Intro

Ar y dudalen hon cewch ganllawiau a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr.

Galwn yr unigolion a'r sefydliadau hyn yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Yn ôl cyfraith etholiadol, fe'u gelwir yn drydydd partïon.

Mae rheolau y mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau eu dilyn ar wariant ar ymgyrchu, rhoddion a chyflwyno adroddiadau. Rydym yn rheoleiddio'r rheolau hynny.

Yn y cyfnod cyn rhai etholiadau, bydd adeg benodol pan fydd y rheolau ar wariant a rhoddion yn gymwys. Gelwir hyn yn 'gyfnod a reoleiddir'. Bydd y rheolau'n amrywio yn dibynnu ar ba etholiad a gynhelir.

Yn yr adran hon:

Cyflwyniad

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: Ble i ddechrau

Mae'r canllaw hwn yn eich helpu i benderfynu a yw'ch gweithgaredd ymgyrchu yn cael ei reoleiddio:

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: Ble i ddechrau

Astudiaethau achos o etholiadau diweddar

Ganllawiau a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr.

Newidiadau i’r gyfraith

Mae llywodraeth y DU wedi newid y gyfraith ar y math o endidau all gofrestru gyda ni fel ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. O’r 31 Rhagfyr 2020, ni all y sefydliadau canlynol gofrestru:

  • Cwmnïau sydd wedi'u hymgorffori mewn aelod-wladwriaeth arall yr UE
  • Unigolion a sefydliadau yn Gibraltar

Gall unigolion a sefydliadau heb gofrestru wario hyd at £10,000 yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon neu hyd at £20,000 yn Lloegr ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn ystod cyfnod a reoleiddir.

Mae hi dal yn bosibl i lywodraeth y DU i ohirio, diddymu neu newid y cyfreithiau newydd hyn. Bydd rhaid i unrhyw un sy'n bwriadu cynnal gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn y DU wneud yn siŵr eu bod yn gwybod y sefyllfa ddiweddaraf cyn gwario mwy na'r terfyn cyfreithiol. Byddwn yn diweddaru ein gwefan cyn gynted â'n bod yn gwybod mwy.

Hysbysiad o drefniadau ymgyrchwyr arweiniol rhwng ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Awdurdodiadau i fynd i wariant wedi'i dargedu i gefnogi plaid wleidyddol benodol mewn etholiad cyffredinol