Canllawiau ac adnoddau

Mae’n rhaid i ymgeiswyr ac asiantiaid ddilyn rhai rheolau a osodir mewn deddfwriaeth. Rydym yn darparu canllawiau i gynorthwyo ymgeiswyr ac asiantiaid i gydymffurfio â’r rheolau hyn. Does dim rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch chi, byddwch gan amlaf yn gwneud digon i gydymffurfio â’r gyfraith. Ar y dudalen hon cewch ddolenni i’r gwahanol etholiadau yr ydym yn darparu canllawiau ar eu cyfer.

Rydym ni wedi cynhyrchu dogfen ar gyfer pobl sydd am wybod sylfaeni etholiadau, rolau gwahanol sefydliadau sy'n rhan o etholiadau a ble gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth.

Mae ein canllawiau ar gyfer etholiadau yn cynnwys:

  • bod yn ymgeisydd mewn etholiad
  • ymgyrchu
  • derbyn rhoddion
  • gwario arian
  • eich hawliau chi fel ymgeisydd, gan gynnwys mynediad at weithgarwch yr etholiad
  • adrodd ar ôl yr etholiad

Sut allwn ni helpu

Yn ogystal â’n canllawiau, rydym yn hapus i ateb cwestiynau a rhoi cyngor. Rydym ni yma i’ch helpu chi, felly cysylltwch â ni.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch bod yn ymgeisydd mewn etholiad, ffoniwch neu e-bostiwch eich tîm lleol y Comisiwn yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban. I gael gwybodaeth am fod yn ymgeisydd yng Ngogledd Iwerddon cysylltwch â’r Swyddfa Etholiadol yng Ngogledd Iwerddon.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch ymgyrchu, derbyn rhoddion, gwario arian nadredd wedi’r etholiad ffoniwch 020 7271 0616 neu e-bostiwch pef@electoralcommission.org.uk

Rhwng etholiadau, mae rheolau yn ymwneud â rhoddion i rai unigolion at ddibenion gwleidyddol. Os ydych yn ddarpar ymgeisydd ac yn perthyn i blaid gofrestredig, ewch i’n tudalen ar gyfer unigolion a reoleiddir.