Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cosbau gorfodi

Rydym yn rheoleiddio cyllid a gwariant gwleidyddol. Mae gennym bwerau i gosbi lle mae rhywun wedi torri'r rheolau.

Achosion wedi'u cau

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ynghylch achosion sydd wedi cau yn ddiweddar ar drydydd dydd Mawrth pob mis, gan gynnwys y tor-rheolau posibl, ein canfyddiad ac unrhyw gamau a gymrwyd.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi nifer o grynodebau achos manwl ar gyfer achosion penodol:

Cosbau y gallwn eu defnyddio

Mae'r cosbau sydd ar gael i ni eu defnyddio wedi'u rhestru isod, mae mwy o wybodaeth am bob cosb yn ein polisi gorfodi.

Mae'r cosbau yn berthnasol ar gyfer y rhan fwyaf o achosion o dorri Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda (PPERA). Fodd bynnag dim ond drwy erlyniaeth droseddol y gellir delio gyda rhai achosion o dor-rheolau. Mae'r tabl isod yn dangos beth sy'n gorfod cael erlyniaeth droseddol, yn ogystal â'r rhestr lawn o'r tor-rheolau sydd angen derbyn erlyniaeth droseddol, yn ogystal â rhestr lawn o'r hyn y gallwn ni ymchwilio a chosbi.

Cosb ariannol benodol

  • Cosb o £200 (bydd y gosb yn cynyddu os nad yw'n cael ei dalu o fewn 28 diwrnod)

Cosb ariannol amrywiol

  • Cosb yn amrywio o £250 i £20,000 ac yn dibynnu ar y math o dramgwydd a ffeithiau'r achos (bydd y gosb yn cynyddu os nad yw'n cael ei dalu o fewn 28 diwrnod)

Hysbysiad cydymffurfio (gofyniad diamod)

  • Hysbysiad sy'n gosod y camau i'w cymryd gan y person neu'r sefydliadu sydd wedi torri'r rheolau i sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau yn y dyfodol. Gallwn roi dirwy i'r person neu'r sefydliad os nad ydyn nhw'n gwneud beth ry'n ni wedi gofyn iddynt.

Hysbysiad adfer (gofyniad diamod)

  • Hysbysiad yn gosod y camau i'w cymryd gan y person neu'r sefydliad sydd wedi torri'r rheolau i adfer y sefyllfa, cyn belled â phosibl, i beth y byddai wedi bod pe bai nhw heb dorri'r rheolau. Gallwn gosbi'r person neu'r sefydliad os nad ydyn nhw'n gwneud peth yr ydym yn gofyn iddyn nhw wneud.
  • Gellir defnyddio cosbau ariannol amrywiol, hysbysiadau cydymffurfio a hysbysiadau adfer ar y cyd.

Hysbysiad stopio

  • Hysbysiad sy'n rhwystro person neu sefydliad rhag parhau neu gychwyn gweithgaredd penodol hyd nes bod y cymrir y camau yn yr hysbysiad.

Ymgymryd â gorfodi

  • Gall sefydliad neu unigolyn sydd wedi torri rheolau gynnig cymryd camau penodol fydd yn sicrhau y byddant yn dilyn y rheolau yn y dyfodol a/neu adfer y sefyllfa, cyn belled â phosibl, i beth y byddai wedi bod pe na baent wedi torri'r rheolau. Os cytunwn i'r cynnig, bydd hyn fel arfer yn golygu nad oes angen cosb.

Fforffedu cronfeydd

Nid yw fforffedu yn dechnegol yn gosb yn yr un modd â'r uchod, ond mae'n opsiwn sydd gan y Comisiwn mewn rhai sefyllfaoedd. Mae'r gyfraith yn nodi gan y bwy y gall pleidiau neu eraill yr ydym yn eu rheoleiddio dderbyn rhoddion, a elwir yn 'cyfranwyr a ganiateir'. Pan fo rhodd yn dod o ffynhonnell na chaniateir, gallai fod yn torri'r rheolau, yn yr achosion hynny gallwn ddefnyddio'r cosbau a nodir uchod. Gallwn hefyd geisio fforffedu peth neu'r holl o'r rhodd, sy'n golygu bod yn rhaid rhoi'r arian i'r pwrs cyhoeddus. Fel arfer, rydym yn gwneud hyn drwy gytundeb gyda'r person neu'r sefydliad a dderbyniodd y rhodd, ond os oes angen gallwn gymryd camau gyda'r llys i geisio cael gorchymyn fforffedu.

Cyn 1 Rhagfyr 2010 roedd gweithdrefn cosbau gwahanol yn berthnasol

Darllenwch am y weithdrefn cosbau  nes Tachwedd 2010

Yn dilyn cyflwyno cosbau newydd ar 1 Rhagfyr 2010, cyhoeddom adroddiad ym mis Gorffennaf 2012 am ein defnydd o gosbau rhwng 1 Rhagfyr 2010 a 31 Mawrth 2012:

Rydym nawr yn cyhoeddi manylion ein cosbau yn fisol ar ein gwefan ac yn ein hadroddiad blynyddol.

Cyn 1 Rhagfyr 2010 roedd cyfundrefn cosbau wahanol yn bodoli.

Rolau a chyfrifoldebau