ID Pleidleisiwr yn Etholiadau mis Mai 2024

ID Pleidleisiwr yn Etholiadau mis Mai 2024

Ar 8 Ionawr, lansiwyd ein hymgyrch ID Pleidleisiwr yng Nghymru a Lloegr ar gyfer etholiadau lleol mis Mai 2024 yn Lloegr, ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr. Mae'r ymgyrch hon wedi'i hanelu at sicrhau bod pleidleiswyr yn gwybod am y gofyniad newydd i ddod ag ID ffotograffig i'r etholiadau, yn ogystal â'r opsiwn i wneud cais am ID pleidleisiwr am ddim.

Dyma’r ail flwyddyn i ni gynnal yr ymgyrch yn Lloegr. Yn 2023 gwnaeth yr ymgyrch yn dda iawn, a gwelsom ymwybyddiaeth o’r gofyniad yn codi o 22% i 91% ymhlith etholwyr Lloegr (ac eithrio Llundain). Eleni yw’r tro cyntaf i ni gynnal yr ymgyrch yng Nghymru.

Ar gyfer mis Mai 2024, rydym yn adeiladu ar lwyddiannau’r llynedd. Unwaith eto rydym yn defnyddio ein hysbysebion “nodiadau gludiog” anferth i ddarparu nodiadau atgoffa na ellir eu colli i bleidleiswyr i ddod â'u ID ar y diwrnod pleidleisio, ond y tro hwn gydag amrywiaeth ehangach o liwiau trawiadol. Roeddem hefyd am bwysleisio’r opsiwn o wneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar gyfer y rhai nad oes ganddynt math o ID a dderbynnir. Rydym felly wedi rhoi mwy o bwyslais a brys ar yr opsiwn hwn yn ein hysbysebion.

Bydd ein hysbysebion taledig yn cynnwys cyfuniad o blatfformau hysbysebu traddodiadol megis teledu, radio, a hysbysfyrddau y tu allan i'r cartref, yn ogystal â sianeli digidol fel y cyfryngau cymdeithasol a phrosesau chwilio taledig. Rydym hefyd yn parhau i ddefnyddio rhai sianeli newydd cyffrous yr ydym wedi bod yn rhoi cynnig arnynt dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan gynnwys hysbysebu yn y sinema ac mewn gemau electronig.

Bydd ein hysbysebion taledig yn cael eu hategu gan waith eang yn y wasg a gwaith partneriaeth. Ar ochr y wasg, rydym yn gweithio gyda newyddiadurwyr a'r wasg sy'n gwneud gwaith print, darlledu ac ar-lein i godi ymwybyddiaeth, ac i sicrhau bod gwybodaeth ffeithiol gywir yn cael ei rhannu. I wneud hyn, rydym yn ymgysylltu â gwasanaethau newyddion cenedlaethol, yn ogystal â'r wasg ranbarthol wedi'i thargedu a chyfryngau arbenigol. Yn y cyfamser, mae ein tîm partneriaeth yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau ac awdurdodau lleol i gefnogi grwpiau sydd â pherchnogaeth ID isel a rhwystrau ychwanegol i bleidleisio. Mae hyn yn cynnwys creu nifer o adnoddau y gall partneriaid eu defnyddio i rannu’r neges.

Fel bob amser, byddwn yn monitro perfformiad yr ymgyrch ac yn ei gwerthuso'n drylwyr ar ôl i'r bleidlais gau ar 2 Mai. Bydd unrhyw wersi a ddysgir yn hynod o bwysig wrth i ni symud tuag at etholiadau sydd i ddod, yn ogystal ag at ein cenhadaeth graidd o sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan yn ein democratiaeth.