What our Commissioners do

Ein Comisiynwyr sy'n arwain ein strategaeth ac yn pennu ein blaenoriaethau.

Mae gennym ddeg o gomisiynwyr, ac mae gan bob un ohonynt brofiadau gwahanol a dônt o gefndiroedd gwleidyddol gwahanol. Mae hyn yn sicrhau cynrychiolaeth eang a safbwyntiau cytbwys.

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn dewis ein Comisiynwyr.

Rôl ein Comisiynwyr

Mae ein Comisiynwyr yn ffurfio rhan o Fwrdd y Comisiwn, ynghyd â'n tîm gweithredol, ac maent yn:

 • pennu ein cyfeiriad strategol cyffredinol a sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau strategol
 • pennu ein blaenoriaethau rheoliadol a monitro ein gweithgarwch rheoleiddio 
 • gwneud penderfyniadau rheoliadol neu benderfyniadau statudol eraill, os oes angen
 • sicrhau ein bod yn defnyddio arian cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol, ac yn gweithredu o fewn ein terfyniadau gan gyrraedd safonau llywodraethu uchel

Penodi Comisiynwyr

Mae Pwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol yn goruchwylio recriwtio comisiynwyr etholiadol. Daw ei aelodau o blith Aelodau Seneddol y DU. Caiff ymgeiswyr ar gyfer y rolau hyn eu cymeradwyo gan Dŷ’r Cyffredin a’u penodi gan EM y Frenhines. Mae Pwyllgor y Llefarydd hefyd yn gyfrifol am benderfynu ar ailbenodi aelodau wedi tymor cyntaf eu gwasanaeth. 

Dyma’r prosesau o ran diwedd tymor gwasanaeth a recriwtio:

 • Enwebir Comisiynydd gan bleidiau llai - caiff cynnig ar gyfer penodi ymgeisydd newydd ei gymeradwyo gan y Tŷ, ac wedyn bydd yn aros Gwarant Frenhinol.
 • Cadeirydd y Comisiwn - daeth y tymor i ben ym mis Rhagfyr 2020, ac mae recriwtio ar gyfer ymgeisydd newydd yn mynd rhagddo.
 • Comisiynydd gyda chyfrifoldeb dros Ogledd Iwerddon - daeth y tymor i ben mis Rhagfyr 2020, ac mae recriwtio ar gyfer ymgeisydd newydd yn mynd rhagddo.
 • Comisiynydd gyda chyfrifoldeb dros yr Alban - daeth y tymor i ben ym mis Rhagfyr 2020. Cymeradwywyd y cynnig ail-benodi gan y Tŷ, ac mae’n aros Gwarant Frenhinol.
 • Comisiynydd gyda chyfrifoldeb dros Gymru - daw’r tymor i ben ym mis Mawrth 2020. Cymeradwywyd y cynnig ail-benodi gan y Tŷ, ac mae’n aros Gwarant Frenhinol.
   

Names and biographies of our commissioners