Overview of resources

Rydym wedi creu’r pecyn cymorth hwn i bartneriaid er mwyn ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i unrhyw un hyrwyddo cofrestru i bleidleisio ac ymgysylltu’n ddemocrataidd.

Gellir defnyddio ein hadnoddau hyblyg ac addasadwy drwy’r flwyddyn gyfan. Chi sy’n gwybod pryd fyddant fwyaf perthnasol i’ch rhwydwaith, a’ch dewis chi fydd pryd y byddwch yn eu defnyddio.

P’un ai hwn yw’r tro cyntaf i chi geisio hyrwyddo cofrestru i bleidleisio, neu p’un a ydych yn un o’r partneriaid hirsefydledig, gobeithiwn y bydd o ddefnydd i chi.

Yr hyn a gewch yn y pecyn cymorth hwn:

  • Sut allwch chi helpu
  • Adnoddau digidol
  • Adnoddau argraffu

Hefyd, cyn etholiadau, rydym yn cynhyrchu adnoddau sy’n benodol ar gyfer etholiadau er mwyn i chi allu codi ymwybyddiaeth ohonynt. Cofrestrwch ar gyfer Roll Call, ein cylchlythyr i bartneriaid a sefydliadau sydd â diddordeb yn y broses o gofrestru i bleidleisio, er mwyn i ni allu cadw mewn cysylltiad.

Pam ei fod yn bwysig?

Pleidleisio yw conglfaen cyfranogiad pobl mewn democratiaeth. Y blwch pleidleisio yw'r man lle mae pobl yn cael dweud eu dweud ar bwy sy'n eu cynrychioli ar lefel leol neu genedlaethol, i wneud penderfyniadau ac i weithredu ar eu rhan.

Ond os nad yw pobl yn cofrestru, ni allant bleidleisio, mae mor syml â hynny. Drwy annog eich rhwydwaith i gofrestru, gallwch ein helpu ni i sicrhau bod pawb sy’n gymwys i bleidleisio’n gallu gwneud hynny.

Weithiau gellir galw am etholiad ar fyr rybudd, gan roi llai o amser i rannu’r neges ac i bobl gofrestru i bleidleisio cyn y dyddiad cau. Gall annog pobl yn eich rhwydweithiau i gofrestru cyn gynted â phosibl eu hatal rhag colli allan; unwaith byddant ar y gofrestr etholiadol byddant yn aros yno, oni bai eu bod yn symud tŷ neu fod eu statws yn newid.

Resources