Summary

Mae aelodau ein tîm gweithredol i gyd yn gyfrifol am agweddau gwahanol ar ein gwaith. Maent yn arwain eu timau, ac yn sicrhau ein bod yn cyflawni'r strategaethau a ddarperir gan Fwrdd y Comisiwn.

Our Executive Team

Vijay yw ein Prif Weithredwr.

Ymunodd Vijay â'r Comisiwn Etholiadol o'r Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu, lle bu'n Gyfarwyddwr Cyffredinol. Mae wedi gweithio yn y rôl ar hinsawdd, ynni a'r amgylchedd, iechyd byd-eang, covid, ac ystod eang o wledydd. Bu'n gweithio fel y Llysgennad Prydeinig i Frasil a bu'n gweithio yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Swyddfa'r Cabinet ar faterion etholiadol, gan arwain y rhaglen i sefydlu cofrestru etholiadol unigol, a materion ehangach yn ymwneud â diwygio gwleidyddol a chyfansoddiadol y DU.

Headshot of Vijay Rangarajan

Headshot of Louise Edwards

Louise Edwards yw ein Cyfarwyddwr Rheoleiddio.

Mae'n gyfrifol am ein gwaith rheoleiddio, sy'n cynnwys cyllid a gwariant mewn etholiadau a refferenda, cofrestru pleidiau gwleidyddol a'n gwaith gorfodi. 

Yn 2015, penodwyd Louise yn Bennaeth Rheoleiddio.

Cyn ymuno â'r Comisiwn, bu'n gweithio i amrywiaeth o reoleiddwyr gan gynnwys Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol, Ofgem a'r Swyddfa Gartref.

Photo of Binnie Goh

Binnie yw Cwnsler Cyffredinol a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Diwygio. Mae hi'n sicrhau bod y sefydliad yn gwneud penderfyniadau da ac yn rheoli risg gyfreithiol y Comisiwn Etholiadol.

Mae Binnie yn gyfrifol am waith cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol, gan gynnwys ymgyfreitha a rheoli ein hadnoddau cyfreithiol allanol. Mae hi'n goruchwylio’r rhaglen diwygio etholiadol ar gyfer San Steffan, Cymru a'r Alban. Mae hi'n cefnogi'r Bwrdd a'i bwyllgorau yn eu gwaith o lywodraethu'r Comisiwn Etholiadol. Hi sy'n gyfrifol am y swyddfeydd datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hi hefyd yn goruchwylio cynnydd y Comisiwn Etholiadol yn erbyn ei Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Cyn y Comisiwn Etholiadol, bu Binnie yn arwain ar bolisi cyfreithiol diogelu data, gan weithio ar ymatebion i Brexit a Covid. Yn gyfreithiwr cyhoeddus profiadol a hyfforddodd gydag Adran Gyfreithiol y Llywodraeth, mae hi wedi dal llawer o rolau o fewn adrannau’r llywodraeth, rheoleiddwyr, a Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol. Mae ganddi brofiad eang mewn cyfraith gyhoeddus; ac mae wedi cynghori ar reoleiddio, gwybodaeth, cystadleuaeth, caffael, cyflogaeth, hawliau dynol a chydraddoldeb.

Yn ofalwr i ferch anabl, mae Binnie yn ymddiriedolwr elusen gofal cymdeithasol ac yn flaenorol bu’n llywodraethwr ysgol mewn dwy ysgol arbennig.

Ymunodd Jackie â'r Comisiwn ym mis Ionawr fel ein Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol newydd. Bydd proffil llawn Jackie yn dilyn yn fuan.

Photo of David Moran

Mae David yn gyfrifol am lywodraethu ariannol ac mae’n arwain ar ailstrwythuro ariannol strategol yn ogystal â hybu gwytnwch a llesiant cyllidol. Mae ei arweinyddiaeth fel Swyddog Cyfrifyddu yn amlygu ei rôl yn sicrhau llywodraethu ariannol cadarn ar gyfer y Comisiwn.

Cyn ymuno â’r Comisiwn, bu’n gweithio yn y maes arweinyddiaeth ariannol y sector cyhoeddus a chydweithiodd â thimau ar draws y Gwasanaeth Sifil, llywodraeth leol, plismona, yn ogystal â’r sectorau hedfan, technoleg a thrafnidiaeth.

Mae Craig yn goruchwylio gwaith ein timau ymgyrchoedd, cyfathrebu allanol, polisi ac ymchwil, sy'n cynnwys ein hymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a'n hargymhellion ar gyfer newid polisi.

Ymunodd Craig â'r Comisiwn Etholiadol ym mis Awst 2016.

Rhwng mis Chwefror 2013 a mis Gorffennaf 2016, roedd Craig yn Bartner yn yr asiantaeth cyfathrebu corfforaethol Pagefield, gan arwain cyfrifon materion corfforaethol ar gyfer cleientiaid yn amrywio o frandiau amlwladol mawr i elusennau bach. Roedd y rhain yn cynnwys AB InBev, Kellogg’s a HS1 Ltd, y Llyfrgell Brydeinig, y Rheoleiddwr Codi Arian a Sefydliad Roddick. 

Treuliodd y 10 mlynedd cyn hynny yn y Gwasanaeth Sifil, mewn cyfres o rolau polisi yn yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a'r Adran Iechyd, gan orffen gyda thair blynedd fel Ysgrifennydd Preifat i'r Gweinidog Diwylliant, Cyfathrebu a Diwydiannau Creadigol. Cyn ymuno â'r Gwasanaeth Sifil, bu Craig yn gweithio mewn swyddfeydd y wasg corfforaethol, gan gynnwys y cwmni cyhoeddi Fourth Estate a'r Llyfrgell Brydeinig.

Mae Craig yn un o ymddiriedolwyr yr elusen gelfyddydol Poet in the City, sy'n creu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer barddoniaeth drwy raglen o ddigwyddiadau, comisiynau a gwaith addysg.