Beth i'w wneud cyn cysylltu â ni

Rydym yn argymell y dylech edrych ar yr hyn rydym yn ei reoleiddio a'r hyn nad ydym yn ei reoleiddio cyn cysylltu â ni. Bydd hyn yn arbed amser i chi ac yn sicrhau y bydd y sefydliad priodol yn ymdrin â'ch honiad.

Honiadau rydym yn ymdrin â nhw

Rydym yn ymdrin â honiadau am gyllid gwleidyddol y canlynol:

 • Pleidiau gwleidyddol
 • Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau
 • Aelodau unigol o bleidiau a'r rheini â swydd etholedig, megis ASau
 • Ymgyrchwyr refferendwm
 • Cymdeithasau aelodau
 • Cymdeithasau anghorfforedig, sef unrhyw grŵp sy'n cynnwys dau berson neu fwy

Honiadau nad ydym yn ymdrin â nhw

Dylech roi gwybod i'r heddlu am yr honiadau hyn:

 • sut y cafodd etholiad ei redeg yn eich ardal, megis cofrestru etholiadol, pleidleisio drwy'r post neu orsaf bleidleisio
 • ymddygiad rhywun mewn gorsaf bleidleisio
 • sut y mae plaid wleidyddol wedi defnyddio cyfleusterau cyngor lleol
 • unrhyw ddeunydd marchnata neu ohebiaeth, megis deunydd ar y cyfryngau cymdeithasol, a rannwyd ganddo yn ystod y cyfnod 'cyn yr etholiad' a allai fod o natur wleidyddol, yn eich barn chi

Dod o hyd i'ch awdurdod lleol

Ni chaiff y rhan fwyaf o ddeunydd ymgyrchu gwleidyddol ei reoleiddio yn y DU. Fodd bynnag, gallwch siarad ag Ofcom os bydd gennych bryderon mewn perthynas â'r canlynol:

 • os byddwch o'r farn y gallai hysbyseb deledu fod yn wleidyddol, gan fod darllediadau gwleidyddol ar y teledu wedi'u gwahardd yn y DU

Siaradwch â phlaid wleidyddol os bydd gennych bryderon mewn perthynas â'r canlynol:

 • sut y cafodd eich enw, eich cyfeiriad neu'ch cyfeiriad e-bost er mwyn anfon deunydd ymgyrchu atoch
 • anghydfod o fewn y blaid
 • unrhyw anfonebau i gyflenwyr nas talwyd

Siaradwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os bydd gennych bryderon mewn perthynas â'r canlynol:

 • y defnydd a wnaed o'ch data personol

Ystyriaethau eraill am eich honiad

Dylech hefyd fod yn ymwybodol o'r canlynol:

Sut i wneud honiad

Gallwch wneud honiad drwy cysylltwch â ni neu drwy ysgrifennu atom yn y cyfeiriad hwn:

Party and Election Finance

The Electoral Commission

3 Bunhill Row London

EC1Y 8YZ

Os na allwch ysgrifennu atom, cysylltwch â ni am gymorth.

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Awst 2019
Adolygiad nesaf: 16 Mehefin 2020