Overview

Ymunwch â’n rhwydwaith o ryw 130 o aelodau staff sy’n gweithio mewn ystod eang o feysydd, megis canllawiau, adrodd ariannol, rheoleiddio, cyfathrebu, llunio polisi, ac ymchwil. Mae gennym swyddfeydd yn Llundain, Belfast, Caerdydd, a Chaeredin.

Swyddi gwag cyfredol

Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol

Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol

Cyflog: tua £113k

Lleoliad: Gall deiliad y swydd fod wedi'i leoli yn Belfast, Caerdydd, Caeredin neu Ganol Llundain, a disgwylir iddo dreulio o leiaf dau ddiwrnod yn Llundain bob wythnos. 

Y Rôl

Y Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol yw arweinydd y Comisiwn ar gyfer cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cofrestru etholiadol ac etholiadau effeithiol ar draws y DU, gan chwarae rôl arweiniol a chyflawni gweithredol allweddol. Maent yn gweithio ar draws y system etholiadol, gyda Gweinidogion, seneddwyr, Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol a Gweinyddwyr Etholiadol, a hynny ar lefel Bwrdd a Gweithredol.

Gan arwain tîm profiadol a medrus, byddwch yn sicrhau bod etholiadau a refferenda yn cael eu cynnal yn effeithiol ac yn gwireddu gweledigaeth y Comisiwn o roi pleidleiswyr yn gyntaf ac annog ymddiriedaeth a chyfranogiad pleidleiswyr. 

Mae’r rôl yn cynnwys gweithio gydag ystod eang o uwch randdeiliaid i roi diwygiadau deddfwriaethol ar waith yn llwyddiannus, gan lunio canllawiau ar gyfer y gymuned etholiadol i sicrhau bod etholiadau’n cael eu cynnal yn effeithiol, ac mewn ffordd sy’n galluogi pleidleiswyr i arfer eu hawl i bleidleisio ac yn gallu bod yn hyderus bod eu pleidlais yn cael ei chyfrif yn y ffordd y bwriadant.

Bydd gennych rôl arweiniol ganolog wrth gynllunio ar gyfer cynnal etholiadau a refferenda ar draws y DU a chefnogi'r gwaith o'u cynnal.

Fel aelod o'r Tîm Gweithredol, byddwch yn arwain ar y cyd i gyflawni'r cynllun corfforaethol presennol a llunio'r un nesaf. Byddwch yn helpu i arwain y Comisiwn yn ei gyfanrwydd, a bydd cyfleoedd i arwain rhaglenni newid sefydliadol mawr. Yn eich rôl fel Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol, byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol i dîm o 25 o bobl sy'n gweithio ym maes canllawiau a safonau perfformiad. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gyllideb o hyd at £2.6 miliwn y flwyddyn.

Eich Cefndir

Bydd gennych hanes profedig o gyflawni trawsnewid cynaliadwy a pherfformiad gorau posibl mewn rolau proffil uchel. Bydd gennych sgiliau rheoli rhanddeiliaid rhagorol a'r gallu i feithrin perthnasoedd â rhwydwaith eang ar draws y sector cyhoeddus, llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig, deddfwyr, a sefydliadau partner. 

Byddwch wedi sicrhau canlyniadau trwy eraill, ac wedi arwain a gweithio ar draws systemau. Byddwch yn cael y gorau o adroddiadau uniongyrchol a thimau. Byddwch wedi meithrin perthnasoedd cydweithredol a pharchus gyda chyfarwyddwyr anweithredol, cydweithwyr, rhanddeiliaid, Gweinidogion, swyddogion ac ystod eang o sefydliadau ac unigolion ar draws y sbectrwm gwleidyddol, gan sicrhau ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar y pethau cywir.

Gwneud cais am y swydd hon

Os dymunwch wneud cais am y swydd hon, bydd angen i chi gwblhau'r cais ar-lein erbyn 17:00 ddydd Llun 16 Hydref 2023 fan bellaf.

Teitl y Swydd: Cynghorydd Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Cymru
Cyfarwyddiaeth: Gweinyddu a Chyfarwyddyd Etholiadol
Cytundeb: Llawn amser, Parhaol
Cyflog: £31,453 per annum
Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Cau: Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023 am 11.59pm

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o dîm bach mewn sefydliad sy'n chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd?  

Rydym yn chwilio am ymgynghorydd i ymuno â'n tîm a fydd yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi gwaith y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru yn ystod amser cyffrous i ddemocratiaeth Cymru. Byddwch yn gyfathrebwr da a fydd yn gallu ymateb yn gyflym i ystod o ymholiadau gan ein rhanddeiliaid. Byddwch yn mwynhau cefnogi gweddill y tîm ac yn ffynnu wrth gyflawni amrywiaeth o dasgau. 

Byddwch yn dewis ac yn ymlacio am y tro a ddylent sicrhau i'n cyfarfodydd.
Byddwch hefyd yn uchel eich dyfarniad er mwyn datblygu eich prosiectau a’ch cyfrifoldebau chi eu hunain, ac yn dangos eich bod yn hapus i’ch gwaith eraill a adroddwyd wrth bob rhan o’r sefydliad.

We search am ymgeisydd sy'n cyrhaeddiad ac yn effeithiol ac yn rhoi gwybod i eraill eu maes gwaith.

Dysgwch fwy am sut i wneud cais a gweld y cais am swydd.