Summary

Rhaid i bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr, cymdeithasau aelodau ac ASau ddilyn y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Refferenda ac Etholiadau (PPERA) wrth wario arian neu dderbyn rhoddion a benthyciadau.

Trosolwg

Mae un o'r rheolau yn golygu bod yn rhaid iddynt roi gwybod i ni am wariant, rhoddion a benthyciadau sydd uwchlaw swm penodol [link to financial reporting page]. Os byddant yn torri'r rheolau, byddwn yn ymchwilio a gallwn gymryd camau o dan ein polisi gorfodi.

Os cyflawnir trosedd, ond na allwn gosbi neu lle mae'r drosedd mor ddifrifol fel na fyddai ein cosbau yn ddigon cryf, byddwn yn trosglwyddo ymchwiliadau i'r heddlu neu'r awdurdod erlyn er mwyn cymryd camau pellach.

Pwy a beth rydym yn eu rheoleiddio

Rydym yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol y canlynol:

 • Pleidiau gwleidyddol
 • Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau
 • Ymgeiswyr sy'n sefyll etholiad
 • Aelodau unigol o bleidiau
 • Y rheini â swydd etholedig, megis ASau
 • Ymgyrchwyr refferendwm
 • Cymdeithasau aelodau
 • Cymdeithasau anghorfforedig

Yn chwilio am wybodaeth am droseddau eraill? Nid ydym yn rheoleiddio popeth sy'n ymwneud ag etholiadau, ond gallwn eich helpu i ddeall pwy sy'n gwneud hynny. Edrychwch i weld

Sut rydym yn rheoleiddio

Rydym yn defnyddio dull rheoleiddio cadarn wedi'i arwain gan wybodaeth.

Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn mynd ati i fonitro pawb a reoleiddir gennym er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau.

Os byddant yn torri'r rheolau, gallwn gymryd camau o dan ein polisi gorfodi.

Darllenwch ein polisi gorfodi i gael rhagor o wybodaeth am ein pwerau gorfodi.

Adroddiadau ariannol

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am gyllid gwleidyddol y cawn wybod amdano gan bob grŵp, gan gynnwys:

 • rhoddion a benthyciadau
 • gwariant ar ymgyrchu
 • cyfrifon blynyddol

Edrychwch i weld yr adroddiadau ariannol diweddaraf