Cytundebau etholiadol

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer ymgeiswyr a phleidiau sy'n ymrwymo i gytundeb etholiadol ac sydd am gael gwybodaeth am y rheolau y mae angen iddynt eu dilyn wrth wneud hyn.


Cytundeb etholiadol yw pan fydd plaid neu ymgeisydd yn cytuno i beidio â sefyll fel ymgeisydd mewn sedd, er mwyn rhoi gwell siawns i blaid neu ymgeisydd arall o ennill y sedd.


Nid yw'r gyfraith etholiadol yn diffinio cytundebau etholiadol, ond rydym yn cydnabod eu bod yn dod yn fwy cyffredin.  Nid oes dim o'i le ar ymgeiswyr a phleidiau yn dod i'r math hwn o gytundeb - mater iddyn nhw yw unrhyw drefniant o'r fath. Nod y canllawiau hyn yw sicrhau y rhoddir gwybod am unrhyw wariant a rhoddion yn gywir.


Mae'r broses o gymhwyso'r rheolau yn y maes hwn yn gymhleth, a bydd yn amrywio yn ôl y ffeithiau. Os ydych yn ymrwymo i gytundeb etholiadol, cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau unigol. 


Nid yw'r canllawiau hyn yn ymdrin ag ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gwleidyddol sy'n cydweithio â'i gilydd na phleidiau ac ymgeiswyr sy'n gweithio gydag ymgyrchwyr sefydledig nad ydynt yn bleidiau. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, gweler ein canllawiau i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.