Application deadlines

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yng Nghymru a Lloegr

Y dyddiad cau i gofrestru am bleidlais bost ar gyfer yr etholiadau ar 6 Mai yw 5pm dydd Mawrth 20 Ebrill. Rhaid i chi hefyd fod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn canol nos dydd Llun 19 Ebrill.

Overview

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru

Er mwyn pleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Dysgwch a ydych yn gymwys i gofrestru a sut i wneud cais

Ask the electoral services team at your local council for help

Os na allwch argraffu'r ffurflen gais neu fod angen i chi ei chael mewn fformat hygyrch, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol leol am gymorth. 

Gwneud cais am bleidlais bost yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yng Ngogledd Iwerddon, mae'n rhaid i chi roi rheswm dilys pam na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol.  

Gallai hyn fod oherwydd:

  • salwch
  • anabledd
  • gwyliau
  • trefniadau gwaith 

O dan amgylchiadau penodol, gallwch hefyd wneud cais am bleidlais bost benagored. Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. 

Lawrlwythwch y ffurflen pleidlais absennol am ragor o wybodaeth gan Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon

Os gwnaethoch gofrestru i bleidleisio ar-lein, bydd angen i chi ddarparu eich Rhif Cofrestru Digidol (DRN) ar eich cais am bleidlais bost. 

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych bleidlais bost yn barod, cysylltwch â Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon i gael gwybod.
 

British citizens overseas

Dinasyddion Prydeinig dramor

Os ydych yn byw y tu allan i'r DU, dylech fod yn ymwybodol y gall gwasanaethau post tramor gymryd llawer mwy o amser na phost yn y DU. 

Dysgwch ragor am bleidleisio fel dinesydd Prydeinig dramor

 

If you lose your ballot paper or fill it in incorrectly

Os byddwch yn colli'ch papur pleidleisio neu'n gwneud camgymeriad wrth ei gwblhau

Gallwch gael papur pleidleisio newydd yn bersonol gan eich Swyddog Canlyniadau yn eich swyddfa cofrestru etholiadol leol hyd at 5pm ar y diwrnod pleidleisio. 

Voting in person

Os oes gennych bleidlais bost, ni allwch bleidleisio'n bersonol ar y diwrnod pleidleisio. 

Ond gallwch fynd â'ch pecyn pleidleisio drwy'r post i'ch gorsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio os hoffech wneud hynny.

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol os hoffech ganslo eich pleidlais bost. 

Pam y mae angen i chi roi eich dyddiad geni a'ch llofnod er mwyn cael pleidlais bost

Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Chwefror 2021
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020