Logo

The independent body which oversees elections and regulates political finance in the UK

Section menu

Comisiynydd Etholiadol newydd i Gymru

Published: 5 Mar 2013

Bydd Gareth Halliwell, sydd wedi gweithio'n helaeth yn y sector preifat ar draws y byd, yn ymuno â'r Comisiwn Etholiadol - y corff gwarchod etholiadau a chyllid pleidiau annibynnol - fel y Comisiynydd Etholiadol newydd gyda chyfrifoldeb dros Gymru.

Cymeradwyodd Senedd y DU gynnig i benodi Mr Halliwell, yn dilyn proses ddethol a oruchwyliwyd gan Bwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol. Mae'r cynnig a basiwyd gan Dŷ'r Cyffredin yn cyflwyno'r Comisiynydd newydd i'w benodi gan Ei Mawrhydi y Frenhines. Rhagwelir y bydd Mr Halliwell yn cychwyn ei gyfnod mewn swydd ym mis Mawrth 2013.

Bydd Mr Halliwell yn cymryd lle Ian Kelsall OBE, y daeth ei dymor i ben ym mis Rhagfyr 2012. Wrth sôn am ei benodiad dywedodd Mr Halliwell: "Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â'r Comisiwn Etholiadol ar yr hyn sy’n amser hynod o gyffrous a heriol i ddemocratiaeth yng Nghymru. Nid yn unig y mae gennym nifer o ddigwyddiadau etholiadol pwysig i weithio tuag atynt dros y blynyddoedd i ddod, ond hefyd byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol, a fydd yn newid mawr i'r ffordd yr ydym yn cofrestru i bleidleisio.

"Edrychaf ymlaen at weithio gyda'n partneriaid yn y gymuned etholiadol ar draws y wlad er mwyn sicrhau y gall pleidleiswyr yng Nghymru barhau i fod ag ymddiriedaeth a hyder yn y broses ddemocrataidd."

Meddai Jenny Watson, Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol: "Rwy'n falch iawn bod Gareth wedi cael ei gynnig fel Comisiynydd newydd. Bydd y cyfoeth o arbenigedd a ddaw gydag ef i'r Comisiwn o’i gefndir sector preifat yn amhrisiadwy wrth osod y blaenoriaethau ar gyfer y Comisiwn yng Nghymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.
"Hefyd hoffwn ddiolch i Ian Kelsall OBE am ei gyfraniad i'r Comisiwn a dymuno'n dda iddo ar gyfer y dyfodol."

Diwedd

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Swyddfa’r Wasg Cymru ar 02920 346810
Tu allan i Oriau 07917 038553

Nodiadau i olygyddion

  1. Mae’r Comisiwn Etholiadol yn gorff annibynnol a sefydlwyd gan Senedd y DU. Ein nod yw hygrededd y broses ddemocrataidd yn y DU a hyder y cyhoedd ynddi. Rydym yn rheoleiddio cyllid pleidiau ac etholiadau, yn gosod safonau ar gyfer etholiadau a gynhelir yn dda ac yn gyfrifol am gynhaliaeth a chywirdeb refferenda a gynhelir o dan y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda (2000).
  2. Gyda chefndir mewn peirianneg a rheoli prosiectau, yna gyrfa hir ac amrywiol ar lefel weithredol uwch a lefel bwrdd, yn bennaf yn y diwydiant diodydd, mae gan Gareth Halliwell brofiad helaeth o ddatblygu a chyflwyno strategaethau busnes blaengar gydag elw gwerth miliynau o bunnau a chyfrifoldeb colled mewn cwmnïau rhyngwladol wedi’u lleoli yn y DU a thramor. Mae hefyd yn meddu ar wybodaeth ac arbenigedd penodol wrth arwain rhaglenni buddsoddiad cyfalaf gweithredol mawr a rheoli newid ar draws y sbectrwm rhyngwladol.
  3. Treuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa gyda Guinness/Diageo Plc. Mae ganddo brofiad masnachol a chymdeithasol amlddiwylliannol, ar ôl byw a gweithio mewn nifer o wledydd ledled y byd. Dychwelodd i Gymru, ei fan geni a lle derbyniodd ei addysg, bron i bedair blynedd yn ôl, lle mae bellach yn dilyn ei fusnes a diddordebau eraill o'i gartref.
  4. Mae'r broses ddethol ar gyfer Comisiynwyr yn cael ei thrin gan Bwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol, nid gan y Comisiwn Etholiadol ei hun. Dewisodd Pwyllgor Llefarydd Senedd y DU Mr Halliwell o blith nifer o ymgeiswyr, a gellir canfod adroddiad ar y broses yr ymgymerodd y Pwyllgor â hi yma:www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmspeak/937/93702.htm

 

Journalist