Pleidiau gwleidyddol yn derbyn dros £93m mewn rhoddion yn 2023

Pleidiau gwleidyddol yn derbyn dros £93m mewn rhoddion yn 2023

Mae pleidiau gwleidyddol sydd wedi’u cofrestru yn y DU wedi nodi eu bod wedi derbyn £22,670,735 mewn rhoddion a chronfeydd cyhoeddus yn ystod pedwerydd chwarter 2023, yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. 

Cyfanswm y rhoddion a dderbyniwyd yn ystod 2023 oedd £93,839,235. Mae hyn yn cymharu â £52m yn y flwyddyn flaenorol. 

Dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Thrawsnewid Digidol:

“Derbyniwyd dros £93 miliwn mewn rhoddion gan bleidiau gwleidyddol yn ystod 2023, bron i ddwbl y swm yn y flwyddyn flaenorol. Gydag etholiad cyffredinol ar y gorwel, nid yw'n anarferol gweld cynnydd mawr mewn rhoddion wrth i bleidiau gwleidyddol ddechrau ymgyrchu.

“Er nad oes terfyn ar yr hyn y gall pleidiau ei godi, mae yna derfynau gwariant mewn lle cyn etholiadau er mwyn sicrhau chwarae teg.”

Y pleidiau gwleidyddol yr oedd yn ofynnol iddynt roi gwybod am roddion yn Ch4 2023, gan gynnwys cronfeydd cyhoeddus, oedd: 

PlaidCyfanswm a adroddwydRhoddion a dderbyniwyd (ac eithrio cronfeydd cyhoeddus)Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwydCyfanswm a dderbyniwyd yn ystod y chwarter hwn
Cynghrair - Plaid Gynghrair Gogledd Iwerddon£46,022£16,500£29,522£46,022
Plaid Gomiwnyddol Prydain£45,000£45,000£0£45,000
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (Prydain Fawr)£9,912,101£9,726,789£59,105£9,785,903
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (Gogledd Iwerddon)£18,624£18,624£0£18,624
Y Blaid Gydweithredol£46,057£41,457£0£41,457
Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd - D.U.P£92,460£0£92,460£92,460
Y Blaid Werdd (Prydain Fawr)£222,461£165,994£51,691£217,685
Y Blaid Lafur£8,690,645£6,457,256£2,083,780£8,541,036
Y Democratiaid Rhyddfrydol£2,847,889£2,355,822£379,884£2,735,706
Plaid Cymru£34,638£5,000£29,638£34,638
Propel£113,590£53,000£0£53,000
Reform UK£100,000£100,000£0£100,000
Plaid Werdd yr Alban£59,132£43,213£3,021£46,233
Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP)£387,184£69,673£317,511£387,184
SDLP (Plaid Democratiaid Cymdeithasol a Llafur)£61,943£10,000£51,943£61,943
Sinn Féin£149,948£58,974£90,974£149,948
The Reclaim Party£125,000£125,000£0£125,000
Plaid Sosialaidd Prydain Fawr£100,000£100,000£0£100,000
Traditional Unionist Voice – TUV£6,767£0£6,767£6,767
Y Blaid Wir a Theg (True & Fair Party)£46,400£46,400£0£46,400
Plaid Unoliaethwyr Ulster£22,728£0£22,728£22,728
Plaid Cydraddoldeb Menywod£9,000£3,000£0£3,000
Cyfanswm£23,137,589£19,441,711£3,219,024£22,660,735

Mae'n ofynnol i bleidiau gwleidyddol gyflwyno ffurflenni rhoddion a benthyciadau chwarterol i'r Comisiwn Etholiadol. Yn y ffurflenni hyn, mae'r pleidiau yn adrodd:

 • rhoddion a dderbyniwyd sy'n uwch na'r trothwy o £7,500 (dros £1,500 ar gyfer unedau cyfrifyddu)
 • rhoddion llai gan roddwr unigol sydd, gyda'i gilydd, yn fwy na'r trothwy adrodd
 • rhoddion gwaharddedig a dderbyniwyd ganddynt a'r camau a gymerwyd mewn perthynas â'r rhain
 • rhoddion y dylid bod wedi eu hadrodd yn ystod chwarteri blaenorol

O 1 Ionawr 2024 ymlaen, cynyddodd y trothwy ar gyfer adrodd am roddion i’r Comisiwn. Yn dilyn newid yn y gyfraith gan Lywodraeth y DU, bydd yn ofynnol i bleidiau roi gwybod am roddion dros £11,180 (a thros £2,230 ar gyfer unedau cyfrifyddu). 

Gall gwerth y rhoddion a adroddir gan blaid wleidyddol i’r Comisiwn fod yn wahanol i werth y rhoddion a dderbyniodd y blaid mewn gwirionedd yn y chwarter hwnnw.

Gall hyn fod oherwydd rhoddion a gydgrynhowyd, rhoddion na chaniateir a/neu roddion a adroddwyd yn hwyr. Gwnaeth tair plaid gynnwys rhoddion yn eu hadroddiad chwarterol a ddylai fod wedi'u hadrodd mewn adroddiadau chwarterol blaenorol. Bydd y Comisiwn yn ystyried pob un o'r materion yma yn unol â'i Bolisi Gorfodi, os yw’n briodol. Bydd unrhyw gosbau a roddir yn cael eu cyhoeddi ar ddyddiad hwyrach.

Benthyca

Adroddodd pleidiau eu bod wedi ymrwymo i £24,900 o fenthyciadau newydd ym mhedwerydd chwarter 2023. Cafodd benthyciadau â gwerth o £99,786 eu talu’n llawn. 

Rhoddion a dderbyniwyd gan dderbynwyr a reoleiddir yn Ch4 2023 

Mae'r Comisiwn hefyd yn cyhoeddi manylion rhoddion a dderbyniwyd gan dderbynwyr a reoleiddir. Mae derbynwyr a reoleiddir yn aelodau o bleidiau gwleidyddol cofrestredig, deiliaid swyddi dewisol perthnasol, a chymdeithasau aelodau.

Ym mhedwerydd chwarter 2023, derbyniwyd £2,169,498 mewn rhoddion gan 102 o dderbynwyr a reoleiddir. Mae manylion llawn ar gael ar ein gwefan. 

Math o dderbyniwr a reoleiddirwerth yr arian parod a'r rhoddion nad ydynt yn arian parod a dderbyniwydGwerth rhoddion a dderbyniwyd tuag at ymweliadau tramorCyfanswm gwerth y rhoddion a dderbyniwyd 
Ymgeisydd Arweinyddiaeth£0£0£0
Meiri£56,255£0£56,255
Aelod o Blaid Wleidyddol Gofrestredig£0£0£0
Cymdeithas Aelodau£1,053,202£0£1,053,202
MLA - Aelod o Awdurdod Deddfwriaethol Gogledd Iwerddon£0£1,896£1,896
AS - Aelod Seneddol£623,922£309,636£933,558
MSP - Aelod o Senedd yr Alban£0£21,588£21,588
Aelod o’r Senedd£103,000£0£103,000
Cyfansymiau£1,836,379£333,120£2,169,498

Rhagor o wybodaeth

Mae manylion llawn rhoddion a benthyciadau a adroddwyd yn Ch4 2023 ar gael ar ein cofrestr cyllid gwleidyddol. 

Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, neu 07789 920 414 y tu allan i oriau swyddfa. Fel arall gallwch e-bostio press@electoralcommission.org.uk 

Nodiadau i olygyddion

 1. Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) yn gofyn bod pleidiau gwleidyddol yn adrodd am roddion a benthyciadau arian parod, a’r rheiny nad ydynt yn arian parod, yn chwarterol i'r Comisiwn Etholiadol. Mae rhaid i bleidiau gwleidyddol adrodd am bob rhodd a benthyciad dros £7,500 sy'n ymwneud â'r blaid ganolog, neu bob un dros £1,500 sy'n ymwneud ag uned gyfrifyddu. Mae hyn yn cynnwys cyfansymiau rhoddion a benthyciadau o'r un ffynhonnell yn ystod y flwyddyn galendr. Unwaith y bydd y blaid ganolog wedi adrodd rhodd neu gydgrynhoi rhodd o dros £7,500 mae’n rhaid iddynt adrodd bob rhodd dilynol o fwy na £1,500 o’r ffynhonnell hwnnw. 
 2. Gan mai dim ond rhoddion a benthyciadau dros y trothwyon hyn sy’n cael eu hadrodd gan bleidiau, nid yw'r ffigyrau yn cynnwys yr holl roddion a benthyciadau a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol. Cofnodir rhoddion a benthyciadau o dan y trothwyon hyn yng nghyfrifon blynyddol pleidiau gwleidyddol. Mae gwybodaeth am ddatganiadau o gyfrifon mwyaf diweddar pleidiau gwleidyddol ar gael yng nghronfa ddata’r Comisiwn.
 3. Cronfeydd cyhoeddus yw rhoddion gan Dŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi, Senedd yr Alban a'r Comisiwn Etholiadol. Mae grantiau 'Short' a 'Cranborne' ar gael i’r gwrthbleidiau yn Nhŷ'r Cyffredin neu Dŷ'r Arglwyddi fel ei gilydd. 
 4. Roedd 370 o bleidiau gwleidyddol cofrestredig ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn ystod pedwerydd chwarter 2023. Roedd gofyn i 55 ohonynt gyflwyno adroddiad rhoddion chwarterol a 40 ohonynt gyflwyno gwybodaeth fenthyca erbyn y dyddiad cau. Eithriwyd y pleidiau gwleidyddol eraill gan iddynt gyflwyno pedwar cofnod o ddim yn olynol yn flaenorol. Cyn belled â’u bod heb gael rhoddion yn ystod y chwarter diwethaf, maent wedi’u heithrio rhag cyflwyno adroddiad. 
 5. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:
       o    galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch.
       o    rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth, a mynd ar ôl achosion        o dorri rheolau
       o    defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd
  Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.