Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pwyllgor Tâl ac AD

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am y Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol a sut mae'n gweithio.

Beth mae'r Pwyllgor AD/Tâl yn ei wneud?

Mae'r Pwyllgor AD a Thâl yn cefnogi'r Cadeirydd, y Prif Weithredwr a'r Bwrdd drwy:
  • Cymeradwyo'r fframwaith ar gyfer pecyn tâl a budd-daliadau ar gyfer staff y Comisiwn, gan gynnwys y Tîm Gweithredol
  • Ystyried unrhyw newidiadau sylweddol i'r telerau ac amodau cyffredinol i staff
  • Cymeradwyo'r pecyn tâl a budd-daliadau ar gyfer staff y Prif Weithredwr (os yw'n wahanol i'r un ar gyfer staff arall)
  • Adolygu'r polisi tâl a gosod y ffi ar gyfer cadeirydd annibynnol y Pwyllgor Archwilio.
  • Bod yn grŵp cynghori ar gyfer datblygu sefydliadau a materion AD mewn perthynas â chyfeiriad strategol y Comisiwn.
Mae'r pwyllgor yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ac ad hoc fel bo gofyn.

Aelodau'r Pwyllgor Tâl ac AD

Mae'r pwyllgor yn cynnwys tri Chomisiynydd Etholiadol, un wedi'i benodi fel Cadeirydd gan Fwrdd y Comisiwn.
Mae aelodau'r Pwyllgor AD/Tâl yn gwasanaethu am dair blynedd, heblaw eu bod yn darfod bod yn Gomisiynydd, neu yn gofyn i sefyll i lawr. Gellir eu hail-benodi am gyfnod arall, heb fod yn hirach na thair blynedd.

Aelodau presennol

  • Anna Carragher (Cadeirydd)
  • Bridget Prentice
  • Rob Vincent

Mynychwyr eraill

Gellir gofyn i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ariannol a Chorfforaethol, Pennaeth AD ac ymgynghorwyr allanol fynychu pan fo'n briodol. Mae'r Rheolwr AD yn darparu cefnogaeth weinyddol.

Pwy ydym ni