Guidance: rhoddion a benthyciadau i unigolion a sefydliadau eraill

Rhoddion a benthyciadau i unigolion a sefyliadau eraill

Mae rheolau ynghylch pwy all wneud rhoddion a benthyciadau i rai pobl a sefydliadau sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch gwleidyddol. Yr unigolion a’r grwpiau a reoleiddir gennym yw:

 • Deiliaid rhai swyddi a etholir:
  • Aelodau o Senedd y DU
  • Aelodau o Senedd Ewrop sy’n cynrychioli’r DU
  • Aelodau o Senedd yr AlbanAelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Aelodau o Gynulliad Gogledd Iwerddon
  • Aelodau o unrhyw awdurdod lleol yn y DU (ac eithrio cynghorau plwyf neu gymuned) gan gynnwys Cynulliad Llundain
  • Maer Llundain ac unrhyw Faer etholedig arall
 • Aelodau pleidiau gwleidyddol
 • Grwpiau o aelodau plaid (a elwir hefyd yn gymdeithasau aelodau)

Mae’n rhaid i’r bobl a’r sefydliadau hyn adrodd am roddion a benthyciadau uwchben lefel arbennig i ni a byddwn ni’n cyhoeddi manylion yr adroddiadau hynny.

Does dim rhaid i aelodau Tŷ’r Cyffredin adrodd am roddion a benthyciadau i ni, ond mae’n rhaid iddyn eu hadrodd i’r Gofrestr o Fuddion Ariannol Aelodau.

COVID-19

Diweddariad ar COVID-19 a derbyniadau ariannol

Mae etholiadau mis Mai wedi’u gohirio. Mae hyn yn golygu:

 • nid oes unrhyw ofyniad am bleidiau, ymgeiswyr nac ymgyrchwyr eraill i adrodd yn ariannol
 • nid oes modd adrodd ar unrhyw wariant yr aethpwyd iddo eisoes.
 • ni chaiff gwariant ei ad-dalu

Rydym ni, fel llawer o rai eraill, yn ceisio lleihau effaith COVID-19 ar ein staff, a'n gwaith.

Rydym yn rhoi trefniadau dros dro ar waith dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Cysylltu â ni

Dim ond trwy eithriad y byddwn yn trefnu cyfarfodydd, ond gallwn barhau i'ch cefnogi mewn ffyrdd eraill. Cysylltwch â ni trwy e-bost lle bo hynny'n bosibl. Mae ein gwasanaeth cyngor ar agor, ond efallai y byddwn wedi lleihau capasiti ar adegau.

Dosbarthu derbyniadau ariannol

Dosbarthwch eich ffurflenni ariannol ar-lein. Gallwn dderbyn post, hefyd, os oes angen. Peidiwch â dosbarthu'ch ffurflen â llaw. Ni allwn warantu y bydd unrhyw un o'n swyddfeydd yn agored i'w dderbyn.

Gadewch i ni wybod a ydych chi'n credu y bydd COVID-19 yn mynd i effeithio arnoch chi wrth gyflenwi unrhyw ffurflenni mewn pryd. Nodir dyddiadau cau ar gyfer ffurflenni yn ôl y gyfraith. Ni allwn eu newid. Os ydym yn gwybod bod COVID-19 yn effeithio arnoch chi i ddychwelyd unrhyw beth, gallwn eich cefnogi a chymryd yr amgylchiadau i ystyriaeth. Os nad ydym yn gwybod, y cyfan y byddwn yn ei weld yw dyddiad cau a gollwyd.

Newidiadau i'r gyfraith

Mae llywodraeth y DU wedi newid y gyfraith ar bwy all roi neu fenthyg arian i bleidiau gwleidyddol cofrestredig y DU. O’r 31 Rhagfyr 2020, ni ellir derbyn rhoddion a benthyciadau bellach gan:

 • Cwmnïau sydd wedi'u hymgorffori mewn aelod-wladwriaeth arall yr UE
 • Unigolion a sefydliadau yn Gibraltar

Mae eithriad i bleidiau ar gofrestr Gogledd Iwerddon a derbynwyr a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon. Nid yw'r gyfraith wedi newid ar eu cyfer o ran derbyn rhoddion a benthyciadau gan unigolion a sefydliadau yng Ngweriniaeth Iwerddon.

Mae hi dal yn bosibl i lywodraeth y DU i ohirio, diddymu neu newid y cyfreithiau newydd hyn. Mae'n rhaid i drysoryddion pleidiau a derbynwyr a reoleiddir wneud yn siŵr eu bod yn gwybod y sefyllfa ddiweddaraf cyn derbyn rhoddion neu fenthyciadau. Byddwn yn diweddaru ein gwefan cyn gynted â'n bod yn gwybod mwy.

Y Diweddaraf

Changes to the confidentiality rules on donations and loans to Northern Ireland political parties and regulated donees from 1 July 2017

12-03-2018

The Transparency of Donations and Loans etc. (Northern Ireland Political Parties) Order 2018 was made on 7 March 2018.It changes the rules on the confidentiality of donations and loans to Northern Ireland political parties and regulated donees (members of registered political parties, members associations, and holders of relevant elective office such as MPs, MEPs, MLAs and councillors).

Find out more on the changes to the law in our factsheet (PDF)

Our guidance has been updated, and we will be publishing revised versions of the donations returns and loans reports forms to reflect the changes to the legislation.

Canllawiau i unigolion a sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio

Rydym yn darparu canllawiau i’r unigolion a’r sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio i’w helpu i gydymffurfio â’r rheolau. Ewch i’n tudalennau canllawiau i ddarganfod mwy am y rheolau penodol: