o PPERA.

Rydym yn ymchwilio i achosion posibl o dor-rheolau PPERA a rhoi cosbau, lle bo'n angenrheidiol ac yn gymesur gwneud.

Amcanion gorfodi

Wrth orfodi'r rheolau, ein bwriad yw:

 • sicrhau bod tryloywder ynglŷn â chyllid pleidiau ac etholiadau.
 • sicrhau bod y rheolau ynglŷn â chyllid pleidiau ac etholiadau yn cael eu dilyn
 • dileu unrhyw fudd y gall y rhai rydym yn eu rheoleiddio ei gael drwy beidio â chydymffurfio â’r gyfraith
 • sicrhau bod unrhyw sefydliad neu unigolion sy’n methu â chadw at y gyfraith yn cydymffurfio â hi
 • atal diffyg cydymffurfiaeth

Lle bo gofyn cymryd camau gorfodi rydym yn:

 • Gymesur - dim ond y camau sydd angen i ni eu cymryd er mwyn cyflawni ein hamcanion
 • Effeithiol - o ran cyflawni ein hamcanion
 • Teg - i'r rheiny sy'n cymryd rhan

Rydym yn ymwybodol bod nifer o'r rheiny sy'n gweithio mewn gwleidyddiaeth yn wirfoddolwyr ac rydym yn ystyried hyn yn ein gwaith. Mae ein gwaith gorfodi, gan gynnwys gwaith achos a chosbau, wedi'i gyfarwyddo gan ein polisi gorfodi.

Beth ry'n ni rheoleiddio, a beth nad ydym ni'n rheoleiddio

Darganfod mwy am beth ry'n ni'n rheoleiddio a beth nad ydym ni'n rheoleiddio

Sut i wneud honiad

Gall unrhyw un wneud honiadau i ni ynghylch achosion posibl o dorri PPERA. Mae ein polisi gorfodi yn esbonio

 • sut yr ydym yn delio gyda honiadau a rhai cyfyngiadau ar beth y gallwn ystyried.
 • sut yr ydym yn casglu gwybodaeth (gan gynnwys cynnal cyfweliadau)
 • ein hymdriniaeth o ran datgelu gwybodaeth ynghylch ein gwaith achos

Darganfod mwy ynghylch gwneud honiadau

Cyn i chi gysylltu â ni, darllenwch y canllawiau uchod ar beth yr ydym yn rheoleiddio a ddim yn rheoleiddio. Gallai arbed arian ac ymdrech i chi roi gwybod i ni am rywbeth na allwn weithredu arno. Yn gyffredinol, i rwystro honiadau gwamal a thrallodus:
 • Byddwn ond yn ystyried honiadau a wnaed yn ysgrifenedig (gan gynnwys dros e-bost) - ond os am unrhyw reswm nad ydych yn gallu gwneud honiadau yn ysgrifenedig, cysylltwch â ni am gymorth.
 • Ni fyddwn yn ystyried honiadau dienw, ond gallwn gymryd mater, ac os ydych yn chwythu'r chwiban ac angen aros yn ddienw am y rheswm hwnnw, cysylltwch â ni am gymorth.
 • Dim ond os caiff honiadau eu cefnogi gan dystiolaeth neu ffynonellau credadwy o dystiolaeth y byddwn yn ystyried honiadau - mae hyn i rwystro honiadau gwamal a thrallodus yn cael sylw gormodol.
 • Gan amlaf dim ond honiadau o droseddau a ddigwyddodd o fewn y tair blynedd diwethaf y byddwn yn eu hystyried - mae hyn oherwydd terfyn amser ar gyfer troseddau.

Gallwch ysgrifennu atom:

Party and Election Finance
The Electoral Commission
3 Bunhill Row
London
EC1Y 8YZ

Neu gallwch ein he-bostio: pef@electoralcommission.org.uk

Mae hefyd gennym swyddfeydd yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban. Eu cyfeiriadau e-bost:

gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk

infoscotland@electoralcommission.org.uk

infonorthernireland@electoralcommission.org.uk

Achosion wedi'u cau

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ynghylch achosion sydd wedi cau yn ddiweddar ar drydydd dydd Mawrth pob mis, gan gynnwys y tor-rheolau posibl, ein canfyddiad ac unrhyw gamau a gymrwyd.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi nifer o grynodebau achos manwl ar gyfer achosion penodol:

Roedd achos 5th Avenue Partners Limited yn destun ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Seneddol ac Iechyd (PHSO). Gallwch ddarllen eu hadroddiad, a'n barn a'n hymateb isod

Fe wnaethom adolygu ein polisi gorfodi ar 5 Ebrill 2016. Rhang 1 Rhagfyr 2010 a 5 Ebrill 2016 roedd y polisi gorfodi blaenorol mewn grym.

Cosbau

Mae gennym ystod o gosbau sifil hyblyg y gallwn roi ar gyfer y mwyafrif o achosion o dorri PPERA, os ydym yn fodlon heb amheuaeth resymol bod y rheolau wedi'u torri. Mae ein polisi gorfodi yn gosod y ffordd yr ydym yn penderfynu p'un a i roi cosb, ac os felly, pa gosbau i'w rhoi.

Byddwn yn defnyddio cosbau mewn achosion lle mae angen i ni wneud er mwyn bodloni ein hamcanion gorfodi.

Lle bynnag fo'n bosibl, rydym yn ceisio cyflawni ein hamcanion drwy ddulliau eraill, megis rhoi cyngor a chanllawiau.

Deddfwriaeth a chyfraith achos sy'n tanategu ein gwaith gorfodi

Rolau a chyfrifoldebau