Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyfarfodydd Comisiynwyr

Ar y dudalen hon cewch gofnodion cyfarfodydd ein Bwrdd.

Mae ein Comisiynwyr yn cyfarfod tua naw gwaith y flwyddyn i drafod ac adolygu'r modd yr ydym yn darparu'n strategaeth a'n blaenoriaethau.

Mae'n holl Gomisiynwyr a'n tîm Gweithredol yn mynychu'r cyfarfodydd hyn.

Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd y Comisiwn

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Cysylltu â ni

Os oes angen cofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd cyn 2007, mae'r rhain ar gael ar gais. Cysylltwch â:

Kairen Zonena, Ysgrifenyddes Bwrdd y Comisiwn
E-bost: kzonena@electoralcommission.org.uk
Ffôn: 020 7271 0604

Pwy ydym ni