Summary of what we analyse

Our analysis looks at key data relating to entries on the electoral registers, such as the number of entries, attainers, additions and deletions. It also looks at the results of the annual canvass activities that electoral registration officers at local councils carry out each year.

Penawdau

Rhwng mis Rhagfyr 2017 a mis Rhagfyr 2018:

  • Gwnaeth nifer etholwyr seneddol y DU leihau 372,277 i 45,775,758 (sef gostyngiad o 0.8%), mae hyn yn cymharu â chynnydd yn 2016 a 2017
  • Gwnaeth nifer etholwyr llywodraeth leol y DU leihau 146,991 i 47,785,498 (sef gostyngiad o 0.3%)
  • Gwnaeth nifer yr etholwyr seneddol a llywodraeth leol leihau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, ond cynyddodd yng Ngogledd Iwerddon
  • Gwnaeth nifer y Dinasyddion Prydeinig sy'n byw dramor, sydd wedi cofrestru i bleidleisio, leihau 81% o 225,472 i 121,190
  • Gwnaeth nifer yr etholwyr dienw yng Nghymru a Lloegr godi eto eleni i 2658, er mai dim ond cyfran fach o'r rhai sydd â hawl i bleidleisio yw hyn. Mae'r ffigur hwn wedi mwy na dyblu ers 2010 pan oedd yn 1308

Dadansoddiad

Mae 381 o gofrestri etholiadol yn y Deyrnas Unedig. Mae gofyn i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gynnal dwy gofrestr etholiadol ac mae ystadegau ar gael ar gyfer y ddau brif grŵp o etholwyr hyn:

  • Y gofrestr seneddol: a ddefnyddir ar gyfer etholiadau Senedd San Steffan
  • Y gofrestr llywodraeth leol – a ddefnyddir ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon, llywodraeth leol, Senedd Ewrop a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Details of our analysis

Dolenni i ystadegau a data cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Awst 2019
Adolygiad nesaf: 24 Mehefin 2020