Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ein rôl mewn etholiadau a refferenda

Ar y dudalen hon i chi gall ddarllen am yr ydym ni'n ei wneud i gefnogi etholiadau a refferenda a gynhelir yn y DU.

Etholiadau ym Mhrydain Fawr

Cynhelir etholiadau ym Mhrydain Fawr gan Swyddogion Canlyniadau annibynnol ym mhob ardal awdurdod lleol.

Rydym yn rhoi canllawiau iddynt ynghylch sut i gynnal etholiad a gynhelir yn dda a monitro pa mor dda y maent yn perfformio yn unol â safonau perfformiad.

Etholiadau yng Ngogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon, mae'r Prif Swyddog Etholiadol yn gyfrifol am gynnal etholiadau.

Rydym wrthi'n datblygu safonau gyda'r Prif Swyddog Etholiadol ynghylch sut y dylid darparu etholiadau a gynhelir yn dda yng Ngogledd Iwerddon.

Gallwch ddarganfod mwy ar wefan Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon.

Refferenda

Ar gyfer refferenda yn y DU, rydym yn edrych ar y modd y caiff y cwestiwn refferendwm arfaethedig ei eirio i sicrhau ei fod yn hawdd i bleidleiswyr ei ddeall.

Ar gyfer refferenda DU i gyd Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol fydd Prif Swyddog y Cyfrif, sy'n gyfrifol am ardystio a chyhoeddi canlyniad y refferendwm.

Prif Swyddog y Cyfrif fydd yn penodi Swyddogion Cyfrif i gynnal pleidlais y refferendwm ymhob ardal leol, a gall roi cyfarwyddiadau iddynt ynghylch sut i gynnal rhannau penodol o bleidlais y refferendwm.

Gwaith ymwybyddiaeth gyhoeddus

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus cyn etholiadau a refferenda i sicrhau fod pobl yn gwybod y canlynol:

  • pryd cynhelir y bleidlais
  • sut i gofrestru ac erbyn pryd mae angen iddynt gofrestru i allu pleidleisio
  • sut i bleidleisio

Adrodd ar etholiadau

Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi adroddiadau ar ba mor dda y cynhaliwyd etholiadau ac yn gwneud argymhellion i wella etholiadau'r dyfodol. Rydym hefyd yn cyhoeddi adroddiadau yn dilyn refferenda.

Darllen ein gorffennol adroddiadau etholiadau a refferenda

Rydym hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth ynghylch beth dderbyniodd pleidiau, ymgeiswyr ac ymgyrchwyr fel rhoddion a'u gwariant ar ymgyrchu cyn y bleidlais.

Darganfod mwy am roddion a gwariant mewn etholiadau a refferenda

Rolau a chyfrifoldebau