Trosolwg

Mae'r cynlun cyhoeddi yn nodi categorïau'r wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi ac yn ei darparu a gyfer y cyhoedd fel rhan o'n gweithgarwch busnes arferol.

Rydym wedi mabwysiadu model cynllun cyhoeddi'r Comisiynydd Gwybodaeth, ac mae'n dilyn y ddogfen ddiffinio ar gyfer cyrff cyhoeddus anadrannol.

Beth a sut ry'n ni'n ei wario

Gwybodaeth ariannol sy'n ymwneud ag incwm rhagamcanfyfrifedig a gwirioneddol, caffael, contractau, ac archwiliadau ariannol.

Beth yw ein blaenoriaethau a'r hyn rydym yn ei wneud

Ein polisïau a gweithdrefnau

Y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig

Ar gyfer pleidleiswyr

Ar gyfer gweinyddwyr etholiadol (chwilio am ddigwyddiad gwleidyddol a dolenni perthnasol)

Ymgeisydd ac asiant (chwilio am ddigwyddiad gwleidyddol a dod o hyd i ddolenni perthnasol)

Ar gyfer plaid neu ymgeisydd

Ar gyfer newyddiadurwyr

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyron

  • Protocolau ar gyfer awdurdodau erlyn - copi caled yn unig

Newyddion, deunyddiau a digwyddiadau

ar gael trwy http://search.electoralcommission.org.uk/:

  • Rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol
  • Rhoddion a benthyciadau derbynwyr a reoleiddir
  • Cofrestr peidiau gwleidyddol, Trydydd Partïon gweithredol, a Chyfranogwyr a Ganiateir mewn refferenda
  • Gwariant ymgyrchu
  • Adrodd rhoddion a benthyciadau cyn y bleidlais
  • Datganiad o Gyfrifon
  • Grantiau Datblygu Polisi