Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cymru

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth am ein gwaith ein swyddfa yng Nghymru a'r hyn ry'n ni'n gwneud yng Nghymru.

Ein rôl

Mae ein swyddogaethau'n cynnwys yr holl etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, etholiadau Senedd Ewrop a'r DU ac etholiadau llywodraeth leol.

Un o'n prif amcanion yw sicrhau bod barn rhanddeiliaid Cymreig yn cyfrannu at holl agweddau ein gwaith ni. Golyga hyn fod gweithdrefnau ac arferion Cymreig yn cael ei hystyried a'u dangos mewn gweithgareddau ledled y Comisiwn.

Ry'n ni'n bwynt cyswllt ar gyfer etholwyr yng Nghymru. Ry'n ni ar gael i ateb cwestiynau a rhoi cyngor i'r cyhoedd a sefydliadau perthnasol ar faterion etholiadol.

Ry'n ni hefyd yn trefnu a chefnogi nifer o grwpiau rhanddeiliaid allweddol sy'n cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn: Panel Pleidiau Cynulliad Cymru; Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru; Gweithgor Ymarferwyr Etholiadol Cymru a Grŵp Cynghori Deddfwriaeth y Gymraeg.

Panel Pleidiau Cynulliad Cymru

Mae'r Panel Pleidiau Cynulliad Cymru'n cynnwys

  • swyddogion anetholedig y pleidiau o bob un o bleidiau gwleidyddol cofrestredig sydd â chynrychiolaeth yn y Cynulliad presennol;
  • Comisiynydd Etholiadol Cymru,
  • Cadeirydd/Isgadeirydd AEA Cymru.

Mae'r Panel yn fforwm i drafod materion etholiadol Cymreig.

Darllenwch gylch gorchwyl y Panel

Mae cofnodion cyfarfodydd diweddar isod:

Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru (BCEC)

Crëwyd Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru o ganlyniad i'r adroddiad ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016. Mae’r Bwrdd yn cydlynu cynllunio digwyddiadau etholiadol, gweithgarwch etholiadol a moderneiddio a diwygio etholiadol ledled Cymru, yn ogystal â hwyluso cydweithio gwell rhwng Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion Cofrestru Etholiadol a phartneriaid allweddol yng Nghymru.

Darllenwch gylch gorchwyl BCEC.

Mae cofnodion cyfarfodydd diweddar isod:

Cynllun mentora Swyddogion Canlyniadau/Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Yn ddiweddar, nododd BCEC bod angen cefnogi Swyddogion Canlyniadau a Swyddogion Cofrestru Etholiadol sy'n newydd i'r rolau, ac ry'n ni wedi datblygu cynllun anwytho a mentora i gynnig cefnogaeth ac adnoddau.

O hyn ymlaen, bydd BCEC a'r Comisiwn Etholiadol yng Nghymru yn cysylltu â'r Swyddog Canlyniadau/Swyddog Cofrestru Etholiadol, a byddant yn cael mentor fydd yn Swyddog Canlyniadau profiadol o Gymru, fydd yn gallu rhoi cyngor a chefnogaeth ymarferol fel bo angen. Byddant hefyd yn derbyn cyfarwyddyd yn esbonio eu rolau a'u cyfrifoldebau o ran cynnal cofrestru etholiadol a gweinyddu etholiadau fydd yn cynnwys dolenni i ganllawiau, cysylltiadau allweddol cyfleoedd hyfforddi a grwpiau i'w cefnogi.

Lawrlwytho'r pecyn mentora (PDF)

Adnodd Asesu Gallu ac Adnoddau

Mae'r Bwrdd wedi cynhyrchu adnodd hunanasesu a chynllun ar gyfer olyniaeth i gefnogi Swyddogion Canlyniadau/Swyddogion Cofrestru Etholiadol, Rheolwyr Gwasanaeth Etholiadol a'u timau yng Nghymru.

Bwriad yr adnodd yw helpu Swyddogion Canlyniadau/Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Rheolwyr Gwasanaethau Etholiadol i asesu p'un a oes ganddynt ddigon o allu ac adnoddau yn eu gweithlu i gyflawni'r gweithgareddau etholiadol gofynnol.  Dylai'r Cynllun Manwl ar gyfer Olyniaeth gael ei addasu yn ôl amgylchiadau lleol a'i gynnal a'i adolygu'n rheolaidd (yn flynyddol o leiaf). Seilir yr adnodd ar gynllun a luniwyd ac a dreialwyd gan Gyngor Sir y Fflint gyda chyngor gan gangen Cymru o Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol.

Lawrlwythwch yr adnodd Asesu Gallu ac Adnoddau (XLS)

Gweithgor Ymarferwyr Etholiadol Cymru (GYEC)

Mae'r Gweithgor Ymarferwyr Etholiadol Cymru yn dod a swyddogion y Comisiwn Etholiadol, Cynrychiolwyr Cymru a Rhanbarthol Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol ynghyd. Mae’r grŵp yn trafod darparu etholiadau a chofrestru etholiadol yng Nghymru ac mae'r fforwm hefyd yn gyfle i rannu gwybodaeth a phrofiadau  o faterion etholiadol.

Darllenwch gylch gorchwyl GYEC

Mae cofnodion cyfarfodydd diweddar isod:

Grŵp Cynghori Deddfwriaeth Gymraeg

Crëwyd Grŵp Cynghori Deddfwriaeth y Gymraeg o ganlyniad i'r adroddiad ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016. Cylch gorchwyl y grŵp yw edrych ar ddeddfwriaeth Gymraeg i sicrhau ei fod yn addas, yn gywir ac yn gyfredol.

Darllenwch gylch gorchwyl y grŵp.

Mae cofnodion cyfarfodydd diweddar isod:

Yr Eirfa Etholiadol

Ry'n ni wedi creu cronfa ddata o dermau etholiadol ar ran y Grŵp. Mae'r eirfa yn ganlyniad chwe mis o waith gyda nifer o bartneriaid a byddwn yn ei ddiweddaru bob blwyddyn. Os oes gyda chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i'w cynnwys, cysylltwch â Sioned Wyn, Ymgynghorydd y Gymraeg.

Lawrlwytho’r Eirfa Etholiadol

Safonau'r Gymraeg

Ry'n ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth dwyieithog yng Nghymru. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Ein pobl ni

Rhydian Thomas - Pennaeth Y Comisiwn Etholiadol, Cymru

Catherine Uphill  - Uwch Swyddog Perfformiad ac Ymarfer Etholiadol

Robert Coombs - Uwch Swyddog Cyswllt Pleidiau Gwleidyddol

Sioned Wyn - Ymgynghorydd y Gymraeg a Chyfathrebu

Laura Ward - Cynghorydd

Cysylltu â ni

Y Comisiwn Etholiadol
Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ

Ffôn: 0333 103 1929

gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk

Cymru