Who we are

Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd  yn y system etholiadol a sicrhau ei huniondeb.

Rhagor o wybodaeth am ein rôl ni fel rheoleiddiwr, beth rydyn ni'n ei wneud mewn etholiadau a refferenda, sut rydyn ni'n gwneud penderfyniadau, a sut caiff ein cyllideb ei gosod.

Careers

Gyrfaoedd yn y Comisiwn Etholiadol

Ymunwch â'n rhwydwaith o tua 160 o aelodau staff sy'n gweithio ar draws gwahanol adrannau o ganllawiau, adrodd ariannol a rheoleiddio, i gyfathrebu, llunio polisi ac ymchwil.

Gweld ein swyddi gwag