Crynodeb

Gall twyll etholiadol, a barn y cyhoedd arno, danseilio hyder yn nhraddodiad cryf y DU o etholiadau rhydd a theg. Rydym yn cymryd y risg hon o ddifrif. 

Drwy gydol y flwyddyn, mae heddluoedd ledled y DU yn anfon data atom am honiadau o dwyll etholiadol sy'n dod i law ac yr ymchwilir iddynt.

Bob blwyddyn, rydym yn cyflwyno adroddiad ar nifer, math a chanlyniad yr honiadau hyn, fel y gallwch ddeall yr hyn sydd wedi digwydd a sut y caiff achosion eu datrys.