Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Llywodraethu a gwneud penderfyniadau

Yn yr adran hon cewch wybodaeth am sut y cawn ein llywodraethu a sut y gwneir penderfyniadau allweddol.

Bwrdd y Comisiwn

Mae ein Comisiynwyr yn cyfarfod oddeutu unwaith y mis i drafod ac adolygu'r modd yr ydym yn darparu ein strategaethau a'n blaenoriaethau. Mae'n holl Gomisiynwyr a'n tîm Gweithredol yn mynychu'r cyfarfodydd hyn.

Darllen mwy ar dudalen Bwrdd y Comisiynwyr

Pwyllgor y Llefarydd

Sefydlwyd Pwyllgor y Llefarydd gan yr un Ddeddf Seneddol a greodd y Comisiwn Etholiadol. Rydym yn adrodd i'r Pwyllgor yn flynyddol gydag amcangyfrif o incwm a gwariant, ynghyd â'n cynllun corfforaethol pum mlynedd.

Darllen mwy ar dudalen Pwyllgor y Llefarydd.

Pwyllgor Archwilio

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cynnig cyngor gwrthrychol ac yn sicrhau bod ein prosesau risg, rheoli a llywodraethu mor effeithlon, effeithiol ac economaidd â phosibl.

Darllen mwy ar dudalen y Pwyllgor Archwilio

Panel Pleidiau Seneddol a Phaneli Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Cychwynnwyd y Panel Pleidiau Seneddol i ganiatáu i bleidiau gwleidyddol roi gwybod i ni am faterion sy'n effeithio arnyn nhw.

Darllen mwy ar ein tudalen Panel Pleidiau Gwleidyddol

Mae paneli tebyg ar gyfer Cynulliad Cymru, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon

Grŵp Cynghori Seneddol

Gwleidyddion profiadol sydd ar y Grŵp Cynghori Seneddol. Rydym yn defnyddio eu harbenigedd i ystyried nifer o faterion. Nid oes gan y grŵp ddim statws swyddogol, yn wahanol i'r Panel Pleidiau Seneddol.

Darllen mwy ar ein tudalen Grŵp Cynghori Seneddol.

Pwyllgor Tâl ac AD

Mae'r Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol yn cefnogi'r Cadeirydd, ein Bwrdd a'r Prif Weithredwr fel Swyddog Cyfrifyddu i gymeradwyo newidiadau sylweddol i delerau ac amodau staff ac yn gosod y ffi ar gyfer cadeirydd annibynnol y Pwyllgor Archwilio.

Darllen mwy ar ein tudalen Pwyllgor Tâl ac AD.

Pwy ydym ni