Y Comisiwn Etholiadol yn cau ymchwiliadau i ddwy blaid wleidyddol

Y Comisiwn Etholiadol yn cau ymchwiliadau i ddwy blaid wleidyddol

Mae ymchwiliadau i ddwy blaid wleidyddol wedi’u cau dros y mis diwethaf, gyda’r Comisiwn Etholiadol yn gosod cosbau mewn un achos.

Ymchwiliadau lle cafwyd bod troseddau:

Pwy y gwnaethom ymchwilio iddyntYr hyn y gwnaethom ei ymchwilioYr hyn y gwnaethom ganfodCanlyniad
Democratiaid Rhyddfrydol (plaid wleidyddol)Adrodd yn hwyr am 25 o roddion Troseddau a gafwyd

Dwy ddirwy o £200 yr un, ac un ddirwy o £2,000

Dirwyon wedi’u talu

The Reclaim Party (plaid wleidyddol)Adrodd yn hwyr ar adroddiad archwilio ynghyd â chyfrifon 2021 y blaidTroseddau a gafwyd 

Un ddirwy o £1,250

Dirwyon wedi’u talu

Dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Thrawsnewid Digidol: 

“Mae’r cyfreithiau cyllid gwleidyddol rydyn ni’n eu gorfodi yn bodoli i sicrhau tryloywder a chynyddu hyder y cyhoedd yn ein system. Mae'r cyfreithiau’n glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan na chânt eu dilyn.”

“Canfu ein hymchwiliadau i’r Democratiaid Rhyddfrydol nifer o roddion a adroddwyd yn hwyr a 15 trosedd, tra canfu ein hymchwiliad i’r Reclaim Party fethiant i gyflwyno adroddiad archwilio ynghyd â’r cyfrifon. Lle canfyddwn troseddau, ystyriwn yn ofalus yr amgylchiadau wrth benderfynu p’un a ddylid gosod cosb. Rydym yn ystyried amrywiaeth o ffactorau cyn gwneud ein penderfyniad terfynol, gan gynnwys cymesuredd.” 

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, neu 07789 920 414 tu allan i oriau swyddfa. Fel arall, e-bostiwch press@electoralcommission.org.uk 

Nodiadau i olygyddion

 1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:
      •    galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch.
      •    rheoleiddio cyllid gwleidyddol – cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth, a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
      •    defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd.
  Sefydlwyd y Comisiwn yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU a Senedd yr Alban.
 2. Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o fisoedd blaenorol ar gael.
 3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EF ac nid y Comisiwn Etholiadol.