Trosolwg

Canllaw'r Comisiwn Etholiadol i Wybodaeth yw'r wybodaeth yr ydym yn ei chyhoeddi’n rheolaidd er mwyn bodloni'n rhwymedigaethau o ran adran 19 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi mabwysiadu cynllun cyhoeddi model y Comisiynydd Gwybodaeth ac mae'n dilyn y ddogfen diffiniad ar gyfer cyrff cyhoeddus anadrannol.

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn awdurdod cyhoeddus fel y diffinnir gan y Ddeddf, ac felly mae'n rhaid iddo gydymffurfio gyda gofynion y Ddeddf Rhydid Gwybodaeth.

Beth a sut ry'n ni'n ei wario

Gwybodaeth ariannol mewn perthynas ag incwm a gwariant a rhagamcangyfrifir a gwirioneddol, caffael, contractau ac archwilio ariannol.

Beth wy ein blaenoriaethau a sut ry'n ni'n gwneud

Y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig

Ar gyfer pleidleiswyr

Ar gyfer gweinyddwyr etholiadol (chwilio am ddigwyddiad gwleidyddol a dolenni perthnasol)

Ymgeisydd ac asiant (chwilio am ddigwyddiad gwleidyddol a dod o hyd i ddolenni perthnasol)

Ar gyfer plaid neu ymgeisydd

Ar gyfer newyddiadurwyr

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyron

  • Protocolau ar gyfer awdurdodau erlyn - copi caled yn unig

Newyddion, deunyddiau a digwyddiadau

ar gael trwy http://search.electoralcommission.org.uk/:

  • Rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol
  • Rhoddion a benthyciadau derbynwyr a reoleiddir/li>
  • Cofrestr o Bleidiau gwleidyddol, Trydydd Partïon actif a Chyfranogwyr a Ganiateir mewn refferenda
  • Gwariant ymgyrchu
  • Adrodd rhoddion a benthyciadau cyn y bleidlais
  • Datganiad o Gyfrifon
  • Grantiau Datblygu Polisi
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Medi 2020
Adolygiad nesaf: 28 Gorffennaf 2020