What our Commissioners do

Ein Comisiynwyr sy'n arwain ein strategaeth ac yn pennu ein blaenoriaethau.

Mae gennym ddeg o gomisiynwyr, ac mae gan bob un ohonynt brofiadau gwahanol a dônt o gefndiroedd gwleidyddol gwahanol. Mae hyn yn sicrhau cynrychiolaeth eang a safbwyntiau cytbwys.

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn dewis ein Comisiynwyr.

Rôl ein Comisiynwyr

Mae ein Comisiynwyr yn ffurfio rhan o Fwrdd y Comisiwn, ynghyd â'n tîm gweithredol, ac maent yn:

 • pennu ein cyfeiriad strategol cyffredinol a sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau strategol
 • pennu ein blaenoriaethau rheoliadol a monitro ein gweithgarwch rheoleiddio 
 • gwneud penderfyniadau rheoliadol neu benderfyniadau statudol eraill, os oes angen
 • sicrhau ein bod yn defnyddio arian cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol, ac yn gweithredu o fewn ein terfyniadau gan gyrraedd safonau llywodraethu uchel

Penodi Comisiynwyr

Mae Pwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol yn goruchwylio recriwtio comisiynwyr etholiadol. Daw ei aelodau o blith Aelodau Seneddol y DU. Caiff ymgeiswyr ar gyfer y rolau hyn eu cymeradwyo gan Dŷ’r Cyffredin a’u penodi gan EM y Frenhines. Mae Pwyllgor y Llefarydd hefyd yn gyfrifol am benderfynu ar ailbenodi aelodau wedi tymor cyntaf eu gwasanaeth. 

Dyma’r prosesau o ran diwedd tymor gwasanaeth a recriwtio:

 • Enwebir Comisiynydd gan bleidiau llai - caiff cynnig ar gyfer penodi ymgeisydd newydd ei gymeradwyo gan y Tŷ, ac wedyn bydd yn aros Gwarant Frenhinol.
 • Cadeirydd y Comisiwn - daeth y tymor i ben ym mis Rhagfyr 2020, ac mae recriwtio ar gyfer ymgeisydd newydd yn mynd rhagddo.
 • Comisiynydd gyda chyfrifoldeb dros Ogledd Iwerddon - daeth y tymor i ben mis Rhagfyr 2020, ac mae recriwtio ar gyfer ymgeisydd newydd yn mynd rhagddo.
 • Comisiynydd gyda chyfrifoldeb dros yr Alban - daeth y tymor i ben ym mis Rhagfyr 2020. Cymeradwywyd y cynnig ail-benodi gan y Tŷ, ac mae’n aros Gwarant Frenhinol.
 • Comisiynydd gyda chyfrifoldeb dros Gymru - daw’r tymor i ben ym mis Mawrth 2020. Cymeradwywyd y cynnig ail-benodi gan y Tŷ, ac mae’n aros Gwarant Frenhinol.
   

Names and biographies of our commissioners

Tymor: Rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Rhagfyr 2020

Y Fonesig Sue Bruce yw ein Comisiynydd sy'n gyfrifol am Yr Alban.

Mae Sue Bruce yn gyfarwyddwr anweithredol SSE PLC; yn Gadeirydd Cerddorfa Genedlaethol Frenhinol yr Alban (RSNO); ac yn Ddirprwy Arglwydd Raglaw Dinas Caeredin. Yn ogystal, mae'n aelod o Bwyllgor Archwilio Prifysgol Strathclyde, ac yn gyn-Gadeirydd Young Scot.

Bu Sue Bruce yn gweithio ym maes Llywodraeth Leol am bron 40 mlynedd, gan orffen yn 2015. Prif Weithredwr Cyngor Dinas Caeredin oedd ei swydd ddiweddaraf, ar ôl gweithio fel Prif Weithredwr Cyngor Dinas Aberdeen a Phrif Weithredwr Cyngor East Dunbartonshire. Ymysg ei chyflawniadau nodedig roedd Prosiect Tramiau Caeredin, sefydlu Edinburgh Guarantee, a chyn hynny, gwella perfformiad Cyngor Dinas Aberdeen.

Tymor: Rhwng 31 Mawrth 2018 a 30 Mawrth 2022

Sarah Chambers oedd cyn Brif Weithredwr rheoleiddiwr y diwydiant post, y Comisiwn Gwasanaethau Post, rhwng 2004 a 2008.

Yn gyn-was sifil, mae gan Sarah brofiad helaeth ym meysydd rheoleiddio a pholisi, wedi iddi fod yn aelod o fwrdd a phwyllgorau nifer o sefydliadau cyhoeddus, gan gynnwys Yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, Bwrdd Safonau'r Bar gyfreithwyr a'r Comisiwn Penodiadau Barnwrol.

Sarah yw Cadeirydd y Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfreithiol ar hyn o bryd.

Tymor: Rhwng 1 Hydref 2016 i 30 Medi 2022

Alasdair Morgan yw un o'r pedwar comisiynydd a benodwyd o dan A.3 (a) Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Mae'r adran hon yn darparu ar gyfer penodi pedwar Comisiynydd ar ôl cael eu cyflwyno gan blaid wleidyddol. Cyflwynwyd Alasdair Morgan gan Arweinydd y Blaid Genedlaethol yr Alban (SNP).

Wrth ddilyn ei yrfa yn y diwydiant TG, roedd gan Alasdair Morgan amrywiaeth o uwch swyddi o fewn Plaid Genedlaethol yr Alban (Trysorydd Cenedlaethol, Ysgrifennydd Cenedlaethol ac ati) nes iddo gael ei ethol fel AS yr SNP dros Galloway ac Upper Nithsdale rhwng 1997 a 2001, lle bu'n gwasanaethu ar y Pwyllgor Dethol ar Fasnach a Diwydiant.

Bu'n aelod o'r SNP yn Senedd yr Alban rhwng 1999 a 2011, pan ymddiswyddodd. Yn ystod ei ail dymor o bedair blynedd, bu'n gynullydd grŵp seneddol ei blaid ac yna ei phrif chwip, ac yn ei dymor olaf bu'n un o Ddirprwy Lywyddion y Senedd ac arweinydd dirprwyaeth y Senedd i Gynulliad Seneddol Prydain-Iwerddon.

Mae'n parhau i fod yn ymddiriedolwr Cronfa Bensiwn Seneddol yr Alban.
 

Tymor: Rhwng 13 Mawrth 2017 a 12 Mawrth 2021

Elan Closs Stephens yw ein Comisiynydd sy'n gyfrifol am Gymru.

Mae Elan Closs Stephens yn Athro Emeritws Cyfathrebu a'r Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae'n arbenigo ym maes polisi rheoleiddio diwylliannol a darlledu gan gadeirio Adolygiad Stephens i Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae wedi bod yn Gadeirydd y British Council yng Nghymru, yn Llywodraethwr Sefydliad Ffilm Prydain a bu’n Gadeirydd S4C, am ddau dymor. Am y chwe blynedd diwethaf tan ddiwedd y Siarter, hi oedd Ymddiriedolwr Cymru ar gorff llywodraethu’r BBC, Ymddiriedolaeth y BBC.

Bu’n Gyfarwyddwr Anweithredol uwch Fwrdd Ysgrifennydd Parhaol Cymru ac mae wedi cadeirio Pwyllgor Archwilio a Risg y Bwrdd ers 2008. Mae hefyd wedi cadeirio Bwrdd Adfer Cyngor Sir Ynys Môn. Cymraeg yw iaith gyntaf Elan. Fe’i magwyd yn Nyffryn Nantlle a graddiodd o Goleg Somerville, Rhydychen. 

Derbyniodd y CBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2001 am wasanaethau i ddarlledu a’r iaith Gymraeg. Hi oedd Uchel Siryf tair sir y gorllewin, sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion rhwng 2012 a 2013.
 

Tymor: Rhwng 1 Ionawr 2016 a 31 Rhagfyr 2019

Rob Vincent oedd Prif Weithredwr Cyngor Kirklees rhwng 2004 a 2010, ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol rhwng 2008 a 2010. Ar gais yr Ysgrifennydd Gwladol, arweiniodd Mr Vincent yr ymyrraeth i Gyngor Doncaster.

Yn fwyaf diweddar, bu'n gweithredu fel cynghorydd yr Adran Iechyd ar drosglwyddo swyddogaeth iechyd y cyhoedd o'r GIG i lywodraeth leol.
 

Tymor: Rhwng 1 Tachwedd 2018 a 31 Hydref 2022

Stephen Gilbert yw un o'r pedwar comisiynydd a benodwyd o dan A.3 (a) Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Mae'r adran hon yn darparu ar gyfer penodi pedwar Comisiynydd ar ôl cael eu cyflwyno gan blaid wleidyddol. Cyflwynwyd Stephen Gilbert gan Arweinydd y Blaid Geidwadol.

Un o Arglwyddi'r Ceidwadwyr yw'r Arglwydd Gilbert o Bant-teg (Stephen Gilbert) a aeth i Dŷ'r Arglwyddi yn 2015.

Fe yw Cadeirydd Pwyllgor Dethol Cyfathrebu Tŷ'r Arglwyddi.

Mae wedi dal nifer o swyddi uwch yn y blaid Geidwadol,  gan gynnwys Pennaeth Ymgyrchu, Cyfarwyddwr Ymgyrch a Dirprwy Brif Weithredwr, yn ogystal ag Ysgrifennydd Gwleidyddol i'r Prif Weinidog.
 

Tymor: Rhwng 1 Tachwedd 2018 a 31 Hydref 2022

Joan Walley yw un o'r pedwar comisiynydd a benodwyd o dan A.3 (a) Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Mae'r adran hon yn darparu ar gyfer penodi pedwar Comisiynydd ar ôl cael eu cyflwyno gan blaid wleidyddol. Cyflwynwyd Joan Walley gan Arweinydd y Blaid Lafur.

Dechreuodd Joan Walley ar ei gyrfa wleidyddol yn Llundain a chafodd ei hethol yn Aelod Seneddol Stoke on Trent rhwng 1987 a 2015.

Yn ystod ei hamser yn y swyddfa, hi oedd Llefarydd y Wrthblaid dros Drafnidiaeth a Llefarydd y Wrthblaid ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Yn 2015, daeth Joan yn Gadeirydd Grŵp Aldersgate. Yn ogystal, mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Cyfunol y GIG.