Logo

The independent body which oversees elections and regulates political finance in the UK

Section menu

Cymorth y Comisiwn Etholiadol ar gyfer ymgeiswyr etholiad annibynnol

Published: 14 Feb 2013

Mae’r Comisiwn Etholiadol, y corff gwarchod etholiadau annibynnol, yn cynnig sesiynau hyfforddi ar gyfer pobl sy'n dymuno sefyll fel ymgeiswyr annibynnol yn yr etholiadau i Gyngor Sir Ynys Môn ar 2 Mai 2013.

Dywedodd Kay Jenkins, Pennaeth Swyddfa Cymru'r Comisiwn Etholiadol:

“Mae'n bwysig bod y rhai sy'n ystyried sefyll fel ymgeiswyr annibynnol yn yr etholiadau lleol ar Ynys Môn yn gwbl ymwybodol o'r rheolau a'r rheoliadau sydd yn eu lle.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Cyngor Sir Ynys Môn a gyda darpar ymgeiswyr annibynnol i sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei chyfleu’n effeithiol, gan wneud y broses o sefyll am etholiad mor syml â phosib.”

Bydd y sesiwn hyfforddi yn canolbwyntio ar bob agwedd sy'n gysylltiedig â sefyll etholiad fel ymgeisydd annibynnol gan gynnwys enwebiadau, ymgyrchu, y cyfrif a gwariant etholiad, a bydd yn cynnwys cyflwyniadau manwl gan staff y Comisiwn yn ogystal â Swyddog Canlyniadau Cyngor Sir Ynys Môn, Richard Parry Jones.

Mi fydd y sesiwn yn cymryd lle yng Ngwesty’r Bull Llangefni ar Ddydd Mercher 20 Chwefror 2013 am 18:30yh.

Dylai unrhyw un sy'n dymuno mynychu gysylltu â'r Comisiwn Etholiadol ar 02920 346800. Mae'r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim. Bydd sesiynau pellach yn cael eu trefnu os oes galw mawr. Bydd y Comisiwn hefyd yn darparu sesiynau hyfforddi ar gyfer ymgeiswyr plaid sy'n dymuno sefyll yn yr etholiadau hyn (manylion ar gael drwy bencadlys y pleidiau perthnasol).

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Swyddfa'r Wasg Cymru ar 02920 346810
Tu Allan i Oriau 07917 038553

Nodiadau i Olygyddion

  1. Mae'r Comisiwn Etholiadol yn gorff annibynnol a sefydlwyd gan Senedd y DU. Ein nod yw gonestrwydd a hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd yn y DU. Rydym yn rheoleiddio pleidiau ac etholiadau ac yn gosod safonau ar gyfer etholiadau a gynhelir yn dda, ac rydym yn gyfrifol am weithrediad a rheoliadau refferenda a gynhelir o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda (2000).
  2. Yn 2008, roedd tua 3200 ymgeiswyr yn herio cyfanswm o 1,264 o seddi yn yr etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, ac roedd canran uchel o'r rhain yn annibynnol.
  3. Mae'r digwyddiadau hyn yn agored i unrhywun sydd yn ystyried sefyll fel ymgeisydd annibynnol yn yr etholiad perthnasol, ac nid yw’n gyfyngedig i'r rhai sy'n Gynghorydd Annibynnol yn barod.


Journalist