Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2022 – Presennol

Diweddarwyd ddiwethaf ar 19 Medi 2023.

Enw a math o endid a reoleiddir Trosedd neu dramgwydd posib Penderfyniad, cosb a statws presennol Crynodeb byr o'r rhesymau dros y penderfyniadau
Y Blaid Torri Trwy (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu ag adrodd am ddau rodd erbyn y dyddiad cau Troseddau, 2 x cosb o £200, Talwyd ar yr hysbysiad cychwynnol ar 4 Medi 2023 Roedd cosbau yn briodol yn achos y rhoddion a adroddwyd amdanynt yn hwyr, yn unol â’n polisi gorfodi.
Conservative and Unionist Party (plaid gofrestredig) Methu ag adrodd am bedwar rhodd erbyn y dyddiad cau 3 x cosb o £200, Talwyd ar 11 Medi Roedd cosbau yn briodol yn achos tri o’r pedwar rhodd a adroddwyd amdanynt yn hwyr, yn unol â’n polisi gorfodi.
 
Democratiaid Rhyddfrydol (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu ag adrodd am 21 o roddion erbyn y dyddiad cau
Methu ag adrodd am ddau fenthyciad newydd a phedwar newid i fenthyciadau presennol erbyn y dyddiad cau
Troseddau, cosbau â chyfanswm o £3,300.00, 4 x Cosb Ariannol Benodol o £200, 9 x Cosb Ariannol Amrywiol (4 x £250 a 5 x £300), Talwyd ar 15 Awst 2023. Roedd cosbau yn briodol yn achos rhai rhoddion a benthyciadau a adroddwyd amdanynt yn hwyr, yn unol â’n polisi gorfodi. Doedd dim angen camau ar rai eraill gan nad oeddent o werth sylweddol.
Plaid Democratiaid Cymdeithasol a Llafur (plaid wleidyddol gofrestredig yng Ngogledd Iwerddon) Methu â rhoi gwybod am rodd erbyn y dyddiad cau Trosedd, Cosb Ariannol Amrywiol o £1,000, I’w thalu erbyn 6 Hydref 2023 Ystyriwyd cosb yn briodol ac yn gymesur yn yr achos hwn, yn unol â’n polisi gorfodi.
Precious Life (ymgyrchydd nad yw’n blaid yn etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon 2022) Methu â chynnwys argraffnod dilys ar ddeunydd ymgyrchu.     Trosedd
Dim cosb
Methodd yr ymgyrchydd a chynnwys argraffnod llawn ar rai deunydd, er y gwnaeth gynnwys peth o’r wybodaeth ofynnol. Ymgysylltodd yr ymgyrchydd â’r Comisiwn ac nid oedd cosb yn gymesur yn yr achos hwn.
All for Unity (plaid wleidyddol) Methu â danfon dau adroddiad ar roddion a benthyciadau chwarterol erbyn y dyddiad dyledusMethu â danfon dau adroddiad ar roddion a benthyciadau chwarterol erbyn y dyddiad dyledus Dim cosb   Danfonodd y blaid yr holl gyflwyniadau gofynnol yn ystod yr ymchwiliad a gan nad yw’r blaid wedi’i chofrestru rhagor, heb unrhyw arwydd ei bod yn bwriadu ail gofrestru, ni ystyriodd y Comisiwn bod unrhyw gosb yn gymesur.
Democratiaid Lloegr (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â darparu adroddiad archwilio gyda datganiad o gyfrifon ar gyfer 2019 Dim cosb    
Darparodd y blaid y cyfrifon ond nid yr adroddiad archwilio gofynnol. 
Barn y Comisiwn oedd bod yr amgylchiadau lliniarol, gan gynnwys mewn perthynas â’r pandemig COVID, yn golygu nad oedd cosb yn gymesur yn yr achos hwn.
 
Plaid Sosialaidd Weriniaethol Iwerddon (plaid wleidyddol gofrestredig yng Ngogledd Iwerddon) Methu â danfon cofnodion rhoddion a benthyciadau chwarterol erbyn y dyddiadau dyledus     Ni chafwyd trosedd Darparodd y blaid y pum adroddiad chwarterol yn hwyr yn ystod 2022 a 2023. Roedd yr holl adroddiadau yn adroddiadau o ddim, ac roedd yr hwyrni’n amrywio rhwng 4 ac 87 o ddiwrnodau. Ni wnaeth y Comisiwn unrhyw benderfyniad ar drosedd ar sail amgylchiadau personol y trysorydd cofrestredig yn ystod y cyfnod perthnasol. Roedd y ffaith bod yr holl adroddiadau yn adroddiadau o ddim yn ystyriaeth berthnasol hefyd.
Conservative and Unionist Party (plaid gofrestredig) Methu ag adrodd am ddau rodd erbyn y dyddiad cau Dim cosb Roedd y ddau rodd dan sylw i ganghennau lleol y blaid. Nid oeddent o werth sylweddol yng nghyd-destun cyllid gwleidyddol, ac er y cawsant eu hadrodd yn hwyr, cawsant eu hadrodd yn yr adroddiad chwarterol nesaf oedd yn ddyledus. Gwnaethom hefyd gydnabod bod y blaid wedi gwneud newidiadau i sicrhau na fyddai’r gwallau yn yr achosion hyn yn ailddigwydd. Daethom i’r casgliad nad oedd hi'n gymesur nac ym mudd y cyhoedd i roi cosb.
Y Blaid Werdd Gogledd Iwerddon (plaid gofrestredig) Adrodd yn anghywir am dri rhodd, danfon tri adroddiad rhoddion yn hwyr     Dim cosb Cafodd dau o’r tri adroddiad chwarterol a ddanfonwyd yn hwyr eu danfon fymryn yn hwyr. Nid oedd y tri rhodd o werth sylweddol yng nghyd-destun cyllid gwleidyddol, ac roedd yr anghywirdebau yn rai bach. Gwnaethom hefyd gymryd i ystyriaeth amgylchiadau personol y trysorydd ar y pryd, bod y blaid wedi cymryd camau i gywiro tryloywder ac wedi ymgysylltu’n effeithiol â ni. Gwnaethom hefyd nodi cofnod cydymffurfio da’r Blaid cyn y mterion hyn ac ers iddynt ddigwydd. Nid oeddem yn ystyried ei bod hi'n gymesur gosod unrhyw gosb, a byddwn yn parhau i roi cymorth parhaus.
Plaid Sosialaidd Weriniaethol Iwerddon (plaid wleidyddol gofrestredig)     Methu â darparu ffurflen gwariant ar gyfer etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon 2022 erbyn y dyddiad cau. Dim cosb Datgelodd y ffurflen gwariant heb ei reoli, a gwnaeth y trysorydd cofrestredig gydymffurfio’n llawn â’r Comisiwn. Gwnaethom hefyd gymryd i ystyriaeth amgylchiadau personol lliniarol Daethom i’r casgliad nad oedd hi'n gymesur nac ym mudd y cyhoedd i roi cosb
Y Blaid Lafur (plaid wleidyddol gofrestredig)     Methu ag adrodd am chwe rhodd erbyn y dyddiad cau 3 x cosb o £200
Talwyd ar 13 Ebrill 2023
Roedd cosbau yn briodol yn achos rhai rhoddion a adroddwyd amdanynt yn hwyr, yn unol â’n polisi gorfodi. Doedd dim angen camau ar rai eraill gan nad oeddent o werth sylweddol.
Democratiaid Lloegr (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr

Trosedd

Cosb o £1,500

Talwyd ar 2 Chwefror 2022

Cafodd datganiad blynyddol o gyfrifon 2021 y blaid ei ddanfon yn hwyr. Roedd cosb yn briodol yn yr achos hwn yn unol â’n polisi gorfodi.
Scotland's Independence Referendum Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon datganiad blynyddol o gyfrifon.

Trosedd

Dim cosb

Mae datganiad o gyfrifon 2021 y blaid yn dal i fod yn ddyledus, ond doedd dim tystiolaeth i ddangos unrhyw drafodion sylweddol a thynnwyd y blaid oddi ar y gofrestr ym mis Tachwedd 2022 ar ôl peidio â gwneud cais i barhau i fod yn gofrestredig. Roedd y Comisiwn yn fodlon mai bychan oedd y golled i dryloywder ac nad oedd hi'n gymesur nac ym mudd y cyhoedd i gymryd camau pellach.
Portsmouth Independent Party (plaid wleidyddol gofrestredig)

Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr.

Hysbysu newid manylion swyddog cofrestredig yn hwyr

Troseddau

Dim cosb

Cafodd datganiad o gyfrifon 2021 y blaid eu danfon yn hwyr, a chafodd hysbysiad o newid trysorydd cofrestredig ei ddanfon y tu allan i’r amserlen ofynnol hefyd. O ystyried y ffeithiau i gyd, nid oedd y Comisiwn yn ystyried ei bod hi'n gymesur rhoi cosbau.
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (Prydain Fawr) (plaid wleidyddol gofrestredig) Adrodd yn hwyr am roddion
 

Troseddau

3 x cosb o £200

Talwyd ar 2 Tachwedd 2022

Roedd cosbau yn briodol yn achos rhai rhoddion a adroddwyd amdanynt yn hwyr, yn unol â’n polisi gorfodi. Doedd dim angen camau ar rai eraill gan nad oeddent o werth sylweddol. 
Y Blaid Lafur
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Adrodd yn hwyr am roddion

Troseddau

2 x cosb o £200

Talwyd ar 7 Tachwedd 2022

Roedd cosbau yn briodol yn achos rhai rhoddion a adroddwyd amdanynt yn hwyr, yn unol â’n polisi gorfodi. Doedd dim angen camau ar rai eraill gan nad oeddent o werth sylweddol.
Redcar & Cleveland Independent (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â chyflwyno adroddiad rhoddion chwarterol ac adroddiad trafodion chwarterol erbyn y dyddiad cau

Dim trosedd

Cau'r achos heb gamau pellach
 

Cafodd adroddiadau rhoddion a thrafodion y blaid ar gyfer Chwarter 2 2022 eu danfon yn hwyr, ond rhoddwyd tystiolaeth o esgus rhesymol. Gellir ond canfod y drosedd dan sylw pan nad oes esgus rhesymol, ac felly ni chyflawnwyd trosedd.
Unionist Clubs Scotland (ymgyrchydd) Methu â chynnwys argraffnod dilys ar ddeunydd ymgyrchu

Dim trosedd

Cau'r achos heb gamau pellach

Roedd y Comisiwn yn fodlon nad oedd deunydd etholiadol yn cynnwys yr argraffnod gofynnol, ond roedd hefyd yn fodlon bod esgus rhesymol dichonadwy yn bodoli. Gellir ond canfod y drosedd dan sylw pan nad oes esgus rhesymol, ac felly ni chyflawnwyd trosedd.
British Independents (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â danfon datganiad blynyddol o gyfrifon ar gyfer 2021

Trosedd

Dim cosb

Mae’r cyfrifon yn dal i fod yn ddyledus, ond danfonwyd cyfrifon oedd yn dangos dim incwm neu wariant, neu incwm neu wariant bychan, yn gywir mewn blynyddoedd blaenorol, a thynnwyd y blaid oddi ar y gofrestr ym mis Tachwedd 2022 ar ôl peidio â gwneud cais i barhau i fod yn gofrestredig. Roedd y Comisiwn yn fodlon mai bychan oedd y golled i dryloywder ac nad oedd hi'n gymesur nac ym mudd y cyhoedd i gymryd camau pellach.
Plaid Genedlaethol Brydeinig PF (plaid gofrestredig)

Adrodd yn hwyr am roddion

Danfon cyfrifon blynyddol yn hwyr

Troseddau

Cosbau o £2,000 a £750 mewn perthynas â dau rodd yr adroddwyd amdanynt yn hwyr. Cosb o £3,000 mewn perthynas â danfon cyfrifon yn hwyr.

Cafodd datganiad blynyddol o gyfrifon 2020 y blaid ei ddanfon yn hwyr. Roedd cosb yn briodol yn yr achos hwn yn unol â’n polisi gorfodi.
Burning Pink (plaid gofrestredig) Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr Dim trosedd Cafodd datganiad blynyddol o gyfrifon 2021 y blaid ei ddanfon yn hwyr, ond rhoddwyd tystiolaeth o esgus rhesymol. Gall y drosedd dan sylw ei chanfod pan nad oes esgus rhesymol, ac felly mae'r Comisiwn wedi canfod nad oes trosedd wedi’i chyflawni.
Democratiaid Rhyddfrydol (Prydain Fawr) (plaid wleidyddol gofrestredig)

Adrodd yn hwyr am roddion

Talu hawliadau am daliad a gafwyd yn hwyr; talu hawliadau am daliad hwyr.

Troseddau

5 cosb o £200; 1 cosb o £500

Roedd cosbau yn briodol yn achos rhai rhoddion a adroddwyd amdanynt yn hwyr, yn unol â’n polisi gorfodi. Doedd dim angen camau ar rai eraill gan nad oeddent o werth sylweddol. Roedd y cosbau yn gysylltiedig â hawliadau a gafwyd neu a dalwyd yn hwyr, doeddent ddim yn cynnwys symiau sylweddol ac ni wnaeth ystyried ei bod hi’n rhesymol gosod cosbau.
A Better Way To Govern (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr

Trosedd

Dim cosb

Cafodd y cyfrifon eu danfon yn hwyr ond o ystyried y ffeithiau i gyd, nid oedd y Comisiwn yn ystyried ei bod hi'n briodol gosod cosb.
Political Unity for Progress (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr

Trosedd

Dim cosb

Cafodd y cyfrifon eu danfon yn hwyr ond o ystyried y ffeithiau i gyd, nid oedd y Comisiwn yn ystyried ei bod hi'n briodol gosod cosb.
Holland On Sea & Eastcliff Matters (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr

Trosedd

Dim cosb

Cafodd y cyfrifon eu danfon yn hwyr ond o ystyried y ffeithiau i gyd, nid oedd y Comisiwn yn ystyried ei bod hi'n briodol gosod cosb.
Democratic Network (plaid wleidyddol gofrestredig) Adroddiadau rhoddion chwarterol heb eu cyflawni

Troseddau

Dim cosbau

Cafodd yr adroddiadau eu danfon mewn pryd ond heb y datganiadau gofynnol - cafodd y rhain eu danfon ar ôl y dyddiad cau. Nid oedd y Comisiwn yn ystyried ei bod hi'n gymesur gosod cosb.
Reform (Prydain Fawr) (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â darparu ffurflen gwariant ymgyrchu gyflawn ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 (anfonebau coll); talu ceisiadau’n hwyr

Troseddau

Dim cosbau

Roedd gwerth a nifer yr anfonebau coll a’r taliadau hwyr yn fach, ac nid oedd hi'n gymesur nac ym mudd y cyhoedd i roi cosbau.
People Before Profit Alliance (Gogledd Iwerddon) (plaid gofrestredig) Methu â dychwelyd rhoddion nas caniateir o fewn 30 diwrnod o’u derbyn.

Troseddau

Dim cosbau

Cafodd y rhoddion nas caniateir eu dychwelyd, er eu bod y tu allan i'r amserlen statudol, ac ar bob adeg berthnasol roedd y rhoddwr yn gymwys i fod ar gofrestr. 
Y Blaid Geidwadol 
ac Unoliaethol (Prydain Fawr) (plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â dychwelyd rhodd nas caniateir o fewn 30 diwrnod o'i dderbyn; adrodd yn hwyr am roddion a thrafodion a reoleiddir (benthyciadau)

Troseddau

4 cosb ariannol amrywiol sy’n dod i gyfanswm o £3,080
Talwyd ar 3 Awst

Ni roddwyd cosb am adrodd yn hwyr am roddion, nad oeddent o werth sylweddol, nac am fethu â dychwelyd rhodd nas caniateir o fewn 30 diwrnod. Roedd cosbau yn briodol yn achos rhai benthyciadau a adroddwyd amdanynt yn hwyr, yn unol â’n polisi gorfodi.
Basildon Community Residents Party (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â danfon adroddiad rhoddion chwarterol; methu â danfon adroddiad trafodion chwarterol

Troseddau

Dim cosbau

Cafodd yr adroddiadau hwyr eu danfon yn ystod y camau gweithredu, ac erbyn hyn mae’r blaid wedi’i heithrio rhag adrodd am roddion a benthyciadau. Nid oedd y Comisiwn yn ystyried ei bod hi'n gymesur rhoi unrhyw gosbau.
Plaid Gweithwyr Prydain Fawr (Workers Party of Great Britain) (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â danfon ffurflen gwariant ymgyrchu cyflawn; methu â darparu datganiad wedi’i lofnodi sy’n cyd-fynd â ffurflen gwariant ymgyrchu.

Troseddau

Dim cosbau

Ni wnaeth y ffurflen nodi’r etholiad perthnasol yr oedd yn ymwneud ag ef, ac ni chafodd y datganiad perthnasol ei gynnwys. Roedd y gwariant a adroddwyd fodd bynnag yn fychan, ac ni ystyriodd y Comisiwn ei bod yn gymesur nac er budd y cyhoedd i roi cosbau.
Plaid Gweithwyr Prydain Fawr (Workers Party of Great Britain) (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â danfon ffurflen gwariant ymgyrchu cyflawn; methu â darparu datganiad wedi’i lofnodi sy’n cyd-fynd â ffurflen gwariant ymgyrchu.

Troseddau

Dim cosbau

Ni wnaeth y ffurflen nodi’r etholiad perthnasol yr oedd yn ymwneud ag ef, ac ni chafodd y datganiad perthnasol ei gynnwys. Roedd y gwariant a adroddwyd fodd bynnag yn fychan, ac ni ystyriodd y Comisiwn ei bod yn gymesur nac er budd y cyhoedd i roi cosbau.
All for Unity
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â chyflwyno ffurflen gwariant ymgyrch cyflawn ar gyfer etholiad Senedd yr Alban 2021; methu â chyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau chwarterol.

Troseddau.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd ffactorau lliniaru’n golygu na rhoddwyd cosb. Erbyn hyn mae'r blaid wedi datgofrestru'n wirfoddol.
British Resistance
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â chyflwyno datganiad blynyddol o gyfrifon; danfon hysbysiad newid trysorydd cofrestredig plaid yn hwyr.

Trosedd a mynd yn groes i ofyniad rhagnodedig.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Roedd ffactorau lliniaru’n golygu na rhoddwyd cosb.
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol
(uned gyfrifyddu Peterborough)
Methu â dychwelyd rhodd nas caniateir o fewn 30 diwrnod o'i dderbyn.

Dim trosedd.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Rhoddodd y blaid wybod am, a derbyniodd yr uned gyfrifyddu, rodd o £5,000 gan Cooper Quinn Holdings Limited. Daeth gwybodaeth i'r amlwg wedi hynny oedd yn cwestiynu a oedd y rhoddwr yn un a ganiateir. Gwnaeth ymchwiliad y Comisiwn bennu bod y rhoddwr yn un a ganiateir a bod dim trosedd wedi’i chyflawni.
Scottish Green Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Darparu datganiad cyfrifon blynyddol yn hwyr.

Trosedd.

£2,300 cosb ariannol amrywiadol.

Yn dyledus erbyn 13 Gorffennaf 2022.

Danfonodd y blaid y cyfrifon blynyddol ar gyfer 2020 yn hwyr. Roedd sancsiwn yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Kingston Independent Residents Group
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Darparu datganiad cyfrifon blynyddol yn hwyr.

Trosedd.

£200 cosb ariannol benodedig.

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 28 Ebrill 2022.

Danfonodd y blaid y cyfrifon blynyddol ar gyfer 2020 yn hwyr. Roedd sancsiwn yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Let London Live
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

Dim cosbau.

Cau's achos heb gamau pellach.

Cyflwynwyd adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol y blaid ar gyfer Chwarter 4 2021 yn hwyr, ond golygodd ffactorau lliniarol na roddwyd unrhyw sancsiynau.
Scotland's Independence Referendum Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon adroddiad rhoddion chwarterol.

Dim penderfyniad o drosedd.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Cyflwynodd y blaid ddau adroddiad o drafodion (benthyciadau) ar gyfer Chwarter 4 2021, ond dim adroddiad rhoddion. Canfu'r ymchwiliad y bwriadwyd un o'r adroddiadau mewn gwirionedd i fod ar gyfer rhoddion ac nad oedd unrhyw roddion adroddadwy wedi'u derbyn. Nid oedd yn gymesur felly i ymchwilio ymhellach a rhoddwyd arweiniad pellach i'r trysorydd.
HOPE not hate Ltd
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Methu â cyflwyno adroddiad rhoddion wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU 2019; methu â danfon cofnod gwariant cyflawn ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 (anfonebau ar goll).
 

Troseddau.

£1,000 cosb ariannol amrywiadol mewn perthynas â'r adroddiad wythnosol. Dim sancsiwn mewn perthynas â'r cofnod gwariant anghyflawn.

Talwyd erbyn 9 Mehefin 2022.

Darparwyd yr holl anfonebau dyledus. Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na roddwyd cosb am fethiant i gyflwyno ffurflen gwariant ymgyrch gyflawn.
Blaid Lafur
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon cofnod gwariant cyflawn ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 (anfonebau ar goll).

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Darparwyd pob un ond un o'r anfonebau oedd heb eu talu wedyn. Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na roddwyd cosb.
Blaid Lafur
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Riportio rhoddion yn hwyr.

Troseddau.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.
 

Adroddwyd un ar bymtheg o roddion yn hwyr, fodd bynnag roedd ffactorau lliniarol yn golygu na osodwyd unrhyw sancsiynau ym mhob achos.
Social Democratic Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer Etholiad Senedd yr Alban 2021 yn hwyr.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.
 

Anfonwyd y datganiad yn hwyr ond golygodd ffactorau lliniarol na roddwyd unrhyw gosb.
Democratiaid Rhyddfrydol
(uned cyfrifo Edinburgh West)
Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir o fewn 30 diwrnod o dderbyn y rhodd.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Derbyniodd yr uned gyfrifo rodd o £1,000 gan roddwr nas caniateir. Dychwelwyd y rhodd i'r rhoddwr y tu allan i'r cyfnod o 30 diwrnod sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Roedd ffactorau lliniarol yn golygu na roddwyd cosb.
Open Britain Limited
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr; methu â danfon cofnod gwariant cyflawn (anfonebau ar goll).

Dim trosedd mewn perthynas â chyflwyno'r cofnod gwariant yn hwyr; trosedd mewn perthynas a'r anfonebau coll

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Cyflwynwyd y cofnod gwariant yn hwyr ond golygodd ffactorau lliniarol yn ymwneud â phandemig COVID 19 na chanfuwyd unrhyw drosedd. Ni roddwyd sancsiwn am hepgor nifer fechan o anfonebau o werth cymharol isel. Daeth cofrestriad y sefydliad fel ymgyrchydd di-blaid i ben ar 27 Ionawr 2021.
Blaid Lafur
(uned cyfrifo Islington South a Finsbury)
Darparu datganiad cyfrifon blynyddol yn hwyr.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd yr uned cyfrifo y cyfrifon blynyddol ar gyfer 2020 yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Plaid Ceidwadol ac Unoliaethol (DU)
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Methu â danfon adroddiad rhoddion chwarterol cywir.

Trosedd.

Dim cosb.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Cafodd enw un rhoddwr, Walsall Unionist Holdings Ltd, ei gam-adrodd yn un o adroddiadau rhoddion chwarterol y blaid. Roedd roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol ac ni roddwyd cosb.
Old Windsor Residents Association
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Danfon adroddiadau o rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr.

Troseddau.

Dim cosbau.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Cyflwynwyd pedwar o adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol y blaid yn hwyr, ond golygodd ffactorau lliniarol na roddwyd unrhyw sancsiynau.
West Dunbartonshire Community Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Darparu datganiad cyfrifon blynyddol yn hwyr.

Dim trosedd (esgus rhesymol).

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd y blaid y cyfrifon blynyddol ar gyfer 2020 yn hwyr, ond darparodd y blaid dystiolaeth o esgus rhesymol. Dim ond lle nad oes esgus rhesymol y gellir dod o hyd i'r drosedd dan sylw ac felly na chyflawnwyd unrhyw drosedd.
Blaid Lafur
(uned cyfrifo Bath)
Darparu datganiad cyfrifon blynyddol yn hwyr.

Dim penderfyniad o drosedd.

Cau'r achos heb gamau pellach.

Danfonodd yr uned cyfrifo y cyfrifon blynyddol ar gyfer 2020 yn hwyr. Ni wnaeth y Comisiwn unrhyw benderfyniad ar drosedd oherwydd amgylchiadau personol trysorydd yr uned cyfrifo a olygai nad oedd yn gymesur i ymchwilio bellach.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2018 – Mawrth 2019