Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cwcis

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fo’r Comisiwn Etholiadol yn casglu gwybodaeth bersonol am ymwelwyr i’n gwefan.

Ymwelwyr â’r wefan

Pan fo rhywun yn ymweld â www.comisiwnetholadol.org.uk rydym yn casglu gwybodaeth log y we sy’n dangos sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r wefan. Rydym yn gwneud hyn i fonitro’r nifer o ymwelwyr i wahanol ardaloedd y wefan ac i ddadansoddi ymddygiad ein hymwelwyr er mwyn rhoi gwell profiad defnyddiwr i chi. Rydym yn casglu'r wybodaeth mewn ffordd nad yw’n adnabod unrhyw un. Nid ydym yn ceisio darganfod pwy sy’n ymweld ag unrhyw un o’n gwefannau. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gasglwn o’r wefan gydag unrhyw wybodaeth adnabod personol o unrhyw ffynhonnell arall. Os ydym am gasglu gwybodaeth adnabod personol trwy ein gwefan, byddwn yn onest amdano ac yn gofyn eich caniatâd. Byddwn yn ei gwneud hi’n glir ein bod yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn esbonio beth yr ydym yn bwriadu ei wneud gyda’r wybodaeth.

Y Comisiwn Etholiadol a defnyddio cwcis

Ffeiliau testun bychain yw cwcis sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Fe’u defnyddir yn eang i wneud i wefannau weithio’n effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan. Yn aml bydd cwcis yn cofnodi gwybodaeth fel dewisiadau defnyddiwr ar wefan, neu ar safe lle gwneir trafodion defnyddiwr cwcis i adnabod defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi ac i gadw cywirdeb y data y maent yn ei fewnbynnu. Defnyddir cwcis hefyd i adnabod ymwelwyd â gwefan at ddibenion dadansoddi defnydd o’r wefan.

Caiff rhai cwcis eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan y wefan yr ydych yn ymweld â hi ond caiff eraill eu rhoi gan drydydd partïon, yn aml i gadw cofnod o ddefnydd gwefan. Wrth i chi ymweld ag un o wefannau'r Comisiwn Etholiadol, efallai caiff nifer fechan o gwcis trydydd partïon eu gosod ar eich cyfrifiadur i helpu dadansoddi defnydd neu i fonitro llwyddiant ein hymgyrchoedd. Rydym yn darparu gwybodaeth am y rhai isod, ac yn dangos i chi sut i gael mwy o wybodaeth yn eu cylch.

Mae’r tablau isod yn esbonio’r cwcis a ddefnyddiwyd a pham:

Enw

Gosodwyd gan Cyfnod

Disgrifiad

System_Session Y wefan Yn cael ei ddileu pan fo defnyddiwr yn gadael y wefan Adnabod defnyddwyr ar gyfer cyfnod yr ymweliad â’r wefan
_utma Google Analytics Byth yn dod i ben Tracio nifer o ymweliadau, amser yr ymweliad cyntaf, yr ymweliad blaenorol, a’r ymweliad presennol  
_utmb Google Analytics Yn cael ei ddileu pan fo defnyddiwr yn gadael y safle (neu wedi 30 munud o ddiffyg gweithgarwch) Tracio pan fo ymweliad yn cychwyn. Nodi hyd ymweliad ynghyd â _utmc
_utmc Google Analytics Yn cael ei ddileu pan fo defnyddiwr yn gadael y safle (neu wedi 30 munud o ddiffyg gweithgarwch)

Tracio pan fo ymweliad yn dod i ben

_utmz Google Analytics 6 mis

Tracio o ble daeth ymwelydd (e.e. o beiriant chwilio, gwefan arall)

Os ydych yn ymweld ag adran CPE Ar-lein, gosodir cwcis ychwanegol i’r rhai uchod yn ogystal:

Enw

Gosodwyd gan Cyfnod

Disgrifiad

ASP.NET_SessionId Y Wefan Yn cael ei ddileu pan fo defnyddiwr yn gadael y safle neu wedi 20 munud o ddiffyg gweithgarwch Nodi defnyddwyr am y cyfnod y maent yn ymweld â’r safle
PEFLanguage Y Wefan Blwyddyn Nodi p’un a bod defnyddiwr yn dewis defnyddio fersiwn Cymraeg neu Saesneg o’r wefan

Os ydych yn ymweld â’r safle chwilio cyllid gwleidyddol, ni ddefnyddir unrhyw gwcis ychwanegol i’r rhai a ddangosir uchod. Dim ond cwcis Google Analytic mae’r safle hon yn eu defnyddio.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu rheoli’r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org

I ddewis peidio cael eich tracio gan Google Analytics ar gyfer pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Os ydych yn parhau i ddefnyddio’n gwefan heb newid y gosodiadau hyn, byddwn yn ystyried eich bod yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis fel a osodir uchod. Bydd cyfyngu ar gwcis yn gallu effeithio ar ymarferoldeb ein gwefannau.

Sut i gysylltu â ni

Gellir anfon ymholiadau ynghylch sut yr ydym yn casglu gwybodaeth bersonol drwy’r post neu e-bost. Anfonwch eich ceisiadau i:

Joanne Crofton-Diggins
The Electoral Commission
3 Bunhill Row
London EC1Y 8YZ
dataprotection@electoralcommission.org.uk

Gwybodaeth gyffredinol

  1. Mae gan y wefan hon fesurau digelwch yn eu lle i amddiffyn yn erbyn colled, camddefnydd a newid deunydd sydd o dan ein rheolaeth ni. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dors newid, camddefnyddio neu ddadansoddi’r data wedi iddo gael ei gyhoeddi ar y we fyd eang.
  2. Mae ein gwybodaeth ar y we fyd eang yn destun newid heb rybudd.
  3. Lle darparwn ddolenni i safleoedd, nid ydym yn cefnogi unrhyw wybodaeth na barn a gynhwysir ar y gwefannau hynny.
  4. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd dros argaeledd dolenni i dudalennau.
  5. Llywodraethir y wefan hon gan gyfraith y DU.

Hysbysiad preifatrwydd