Ymgyrch cofrestru pleidleiswyr newydd yn dathlu’r elfen ‘teimlo'n dda’ o gymryd rhan mewn democratiaeth

Ymgyrch cofrestru pleidleiswyr newydd yn dathlu’r elfen ‘teimlo'n dda’ o gymryd rhan mewn democratiaeth

Mae ymgyrch newydd gan y Comisiwn Etholiadol yn lansio heddiw ac yn galw ar bob pleidleisiwr i gofrestru i bleidleisio os ydyn nhw am ddweud eu dweud mewn etholiadau ar ddydd Iau 2 Mai.

Bwriad yr ymgyrch yw annog pobl i ddathlu ac ymfalchïo mewn bod ar y gofrestr etholiadol. Mae’n galw ar bobl i gofrestru cyn yr etholiadau yng Nghymru a Lloegr ddydd Iau 2 Mai, cyn i’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddod i ben ar 16 Ebrill. Mae'n nodi newid o ymgyrchoedd blaenorol sydd wedi pwysleisio pa mor gyflym a hawdd yw cofrestru, i ganolbwyntio yn lle hynny ar yr elfen ‘teimlo'n dda’ o gymryd rhan mewn democratiaeth. 

Gwyliwch hysbyseb yr ymgyrch newydd yma. 

Nod yr hysbyseb yw apelio at lawer o'r grwpiau sy'n llai tebygol o fod wedi'u cofrestru, gan gynnwys pobl ifanc, lleiafrifoedd ethnig, a phleidleiswyr anabl. 

Meddai Craig Westwood, Cyfarwyddwr Cyfathrebu: 

“Mae etholiadau yn gyfle pwysig i bobl gael dweud eu dweud ar y materion sydd o bwys iddyn nhw. Ac eto mae cymaint â 7 miliwn o bobl yn colli’r cyfle hwn oherwydd nad ydyn nhw ar y gofrestr etholiadol, sy’n cynrychioli miliynau o leisiau coll.

“Cyn etholiadau mis Mai, a gydag etholiad cyffredinol ar y gorwel, mae’n bwysig bod pobol yn cael eu cofrestru fel bod eu llais yn cael ei glywed yn y blwch pleidleisio. Mae gan unrhyw un sydd am fwrw pleidlais yn etholiadau mis Mai tan y dyddiad cau ar 16 Ebrill i gofrestru.”

Mae cofrestru pleidleiswyr yn agored i holl ddinasyddion Prydain ac Iwerddon a dinasyddion cymwys y Gymanwlad sy'n byw yn y DU, sy'n 18 oed neu'n hŷn. Bydd angen i unrhyw un a oedd ar y gofrestr yn flaenorol ac sydd wedi symud tŷ yn ddiweddar neu y mae eu manylion wedi newid, gofrestru eto.

Bydd ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd y Comisiwn yn cael ei chynnal ar draws y cyfryngau torfol a sianeli digidol wedi’u targedu, gan gynnwys teledu, fideo ar alw, arddangosiadau y tu allan i’r cartref ac arddangosiadau digidol. Mae'r ymgyrch yn cael ei chynnal o heddiw tan y dyddiad cau ar gyfer cofrestru.  

Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, neu 07789 920 414 y tu allan i oriau swyddfa. Fel arall gallwch e-bostio  press@electoralcommission.org.uk 
 

Nodiadau i olygyddion

 1. Mae etholiadau lleol yn cael eu cynnal mewn 108 o awdurdodau lleol ar draws Lloegr. Mae etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal mewn 39 ardal heddlu yng Nghymru a Lloegr. Yn Llundain, cynhelir etholiadau ar gyfer Maer Llundain a 25 o Aelodau Cynulliad Llundain. Mae yna hefyd naw etholiad maerol awdurdod cyfun, ac un etholiad maerol awdurdod lleol.
 2. Amcangyfrifir bod tua 44 miliwn o bobl yn gymwys i bleidleisio yn etholiadau mis Mai eleni yng Nghymru a Lloegr. Ac eto mae cymaint â 7 miliwn o bobl naill ai wedi'u cofrestru'n anghywir neu ar goll o'r gofrestr yn gyfan gwbl. 
 3. Mae ymchwil yn dangos mai pobl ifanc, myfyrwyr a'r rhai sydd wedi symud yn ddiweddar yw'r grwpiau lleiaf tebygol o fod wedi’u cofrestru
 4. Mae'r Comisiwn hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o'r gofyniad ID pleidleisiwr. Bydd angen i bleidleiswyr ddangos ID ffotograffig mewn gorsafoedd pleidleisio. Mae rhestr o fathau o ID a dderbynnir ar gael ar wefan y Comisiwn Etholiadol. Mae ID pleidleisiwr am ddim ar gael i'r rhai nad oes ganddynt fath o ID ffotograffig a dderbynnir. 
 5. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hybu hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei chywirdeb drwy:
       o    galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch.
       o    rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth, a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
       o    defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth, ac eirioli trostynt 
       o    gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd
  Sefydlwyd y Comisiwn yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU a Senedd yr Alban.