Cywirdeb a chyflawnrwydd cofrestrau etholwyr mis Rhagfyr 2015

Overview

Yn yr adroddiad hwn, edrychwn ar effaith y system Cofrestru Etholiadol Unigol (IER) ar gywirdeb a chyflawnrwydd y cofrestrau etholwyr.

I wneud hyn, rydym yn cymharu'r cofrestrau etholwyr o fis Rhagfyr 2015 (ar ôl i system IER gael ei chyflwyno) â'r rhai o fis Chwefror a mis Mawrth 2014 (pan roedd y system cartrefi ar waith o hyd).
 

Cywirdeb a chyflawnrwydd

Accuracy and completeness

Roedd cofrestrau llywodraeth leol 91% yn gywir ac 84% yn gyflawn.

Roedd y cofrestrau seneddol 91% yn gywir ac 85% yn gyflawn.

Explanation

TMae hyn yn golygu bod cywirdeb cyffredinol y cofrestrau wedi cynyddu tua phedwar pwynt canran yn ystod y broses o newid i system IER (10 Mehefin 2014 i 1 Rhagfyr 2015). 

Mae'n ymddangos bod cyflawnrwydd wedi aros yn sefydlog i raddau helaeth, gyda gostyngiad o lai nag 1 pwynt canran nad yw'n ystadegol bwysig.
 

Mae'r amcangyfrifon hyn yn berthnasol i Brydain Fawr yn ei chyfanrwydd. Mae'n debygol y bydd cywirdeb a chyflawnrwydd yn amrywio rhwng ardaloedd cynghorau lleol gwahanol, o ganlyniad i ddemograffeg y boblogaeth leol yn ogystal ag arferion cofrestru.

Gallwch hefyd weld ein hadroddiadau a'n trosolygon ar gyfer pob rhan o'r DU 
 

Lleihad mewn cyflawnrwydd

Yn gyffredinol, mae'r newid mewn cyflawnrwydd o 85% cyn i system IER gael ei chyflwyno i 84% ar ôl hynny, yn fach.

Fodd bynnag, mae gostyngiadau mwy nodedig ar gyfer grwpiau economaidd-gymdeithasol penodol. Mae ein gwaith ymchwil yn cadarnhau'r gydberthynas rhwng demograffeg benodol a lefelau is neu uwch o gyflawnrwydd.

Oedran a symudedd yw'r newidynnau sy'n cael yr effaith fwyaf o hyd: mae'r ifanc a'r rhai sy'n fwy tebygol o symud tŷ yn llai tebygol o fod wedi'u cofrestru.
 

Decreases in completeness

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Medi 2019
Adolygiad nesaf: 22 Gorffennaf 2020