Ffurflenni a llythyron cofrestru

Link to current forms

Defnyddiwch y ffurflenni cofrestru a'r llythyrau hyn o'r 1 Gorffennaf 2020.

Dyma'r ffurflenni cofrestru a'r llythyrau i'w defnyddio tan 1 Gorffennaf 2020

Ffurflenni, llythyron ac amlenni

Cyfathrebiadau canfasio

Lawrlwytho ar gyfer y cyfathrebu canfasio A, cyfathrebu canfasio B, a chyfathrebu ffurflen ganfasio ac e-bost.

 

Cyfathrebiadau cofrestru

Lawrlwytho ar gyfer y ffurflen gwahoddiad i gofrestru, ffurflenni etholwr categori arbennig a'r ffurflen newid enw.

 

Llythyrau

Lawrlwytho ar gyfer y llythyr gwahoddiad i gofrestru, e-bost gwahoddiad i gofrestru, cadarnhad o lythyr cais llwyddiannus a'n hystod o lythyrau a argymhellir

 

Fformatau a ieithoedd amgen

Ieithoedd amgen

Llythyrau

Lawrlwythwch lythyrau gwahoddiad i gofrestru mewn 25 iaith wahanol.

Ffurflenni

Lawrlwythwch ffurflenni gwahoddiad i gofrestru mewn 25 iaith wahanol.

Fformatau amgen

Lawrlwytho i gael gwahoddiad i gofrestru i bleidleisio print bras ac hawdd ei ddarllen.

 

Canllawiau ar ohebiaeth cofrestru etholiadol

Mae’r canllawiau hyn yn nodi’r deunyddiau gwahanol sydd ar gael i bleidleiswyr a sut y dylid eu defnyddio. Dylid eu darllen ochr yn ochr â’r ohebiaeth enghreifftiol.

Mae’r canllawiau hyn yn ategu ein canllawiau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol, sy’n nodi pa ohebiaeth y gallwch ei hanfon, a phryd.

Mae gan y Comisiwn Etholiadol ddyletswydd i gynllunio deunyddiau penodol i bleidleiswyr. Mae’r cynlluniau wedi mynd drwy broses drylwyr o ymgynghori a phrofi gyda gweinyddwyr etholiadol, cyflenwyr meddalwedd, argraffwyr a’r cyhoedd. Mae cynllun a chynnwys y deunyddiau wedi cael eu cymeradwyo gan Weinidog y DU dros y Cyfansoddiad a Datganoli a Gweinidogion Cymru a’r Alban.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau hyn gyda’ch argraffydd a/neu ddylunydd ac yn gweithio drwy’r cyfarwyddiadau technegol i sicrhau y gallwch roi’r ffeiliau at ei gilydd mewn ffordd sy’n gweithio i chi.

Guidance

Cwestiynau ac atebion ynglŷn â deunyddiau i bleidleiswyr a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2020

Ym mis Ebrill 2020, gwnaethom gyhoeddi deunyddiau newydd i bleidleiswyr gan gynnwys: gohebiaeth ganfasio, ffurflenni, templedi amlenni a gwahoddiadau i gofrestru. Cyn cadarnhau'r cynlluniau a'r cynnwys ar gyfer y deunyddiau hyn, gwnaethom ymgynghori â gweinyddwyr etholiadol, grwpiau sy'n cynrychioli eu buddiannau a chyflenwyr meddalwedd rheoli etholiadol. Gwnaethom hefyd gynnal profion gyda'r cyhoedd ac ymgynghori â swyddogion a gweinidogion y DU, Cymru a'r Alban. Mae'r cwestiynau a'r atebion hyn yn mynd i'r afael â'r adborth mwyaf cyffredin a gawsom.

Questions and answers about voter materials published in April 2020